<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/short-game/1811-bao-nhieu-gay-wedge-trong-tui-golf-la-du-.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Bao nhiêu gậy Wedge trong túi golf là đủ?</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Bao nhiêu gậy Wedge trong túi golf là đủ?</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/Howwedges-425x243.jpg"> <figcaption>Bao nhiêu gậy Wedge trong túi golf là đủ?</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Đ&acirc;y c&oacute; lẽ l&agrave; c&acirc;u hỏi phổ biến của nhiều người chơi bộ m&ocirc;n golf n&agrave;y, c&oacute; người n&oacute;i chỉ cần 2, c&oacute; người n&oacute;i l&agrave; 3 v&agrave; cũng c&oacute; người cần đến 4 c&acirc;y. Dưới đ&acirc;y l&agrave; những m&aacute;ch gi&uacute;p cho bạn l&agrave;m sao đưa ra lựa chọn tốt nhất.</p></h3> </header> <p>Ch&uacute;ng ta đều biết, sẽ chỉ được ph&eacute;p mang tổng cộng 14 gậy golf trong t&uacute;i (theo luật Golf 4-4), do đ&oacute; sẽ xảy ra t&igrave;nh trạng kh&ocirc;ng biết sẽ để c&acirc;y gậy n&agrave;o để d&ugrave;ng, c&acirc;y n&agrave;o bỏ ra ngo&agrave;i. V&agrave; c&acirc;u trả lời l&agrave; bạn n&ecirc;n chọn v&agrave; sử dụng gậy cho cả trận đấu chứ kh&ocirc;ng phải chỉ cho c&acirc;y gậy Wedge. Nhưng c&oacute; một thực tế chỉ ra rằng, gậy n&agrave;o sẽ gi&uacute;p người chơi cứu được nhiều pha nguy hiểm nhất. Sẽ rất nhiều người ph&acirc;n v&acirc;n giữa việc bỏ 1 c&acirc;y gậy&nbsp;wedge để th&ecirc;m v&agrave;o đ&oacute; c&acirc;y gậy gỗ Fairway để gia tăng cơ hội đ&aacute;nh b&oacute;ng xa ở những hố PAR4-PAR5, hay l&agrave; bỏ gậy gỗ Fairway thay bằng gậy Wedge khi bạn kh&ocirc;ng phải đ&aacute;nh nhiều c&uacute; &#039;khoai&#039; v&agrave; chỉ cần 1 c&uacute; đ&aacute;nh trong khoảng c&aacute;ch 120 yards.</p> <p><strong>Vậy gậy Wedge n&agrave;o t&ocirc;i n&ecirc;n chọn?</strong></p> <p>Sau gậy sắt 9, sẽ l&agrave; đến sự lựa chọn gậy Wedge, với độ mở mặt gậy (loft) trong khoảng từ 45-64 độ, th&ocirc;ng thường ch&uacute;ng ta sẽ thấy c&aacute;c chỉ số n&agrave;y nằm tr&ecirc;n sau mặt gậy, giống như ảnh dưới đ&acirc;y.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/Dungcu/2016/how-many-wedges-630x472.jpg" alt="" border="0" /></p> <p>Theo th&ocirc;ng thường th&igrave; gậy pitching wedges c&oacute; độ mở mặt gậy từ 45-50&deg;, gậy gap wedges (50-54&deg;), gậy sand wedges (54-58&deg;), v&agrave; gậy lob wedges c&oacute; độ mở mặt gậy lớn nhất từ 58-64&deg;. Vậy bạn sẽ v&aacute;c theo m&igrave;nh bao nhi&ecirc;u gậy Wedge để thi đấu?</p> <p><strong>Lựa chọn 1: Hệ thống 2 gậy Wedge</strong></p> <p>Rất nhiều người chơi sử dụng kỹ thuật&lsquo;clock face&rsquo; để kiểm so&aacute;t khoảng c&aacute;ch yardages, bởi kỹ thuật n&agrave;y gi&uacute;p người chơi c&oacute; thể đ&aacute;nh đi c&aacute;c khoảng c&aacute;ch với 1 c&acirc;y gậy. Nếu bạn l&agrave; người tự tin với những c&uacute; backswing 1/2 hay 3/4 vững v&agrave;ng chắc chắn, th&igrave; c&oacute; thể sử dụng 1 c&acirc;y Wedge v&agrave; mang th&ecirc;m gậy fairway wood hay hybrid.</p> <p>Nếu bạn đi theo lựa chọn n&agrave;y, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia khuy&ecirc;n rằng n&ecirc;n chọn c&acirc;y gậy pitching wedge với độ mở mặt gậy tầm 48&deg; v&agrave; 1 gậy sand wedge khoảng 56&deg;, điều n&agrave;y dường như hợp l&yacute; hơn bởi n&oacute; nằm trong khoảng c&aacute;ch của c&acirc;y gậy sắt 9, c&acirc;y gậy c&oacute; độ mở mặt gậy trong khoảng 40-42&deg;.</p> <p><strong>Lựa chọn 2: Hệ thống 3 gậy Wedge</strong></p> <p>Đ&acirc;y c&oacute; lẽ l&agrave; lựa chọn phổ biến của c&aacute;c golfer, v&agrave; phải để lại ở ph&ograve;ng 2 c&acirc;y gậy wood fairway, khi họ thấy việc cần đ&aacute;nh xa với họ l&agrave; kh&ocirc;ng cần thiết.</p> <p>Nếu chọn theo hệ thống 3 gậy wedge, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia khuyến nghị người chơi sử dụng gậy pitching wedge (46&deg;), 1 gậy gap wedge (52&deg;), v&agrave; 1 gậy lob wedge (58&deg;), một khoảng c&aacute;ch 6&deg; giữa c&aacute;c gậy, điều n&agrave;y gi&uacute;p bạn c&oacute; nhiều lựa chọn hơn khi đ&aacute;nh.</p> <p><strong style="font-size: 12.16px; line-height: 1.3em;">Lựa chọn 3: Hệ thống 4 gậy Wedge</strong></p> <p>Nếu bạn thường Pitches c&aacute;c c&uacute; đ&aacute;nh qu&aacute; xa hoặc qu&aacute; ngắn khi sử dụng giữa c&aacute;c gậy Wedge, hay cảm thấy thỏa m&aacute;i khi thực hiện một c&uacute; full shot, l&uacute;c n&agrave;y bạn thể sẽ c&acirc;n nhắc mang th&ecirc;m 1 c&acirc;y gậy wedge nữa.</p> <p>Nếu lựa chọn 4 gậy wedge trong t&uacute;i, th&igrave; lời khuy&ecirc;n cho bạn l&agrave; n&ecirc;n mang theo 1 gậy 46&deg; pitching wedge, 1 gậy gap wedge 50&deg;, 1 gậy sand wedge 54&deg; v&agrave; 1 gậy lob wedge c&oacute; độ mở mặt gậy 58&deg;, điều n&agrave;y cho ph&eacute;p golfer c&oacute; thể th&ecirc;m hay bớt khoảng c&aacute;ch 8-12 yard cho việc sử dụng theo thứ tự gậy.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Bao nhiêu gậy Wedge trong túi golf là đủ?

By GolfEdit.com

Đây có lẽ là câu hỏi phổ biến của nhiều người chơi bộ môn golf này, có người nói chỉ cần 2, có người nói là 3 và cũng có người cần đến 4 cây. Dưới đây là những mách giúp cho bạn làm sao đưa ra lựa chọn tốt nhất.

Chúng ta đều biết, sẽ chỉ được phép mang tổng cộng 14 gậy golf trong túi (theo luật Golf 4-4), do đó sẽ xảy ra tình trạng không biết sẽ để cây gậy nào để dùng, cây nào bỏ ra ngoài. Và câu trả lời là bạn nên chọn và sử dụng gậy cho cả trận đấu chứ không phải chỉ cho cây gậy Wedge. Nhưng có một thực tế chỉ ra rằng, gậy nào sẽ giúp người chơi cứu được nhiều pha nguy hiểm nhất. Sẽ rất nhiều người phân vân giữa việc bỏ 1 cây gậy wedge để thêm vào đó cây gậy gỗ Fairway để gia tăng cơ hội đánh bóng xa ở những hố PAR4-PAR5, hay là bỏ gậy gỗ Fairway thay bằng gậy Wedge khi bạn không phải đánh nhiều cú 'khoai' và chỉ cần 1 cú đánh trong khoảng cách 120 yards.

Vậy gậy Wedge nào tôi nên chọn?

Sau gậy sắt 9, sẽ là đến sự lựa chọn gậy Wedge, với độ mở mặt gậy (loft) trong khoảng từ 45-64 độ, thông thường chúng ta sẽ thấy các chỉ số này nằm trên sau mặt gậy, giống như ảnh dưới đây.

Theo thông thường thì gậy pitching wedges có độ mở mặt gậy từ 45-50°, gậy gap wedges (50-54°), gậy sand wedges (54-58°), và gậy lob wedges có độ mở mặt gậy lớn nhất từ 58-64°. Vậy bạn sẽ vác theo mình bao nhiêu gậy Wedge để thi đấu?

Lựa chọn 1: Hệ thống 2 gậy Wedge

Rất nhiều người chơi sử dụng kỹ thuật‘clock face’ để kiểm soát khoảng cách yardages, bởi kỹ thuật này giúp người chơi có thể đánh đi các khoảng cách với 1 cây gậy. Nếu bạn là người tự tin với những cú backswing 1/2 hay 3/4 vững vàng chắc chắn, thì có thể sử dụng 1 cây Wedge và mang thêm gậy fairway wood hay hybrid.

Nếu bạn đi theo lựa chọn này, các chuyên gia khuyên rằng nên chọn cây gậy pitching wedge với độ mở mặt gậy tầm 48° và 1 gậy sand wedge khoảng 56°, điều này dường như hợp lý hơn bởi nó nằm trong khoảng cách của cây gậy sắt 9, cây gậy có độ mở mặt gậy trong khoảng 40-42°.

Lựa chọn 2: Hệ thống 3 gậy Wedge

Đây có lẽ là lựa chọn phổ biến của các golfer, và phải để lại ở phòng 2 cây gậy wood fairway, khi họ thấy việc cần đánh xa với họ là không cần thiết.

Nếu chọn theo hệ thống 3 gậy wedge, các chuyên gia khuyến nghị người chơi sử dụng gậy pitching wedge (46°), 1 gậy gap wedge (52°), và 1 gậy lob wedge (58°), một khoảng cách 6° giữa các gậy, điều này giúp bạn có nhiều lựa chọn hơn khi đánh.

Lựa chọn 3: Hệ thống 4 gậy Wedge

Nếu bạn thường Pitches các cú đánh quá xa hoặc quá ngắn khi sử dụng giữa các gậy Wedge, hay cảm thấy thỏa mái khi thực hiện một cú full shot, lúc này bạn thể sẽ cân nhắc mang thêm 1 cây gậy wedge nữa.

Nếu lựa chọn 4 gậy wedge trong túi, thì lời khuyên cho bạn là nên mang theo 1 gậy 46° pitching wedge, 1 gậy gap wedge 50°, 1 gậy sand wedge 54° và 1 gậy lob wedge có độ mở mặt gậy 58°, điều này cho phép golfer có thể thêm hay bớt khoảng cách 8-12 yard cho việc sử dụng theo thứ tự gậy.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Tin tức

5 bóng hồng xinh đẹp khoe sắc tại giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017

By GolfEdit.com
Có mặt tại sân FLC Quy Nhơn trong những ngày diễn ra Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia, chúng tôi có cơ hội ghi lại được không ít...
Tin tức

Vòng 2 Bảng A VĐQG Nữ: Đoàn Xuân Khuê Minh đứng trước cơ hội lập kỷ lục trong lịch sử 6 năm của giải đấu

By GolfEdit.com
Vòng 2 bảng A giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia đã kết thúc và vận động viên vươn lên dẫn đầu là Đoàn Xuân Khuê Minh sau những...
Tin tức

Trống trận Tây Sơn và võ Bình Định làm nóng giải golf Nữ VĐQG ngày khai mạc

By GolfEdit.com
Tối ngày 8/12, giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017 (VĐQG Nữ) đã chính thức khai mạc tại nhà câu lạc bộ sân golf FLC Quy Nhơn...
Luật chơi golf

VĐQG Nữ 2017: Ghi điểm Eagle, Khuê Minh từ chối giải thưởng ngàn đô của sân đấu

By GolfEdit.com
Golfer trẻ 14 tuổi Đoàn Xuân Khuê Minh ghi điểm Eagle xuất sắc tại hố số 5 PAR5 ở khoảng cách 446 yards.  ...
Tin tức

Vòng 1 Bảng A VĐQG Nữ: Golfer Nguyễn Thị Vân Anh tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng

By GolfEdit.com
Kết thúc vòng 1 bảng A giải Vô địch Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017, golfer Nguyễn Thị Vân Anh đang tạm dẫn đầu với tổng điểm +11, đánh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi