<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/short-game/1811-bao-nhieu-gay-wedge-trong-tui-golf-la-du-.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Bao nhiêu gậy Wedge trong túi golf là đủ?</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Bao nhiêu gậy Wedge trong túi golf là đủ?</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/Howwedges-425x243.jpg"> <figcaption>Bao nhiêu gậy Wedge trong túi golf là đủ?</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Đ&acirc;y c&oacute; lẽ l&agrave; c&acirc;u hỏi phổ biến của nhiều người chơi bộ m&ocirc;n golf n&agrave;y, c&oacute; người n&oacute;i chỉ cần 2, c&oacute; người n&oacute;i l&agrave; 3 v&agrave; cũng c&oacute; người cần đến 4 c&acirc;y. Dưới đ&acirc;y l&agrave; những m&aacute;ch gi&uacute;p cho bạn l&agrave;m sao đưa ra lựa chọn tốt nhất.</p></h3> </header> <p>Ch&uacute;ng ta đều biết, sẽ chỉ được ph&eacute;p mang tổng cộng 14 gậy golf trong t&uacute;i (theo luật Golf 4-4), do đ&oacute; sẽ xảy ra t&igrave;nh trạng kh&ocirc;ng biết sẽ để c&acirc;y gậy n&agrave;o để d&ugrave;ng, c&acirc;y n&agrave;o bỏ ra ngo&agrave;i. V&agrave; c&acirc;u trả lời l&agrave; bạn n&ecirc;n chọn v&agrave; sử dụng gậy cho cả trận đấu chứ kh&ocirc;ng phải chỉ cho c&acirc;y gậy Wedge. Nhưng c&oacute; một thực tế chỉ ra rằng, gậy n&agrave;o sẽ gi&uacute;p người chơi cứu được nhiều pha nguy hiểm nhất. Sẽ rất nhiều người ph&acirc;n v&acirc;n giữa việc bỏ 1 c&acirc;y gậy&nbsp;wedge để th&ecirc;m v&agrave;o đ&oacute; c&acirc;y gậy gỗ Fairway để gia tăng cơ hội đ&aacute;nh b&oacute;ng xa ở những hố PAR4-PAR5, hay l&agrave; bỏ gậy gỗ Fairway thay bằng gậy Wedge khi bạn kh&ocirc;ng phải đ&aacute;nh nhiều c&uacute; &#039;khoai&#039; v&agrave; chỉ cần 1 c&uacute; đ&aacute;nh trong khoảng c&aacute;ch 120 yards.</p> <p><strong>Vậy gậy Wedge n&agrave;o t&ocirc;i n&ecirc;n chọn?</strong></p> <p>Sau gậy sắt 9, sẽ l&agrave; đến sự lựa chọn gậy Wedge, với độ mở mặt gậy (loft) trong khoảng từ 45-64 độ, th&ocirc;ng thường ch&uacute;ng ta sẽ thấy c&aacute;c chỉ số n&agrave;y nằm tr&ecirc;n sau mặt gậy, giống như ảnh dưới đ&acirc;y.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/Dungcu/2016/how-many-wedges-630x472.jpg" alt="" border="0" /></p> <p>Theo th&ocirc;ng thường th&igrave; gậy pitching wedges c&oacute; độ mở mặt gậy từ 45-50&deg;, gậy gap wedges (50-54&deg;), gậy sand wedges (54-58&deg;), v&agrave; gậy lob wedges c&oacute; độ mở mặt gậy lớn nhất từ 58-64&deg;. Vậy bạn sẽ v&aacute;c theo m&igrave;nh bao nhi&ecirc;u gậy Wedge để thi đấu?</p> <p><strong>Lựa chọn 1: Hệ thống 2 gậy Wedge</strong></p> <p>Rất nhiều người chơi sử dụng kỹ thuật&lsquo;clock face&rsquo; để kiểm so&aacute;t khoảng c&aacute;ch yardages, bởi kỹ thuật n&agrave;y gi&uacute;p người chơi c&oacute; thể đ&aacute;nh đi c&aacute;c khoảng c&aacute;ch với 1 c&acirc;y gậy. Nếu bạn l&agrave; người tự tin với những c&uacute; backswing 1/2 hay 3/4 vững v&agrave;ng chắc chắn, th&igrave; c&oacute; thể sử dụng 1 c&acirc;y Wedge v&agrave; mang th&ecirc;m gậy fairway wood hay hybrid.</p> <p>Nếu bạn đi theo lựa chọn n&agrave;y, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia khuy&ecirc;n rằng n&ecirc;n chọn c&acirc;y gậy pitching wedge với độ mở mặt gậy tầm 48&deg; v&agrave; 1 gậy sand wedge khoảng 56&deg;, điều n&agrave;y dường như hợp l&yacute; hơn bởi n&oacute; nằm trong khoảng c&aacute;ch của c&acirc;y gậy sắt 9, c&acirc;y gậy c&oacute; độ mở mặt gậy trong khoảng 40-42&deg;.</p> <p><strong>Lựa chọn 2: Hệ thống 3 gậy Wedge</strong></p> <p>Đ&acirc;y c&oacute; lẽ l&agrave; lựa chọn phổ biến của c&aacute;c golfer, v&agrave; phải để lại ở ph&ograve;ng 2 c&acirc;y gậy wood fairway, khi họ thấy việc cần đ&aacute;nh xa với họ l&agrave; kh&ocirc;ng cần thiết.</p> <p>Nếu chọn theo hệ thống 3 gậy wedge, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia khuyến nghị người chơi sử dụng gậy pitching wedge (46&deg;), 1 gậy gap wedge (52&deg;), v&agrave; 1 gậy lob wedge (58&deg;), một khoảng c&aacute;ch 6&deg; giữa c&aacute;c gậy, điều n&agrave;y gi&uacute;p bạn c&oacute; nhiều lựa chọn hơn khi đ&aacute;nh.</p> <p><strong style="font-size: 12.16px; line-height: 1.3em;">Lựa chọn 3: Hệ thống 4 gậy Wedge</strong></p> <p>Nếu bạn thường Pitches c&aacute;c c&uacute; đ&aacute;nh qu&aacute; xa hoặc qu&aacute; ngắn khi sử dụng giữa c&aacute;c gậy Wedge, hay cảm thấy thỏa m&aacute;i khi thực hiện một c&uacute; full shot, l&uacute;c n&agrave;y bạn thể sẽ c&acirc;n nhắc mang th&ecirc;m 1 c&acirc;y gậy wedge nữa.</p> <p>Nếu lựa chọn 4 gậy wedge trong t&uacute;i, th&igrave; lời khuy&ecirc;n cho bạn l&agrave; n&ecirc;n mang theo 1 gậy 46&deg; pitching wedge, 1 gậy gap wedge 50&deg;, 1 gậy sand wedge 54&deg; v&agrave; 1 gậy lob wedge c&oacute; độ mở mặt gậy 58&deg;, điều n&agrave;y cho ph&eacute;p golfer c&oacute; thể th&ecirc;m hay bớt khoảng c&aacute;ch 8-12 yard cho việc sử dụng theo thứ tự gậy.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Bao nhiêu gậy Wedge trong túi golf là đủ?

By GolfEdit.com - 12/10/2016

Đây có lẽ là câu hỏi phổ biến của nhiều người chơi bộ môn golf này, có người nói chỉ cần 2, có người nói là 3 và cũng có người cần đến 4 cây. Dưới đây là những mách giúp cho bạn làm sao đưa ra lựa chọn tốt nhất.

Chúng ta đều biết, sẽ chỉ được phép mang tổng cộng 14 gậy golf trong túi (theo luật Golf 4-4), do đó sẽ xảy ra tình trạng không biết sẽ để cây gậy nào để dùng, cây nào bỏ ra ngoài. Và câu trả lời là bạn nên chọn và sử dụng gậy cho cả trận đấu chứ không phải chỉ cho cây gậy Wedge. Nhưng có một thực tế chỉ ra rằng, gậy nào sẽ giúp người chơi cứu được nhiều pha nguy hiểm nhất. Sẽ rất nhiều người phân vân giữa việc bỏ 1 cây gậy wedge để thêm vào đó cây gậy gỗ Fairway để gia tăng cơ hội đánh bóng xa ở những hố PAR4-PAR5, hay là bỏ gậy gỗ Fairway thay bằng gậy Wedge khi bạn không phải đánh nhiều cú 'khoai' và chỉ cần 1 cú đánh trong khoảng cách 120 yards.

Vậy gậy Wedge nào tôi nên chọn?

Sau gậy sắt 9, sẽ là đến sự lựa chọn gậy Wedge, với độ mở mặt gậy (loft) trong khoảng từ 45-64 độ, thông thường chúng ta sẽ thấy các chỉ số này nằm trên sau mặt gậy, giống như ảnh dưới đây.

Theo thông thường thì gậy pitching wedges có độ mở mặt gậy từ 45-50°, gậy gap wedges (50-54°), gậy sand wedges (54-58°), và gậy lob wedges có độ mở mặt gậy lớn nhất từ 58-64°. Vậy bạn sẽ vác theo mình bao nhiêu gậy Wedge để thi đấu?

Lựa chọn 1: Hệ thống 2 gậy Wedge

Rất nhiều người chơi sử dụng kỹ thuật‘clock face’ để kiểm soát khoảng cách yardages, bởi kỹ thuật này giúp người chơi có thể đánh đi các khoảng cách với 1 cây gậy. Nếu bạn là người tự tin với những cú backswing 1/2 hay 3/4 vững vàng chắc chắn, thì có thể sử dụng 1 cây Wedge và mang thêm gậy fairway wood hay hybrid.

Nếu bạn đi theo lựa chọn này, các chuyên gia khuyên rằng nên chọn cây gậy pitching wedge với độ mở mặt gậy tầm 48° và 1 gậy sand wedge khoảng 56°, điều này dường như hợp lý hơn bởi nó nằm trong khoảng cách của cây gậy sắt 9, cây gậy có độ mở mặt gậy trong khoảng 40-42°.

Lựa chọn 2: Hệ thống 3 gậy Wedge

Đây có lẽ là lựa chọn phổ biến của các golfer, và phải để lại ở phòng 2 cây gậy wood fairway, khi họ thấy việc cần đánh xa với họ là không cần thiết.

Nếu chọn theo hệ thống 3 gậy wedge, các chuyên gia khuyến nghị người chơi sử dụng gậy pitching wedge (46°), 1 gậy gap wedge (52°), và 1 gậy lob wedge (58°), một khoảng cách 6° giữa các gậy, điều này giúp bạn có nhiều lựa chọn hơn khi đánh.

Lựa chọn 3: Hệ thống 4 gậy Wedge

Nếu bạn thường Pitches các cú đánh quá xa hoặc quá ngắn khi sử dụng giữa các gậy Wedge, hay cảm thấy thỏa mái khi thực hiện một cú full shot, lúc này bạn thể sẽ cân nhắc mang thêm 1 cây gậy wedge nữa.

Nếu lựa chọn 4 gậy wedge trong túi, thì lời khuyên cho bạn là nên mang theo 1 gậy 46° pitching wedge, 1 gậy gap wedge 50°, 1 gậy sand wedge 54° và 1 gậy lob wedge có độ mở mặt gậy 58°, điều này cho phép golfer có thể thêm hay bớt khoảng cách 8-12 yard cho việc sử dụng theo thứ tự gậy.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Luật chơi golf

Lexi Thompson bị phạt 2 gậy trước khi ký scorecard giải Honda LPGA Thailand

By GolfEdit.com
Lexi Thompson một lần nữa trở thành tâm điểm liên quan đến luật golf và lần này là tại giải Honda LPGA Thailand diễn ra từ ngày 22-25/2/2018. ...
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi