<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/short-game/1709-ky-thuat-punch-shot-trong-dieu-kien-thoi-thiet-gio.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Kỹ thuật punch shot trong điều kiện thời thiết gió</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Kỹ thuật punch shot trong điều kiện thời thiết gió</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2016/punchshottip01-640x328.jpg"> <figcaption>Kỹ thuật punch shot trong điều kiện thời thiết gió</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Punch shot l&agrave;&nbsp;một c&uacute; b&oacute;ng ngắn để g&otilde; b&oacute;ng ra khỏi những v&ugrave;ng nguy hiểm trong rừng hoặc chướng ngại. Kiểu đ&aacute;nh n&agrave;y được thực hiện bằng c&aacute;ch đ&aacute;nh b&oacute;ng bằng c&uacute; xoay xuống cho b&oacute;ng bay thấp.</p></h3> </header> <p>N&oacute; tận dụng c&uacute; b&oacute;ng ngắn v&agrave; thường kh&ocirc;ng bay xa. Đ&ocirc;i l&uacute;c n&oacute; được sử dụng chung quanh khu lỗ cờ khi trời c&oacute; gi&oacute; to. C&uacute; g&otilde; b&oacute;ng sẽ l&ecirc;n trong gi&oacute; v&agrave; b&oacute;ng nhanh ch&oacute;ng dừng lại khi rơi tr&ecirc;n khu lỗ cờ.&nbsp;Punch shot l&agrave; một trong những c&uacute; đ&aacute;nh quan trọng cho tất cả c&aacute;c golfer v&agrave; ai cũng c&oacute; thể thực hiện được. Sử dụng c&uacute; đanh Punch shot trong thời tiết gi&oacute; l&agrave; một trong những giải ph&aacute;p tối ưu.</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<img src="/images/A_Photos/2016/punchshottip01.jpg" alt="" border="0" /></p> <p>C&oacute; 2 ch&uacute; &yacute; khi thực hiện c&uacute; Punch Shot, đầu ti&ecirc;n l&agrave; li&ecirc;n quan đến việc cầm gậy ngắn lại v&agrave; động t&aacute;c swing đơn giản v&agrave; mềm mại hơn so với th&ocirc;ng thường, điều n&agrave;y gi&uacute;p bạn giảm thiểu tốc độ swing, hạn chế backspin v&agrave; sẽ gi&uacute;p đầu gậy kh&ocirc;ng bị k&eacute;o l&ecirc;n khi v&agrave;o b&oacute;ng. Tuy nhi&ecirc;n punch shot c&oacute; thể khiến bạn kh&oacute; kiểm so&aacute;t cả về độ ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; khoảng c&aacute;ch, do đ&oacute; cần phải được tập luyện để sử dụng trong những trường hợp cần thiết.</p> <p>Bạn c&oacute; thể kiểm so&aacute;t được đường bay của c&uacute; đ&aacute;nh bằng 2 sự thay đổi đơn giản ở tư thế v&agrave;o b&oacute;ng v&agrave; hạn chế follow through. Ban cần c&oacute; 1 chiếc gậy phụ để đặt d&oacute;ng thẳng về hướng cần đ&aacute;nh, đặt b&oacute;ng hơi về ph&iacute;a sau so với hướng đứng của bạn khi v&agrave;o b&oacute;ng. Điều n&agrave;y c&oacute; nghĩa l&agrave; xương ức v&agrave; tay vượt trước b&oacute;ng. Vị tr&iacute; set up n&agrave;y l&agrave; d&agrave;nh cho một c&uacute; đ&aacute;nh ở tầm bay thấp.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2016/punchshottip.jpg" alt="" border="0" /></p> <p>Tạo một đường backswing 3/4 v&agrave; sau đ&oacute; swing đến khi v&agrave;o b&oacute;ng sao cho trọng t&acirc;m k&eacute;o về ph&iacute;a tr&aacute;i của bạn. Sự kh&aacute;c biệt l&agrave; khi follow through c&agrave;ng ngắn c&agrave;ng tốt, kh&ocirc;ng phải l&agrave; c&uacute; bung tr&ograve;n đầy đủ, l&agrave;m sao cho bạn giữ được gậy khi kết th&uacute;c swing (finish). Thao t&aacute;c n&agrave;y sẽ gi&uacute;p giảm tốc độ đầu gậy v&agrave; độ xo&aacute;y của b&oacute;ng, k&eacute;o b&oacute;ng &iacute;t hơn v&agrave; dễ d&agrave;ng điều khiển b&oacute;ng đi thấp theo &yacute; muốn.</p> <p>Nếu gi&oacute; mạnh, bạn phải đảm bảo chắc chắn l&agrave; kh&ocirc;ng cố thực hiện punch shot trong t&igrave;nh huống qu&aacute; kh&oacute;. Bởi tốc độ đầu gậy tăng sẽ khiến độ xo&aacute;y tăng l&uacute;c đ&oacute; bạn kh&oacute; c&oacute; thể một c&uacute; punch shot bay thấp như &yacute;. Kỹ thuật đ&aacute;nh Punch shot rất hay được c&aacute;c golfer sử dụng trong thời tiết gi&oacute;, đặc biệt tại The Open sắp tới, s&acirc;n Royal Troon được coi l&agrave; một trong những s&acirc;n golf với đặc sản l&agrave; gi&oacute;, những gợi &yacute; về kỹ thuật puch shot sẽ &iacute;t nhiều c&oacute; &iacute;ch cho c&aacute;c golfer. Nếu chưa th&agrave;nh thục kỹ thuật n&agrave;y, h&atilde;y thực h&agrave;nh tr&ecirc;n Range để c&oacute; 1 c&uacute; punch shot dễ d&agrave;ng.</p> <p style="text-align: center;">{youtube}-2qM8jASs9g{/youtube}</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Kỹ thuật punch shot trong điều kiện thời thiết gió

By GolfEdit.com

Punch shot là một cú bóng ngắn để gõ bóng ra khỏi những vùng nguy hiểm trong rừng hoặc chướng ngại. Kiểu đánh này được thực hiện bằng cách đánh bóng bằng cú xoay xuống cho bóng bay thấp.

Nó tận dụng cú bóng ngắn và thường không bay xa. Đôi lúc nó được sử dụng chung quanh khu lỗ cờ khi trời có gió to. Cú gõ bóng sẽ lên trong gió và bóng nhanh chóng dừng lại khi rơi trên khu lỗ cờ. Punch shot là một trong những cú đánh quan trọng cho tất cả các golfer và ai cũng có thể thực hiện được. Sử dụng cú đanh Punch shot trong thời tiết gió là một trong những giải pháp tối ưu.

 

Có 2 chú ý khi thực hiện cú Punch Shot, đầu tiên là liên quan đến việc cầm gậy ngắn lại và động tác swing đơn giản và mềm mại hơn so với thông thường, điều này giúp bạn giảm thiểu tốc độ swing, hạn chế backspin và sẽ giúp đầu gậy không bị kéo lên khi vào bóng. Tuy nhiên punch shot có thể khiến bạn khó kiểm soát cả về độ chính xác và khoảng cách, do đó cần phải được tập luyện để sử dụng trong những trường hợp cần thiết.

Bạn có thể kiểm soát được đường bay của cú đánh bằng 2 sự thay đổi đơn giản ở tư thế vào bóng và hạn chế follow through. Ban cần có 1 chiếc gậy phụ để đặt dóng thẳng về hướng cần đánh, đặt bóng hơi về phía sau so với hướng đứng của bạn khi vào bóng. Điều này có nghĩa là xương ức và tay vượt trước bóng. Vị trí set up này là dành cho một cú đánh ở tầm bay thấp.

Tạo một đường backswing 3/4 và sau đó swing đến khi vào bóng sao cho trọng tâm kéo về phía trái của bạn. Sự khác biệt là khi follow through càng ngắn càng tốt, không phải là cú bung tròn đầy đủ, làm sao cho bạn giữ được gậy khi kết thúc swing (finish). Thao tác này sẽ giúp giảm tốc độ đầu gậy và độ xoáy của bóng, kéo bóng ít hơn và dễ dàng điều khiển bóng đi thấp theo ý muốn.

Nếu gió mạnh, bạn phải đảm bảo chắc chắn là không cố thực hiện punch shot trong tình huống quá khó. Bởi tốc độ đầu gậy tăng sẽ khiến độ xoáy tăng lúc đó bạn khó có thể một cú punch shot bay thấp như ý. Kỹ thuật đánh Punch shot rất hay được các golfer sử dụng trong thời tiết gió, đặc biệt tại The Open sắp tới, sân Royal Troon được coi là một trong những sân golf với đặc sản là gió, những gợi ý về kỹ thuật puch shot sẽ ít nhiều có ích cho các golfer. Nếu chưa thành thục kỹ thuật này, hãy thực hành trên Range để có 1 cú punch shot dễ dàng.

{youtube}-2qM8jASs9g{/youtube}

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Tin tức

5 bóng hồng xinh đẹp khoe sắc tại giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017

By GolfEdit.com
Có mặt tại sân FLC Quy Nhơn trong những ngày diễn ra Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia, chúng tôi có cơ hội ghi lại được không ít...
Tin tức

Vòng 2 Bảng A VĐQG Nữ: Đoàn Xuân Khuê Minh đứng trước cơ hội lập kỷ lục trong lịch sử 6 năm của giải đấu

By GolfEdit.com
Vòng 2 bảng A giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia đã kết thúc và vận động viên vươn lên dẫn đầu là Đoàn Xuân Khuê Minh sau những...
Tin tức

Trống trận Tây Sơn và võ Bình Định làm nóng giải golf Nữ VĐQG ngày khai mạc

By GolfEdit.com
Tối ngày 8/12, giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017 (VĐQG Nữ) đã chính thức khai mạc tại nhà câu lạc bộ sân golf FLC Quy Nhơn...
Luật chơi golf

VĐQG Nữ 2017: Ghi điểm Eagle, Khuê Minh từ chối giải thưởng ngàn đô của sân đấu

By GolfEdit.com
Golfer trẻ 14 tuổi Đoàn Xuân Khuê Minh ghi điểm Eagle xuất sắc tại hố số 5 PAR5 ở khoảng cách 446 yards.  ...
Tin tức

Vòng 1 Bảng A VĐQG Nữ: Golfer Nguyễn Thị Vân Anh tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng

By GolfEdit.com
Kết thúc vòng 1 bảng A giải Vô địch Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017, golfer Nguyễn Thị Vân Anh đang tạm dẫn đầu với tổng điểm +11, đánh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi