<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/short-game/1656-de-y-mot-chut-ban-se-co-mot-cu-flop-shot-khong-the-de-dang-hon.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Để ý một chút bạn sẽ có một cú Flop Shot không thể dễ dàng hơn</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Để ý một chút bạn sẽ có một cú Flop Shot không thể dễ dàng hơn</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src=""> <figcaption>Để ý một chút bạn sẽ có một cú Flop Shot không thể dễ dàng hơn</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker">Huấn luyện viên Rick Shiels sẽ đưa ra các mách giúp để có một cú Flop Shot cực kỳ đơn giản. Trước hết các golfer cần biết Flop shot là cú đánh chip bổng và bóng thường có xu hướng dật lại khi chạm mặt đất. Dưới đây là một số gợi ý để thực hiện cú Flop Shot này:</h3> </header> <p style="text-align: center;"><img src="http://dwgyu36up6iuz.cloudfront.net/heru80fdn/image/upload/c_fill,d_placeholder_thescene.jpg,fl_progressive,g_face,h_450,q_80,w_800/v1398087685/golfdigest_nervewrackers-the-flop-shot-over-a-bunker.jpg" border="0"></p> <p>Tr&#432;&#7899;c khi &#273;i v&agrave;o chi ti&#7871;t k&#7929; thu&#7853;t Flop Shot, &#273;i&#7873;u quan tr&#7885;ng m&agrave; b&#7841;n c&#7847;n ghi nh&#7899; l&agrave; ph&#7843;i l&agrave;m nhanh h&#417;n &#273;&#7897;ng t&aacute;c khi impact, t&#7913;c gia t&#259;ng t&#7889;c &#273;&#7897; xuy&ecirc;n qua b&oacute;ng c&#7911;a m&#7863;t g&#7853;y. R&#7845;t nhi&#7873;u golfer th&iacute;ch th&uacute; v&#7899;i k&#7929; thu&#7853;t Flop shot n&agrave;y b&#7903;i c&aacute;i c&aacute;ch b&oacute;ng &#273;&#432;&#7907;c &#273;&#432;a &#273;&#7871;n &#273;&iacute;ch r&#7845;t 'ph&ecirc;'. &nbsp;Nh&#432;ng trong th&#7921;c t&#7871; thi &#273;&#7845;u th&#7921;c hi&#7879;n nh&#7919;ng c&uacute; Flop Shot th&#432;&#7901;ng kh&aacute; r&#7911;i ro, t&#7915; vi&#7879;c impact kh&ocirc;ng d&#7913;t kho&aacute;t v&agrave; ch&#7853;m, m&#7897;t c&uacute; swing 'n&#7917;a v&#7901;i" v&agrave;o b&oacute;ng kh&ocirc;ng &#273;&uacute;ng v&#7883; tr&iacute; s&#7869; khi&#7871;n b&#7841;n ph&#7843;i tr&#7843; gi&aacute;. &#272;i&#7873;u quan tr&#7885;ng khi th&#7921;c hi&#7879;n c&uacute; Flop shot ph&#7843;i c&oacute; m&#7897;t c&uacute; 'big swing' &#273;&#7875; gia t&#259;ng t&#7889;c &#273;&#7897; khi impact. N&#7871;u b&#7841;n ph&#7843;i &#273;&aacute;nh b&oacute;ng &#7903; bunker ho&#7863;c &#7903; v&ugrave;ng c&oacute; r&#7853;m d&#7847;y v&agrave; 'ch&#7859;ng' c&#7847;n b&oacute;ng ph&#7843;i bay l&ecirc;n cao th&igrave; n&ecirc;n tr&aacute;nh th&#7921;c hi&#7879;n k&#7929; thu&#7853;t Flop Shot, thay v&agrave;o &#273;&oacute; n&ecirc;n th&#7921;c hi&#7879;n c&uacute; chip and run s&#7869; an to&agrave;n h&#417;n nhi&#7873;u.</p> <p><strong>M&#7903; m&#7863;t g&#7853;y</strong></p> <p>B&#7841;n c&oacute; &#273;&#7885;c hay xem b&#7845;t c&#7913; h&#432;&#7899;ng d&#7851;n n&agrave;o v&#7873; Flop Shot th&igrave; &#273;&#7873;u th&#7845;y vi&#7879;c quan tr&#7885;ng c&#7911;a m&#7903; m&#7863;t g&#7853;y Wedge khi v&agrave;o b&oacute;ng, Tuy nhi&ecirc;n c&oacute; m&#7897;t y&#7871;u t&#7889; quan tr&#7885;ng m&agrave; ch&uacute;ng ta th&#432;&#7901;ng ch&#432;a hi&#7875;u r&otilde; v&#7873; k&#7929; thu&#7853;t n&agrave;y. &nbsp;B&#7841;n c&#7847;n ng&#7917;a v&agrave; m&#7903; m&#7863;t g&#7853;y (l&uacute;c n&agrave;y &#273;i&#7875;m ti&#7871;p x&uacute;c b&oacute;ng c&oacute; h&#432;&#7899;ng &#273;&#432;a sang ph&#7843;i h&#417;n) tr&#432;&#7899;c khi &#273;&#7863;t tay v&agrave;o th&#7921;c hi&#7879;n c&#7847;m g&#7853;y (grip). Khi m&#7863;t g&#7853;y m&#7903; r&#7891;i, b&#7855;t &#273;&#7847;u c&#7847;m g&#7853;y chu&#7849;n, tr&aacute;nh c&#7847;m g&#7853;y tr&#432;&#7899;c sau &#273;&oacute; m&#7899;i m&#7903; m&#7863;t g&#7853;y &#273;i&#7873;u n&agrave;y s&#7869; kh&ocirc;ng cho b&#7841;n c&oacute; &#273;&#432;&#7907;c g&oacute;c m&#7903; c&#7847;n thi&#7871;t khi th&#7921;c hi&#7879;n Flop Shot.&nbsp;</p> <p><strong>Ng&#7855;m chu&#7849;n</strong></p> <p>S&#7917; d&#7909;ng g&#7853;y Wedge th&#7921;c hi&#7879;n c&uacute; Flop Shot, vi&#7879;c ti&#7871;p theo b&#7841;n c&#7847;n quan t&acirc;m t&#7899;i l&agrave; Aiming (ng&#7855;m ch&iacute;nh x&aacute;c). <em><strong>H&#432;&#7899;ng d&#7851;n c&#417; b&#7843;n l&agrave; n&#7871;u &#273;&#432;&#7901;ng Target line c&#7911;a b&#7841;n h&#432;&#7899;ng 12h th&igrave; h&#432;&#7899;ng m&ocirc;ng v&agrave; vai c&#7911;a b&#7841;n khi th&#7921;c hi&#7879;n s&#7869; h&#432;&#7899;ng g&oacute;c 11h, m&#7863;t g&#7853;y Wedge s&#7869; h&#432;&#7899;ng g&oacute;c 1h</strong></em>, &#273;i&#7873;u n&agrave;y s&#7869; gi&uacute;p b&#7841;n c&oacute; m&#7897;t c&uacute; Swing m&#7873;m m&#7887;ng nh&#7865; nh&agrave;ng h&#432;&#7899;ng th&#7859;ng &#273;&#432;&#7907;c Target Line, b&ecirc;n c&#7841;nh &#273;&oacute; s&#7869; gi&uacute;p b&oacute;ng &#273;i l&ecirc;n cao theo &#273;&uacute;ng m&#7909;c &#273;&iacute;ch c&#7911;a m&igrave;nh.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/swingClock.gif" border="0" alt=""></p> <p><strong>Tay &#273;&#432;a l&ecirc;n cao</strong></p> <p>Nh&#432; &#273;&atilde; &#273;&#7873; c&#7853;p &#7903; tr&ecirc;n, ch&igrave;a kh&oacute;a cho c&uacute; chip shot l&agrave; t&#7889;c &#273;&#7897;. Th&#7921;c hi&#7879;n Flop Shot b&#7841;n c&#7847;n m&#7897;t c&uacute; backswing &#273;&#7911; l&#7899;n v&agrave; th&#7921;c hi&#7879;n full follow-through. &#7902; v&#7883; tr&iacute; k&#7871;t th&uacute;c pha swing,<em><strong> tay b&#7841;n &#7903; tr&ecirc;n cao</strong></em> nh&#432; v&#7855;t qua tr&ecirc;n &#273;&#7847;u, &#273;i&#7873;u n&agrave;y gi&uacute;p b&#7841;n kh&ocirc;ng b&#7883; &#273;&oacute;ng g&oacute;c b&oacute;ng xu&#7889;ng sau khi impact. V&agrave; ph&#7843;i lu&ocirc;n nh&#7899; r&#7855;ng mu&#7889;n g&oacute;c b&oacute;ng t&#7889;t khi v&agrave;o b&oacute;ng th&igrave; vi&#7879;c k&#7871;t th&uacute;c tay ph&#7843;i tr&ecirc;n cao.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://media.golfdigest.com/photos/55ad988badd713143b436fdc/master/pass/instruction-2013-10-inil03-jeff-ritter-flop-shot.jpg" border="0"></p> <h1><strong>Golfedit.com</strong></h1> </article> </body></html>

Để ý một chút bạn sẽ có một cú Flop Shot không thể dễ dàng hơn

By GolfEdit.com

Huấn luyện viên Rick Shiels sẽ đưa ra các mách giúp để có một cú Flop Shot cực kỳ đơn giản. Trước hết các golfer cần biết Flop shot là cú đánh chip bổng và bóng thường có xu hướng dật lại khi chạm mặt đất. Dưới đây là một số gợi ý để thực hiện cú Flop Shot này:

Trước khi đi vào chi tiết kỹ thuật Flop Shot, điều quan trọng mà bạn cần ghi nhớ là phải làm nhanh hơn động tác khi impact, tức gia tăng tốc độ xuyên qua bóng của mặt gậy. Rất nhiều golfer thích thú với kỹ thuật Flop shot này bởi cái cách bóng được đưa đến đích rất 'phê'.  Nhưng trong thực tế thi đấu thực hiện những cú Flop Shot thường khá rủi ro, từ việc impact không dứt khoát và chậm, một cú swing 'nửa vời" vào bóng không đúng vị trí sẽ khiến bạn phải trả giá. Điều quan trọng khi thực hiện cú Flop shot phải có một cú 'big swing' để gia tăng tốc độ khi impact. Nếu bạn phải đánh bóng ở bunker hoặc ở vùng có rậm dầy và 'chẳng' cần bóng phải bay lên cao thì nên tránh thực hiện kỹ thuật Flop Shot, thay vào đó nên thực hiện cú chip and run sẽ an toàn hơn nhiều.

Mở mặt gậy

Bạn có đọc hay xem bất cứ hướng dẫn nào về Flop Shot thì đều thấy việc quan trọng của mở mặt gậy Wedge khi vào bóng, Tuy nhiên có một yếu tố quan trọng mà chúng ta thường chưa hiểu rõ về kỹ thuật này.  Bạn cần ngửa và mở mặt gậy (lúc này điểm tiếp xúc bóng có hướng đưa sang phải hơn) trước khi đặt tay vào thực hiện cầm gậy (grip). Khi mặt gậy mở rồi, bắt đầu cầm gậy chuẩn, tránh cầm gậy trước sau đó mới mở mặt gậy điều này sẽ không cho bạn có được góc mở cần thiết khi thực hiện Flop Shot. 

Ngắm chuẩn

Sử dụng gậy Wedge thực hiện cú Flop Shot, việc tiếp theo bạn cần quan tâm tới là Aiming (ngắm chính xác). Hướng dẫn cơ bản là nếu đường Target line của bạn hướng 12h thì hướng mông và vai của bạn khi thực hiện sẽ hướng góc 11h, mặt gậy Wedge sẽ hướng góc 1h, điều này sẽ giúp bạn có một cú Swing mềm mỏng nhẹ nhàng hướng thẳng được Target Line, bên cạnh đó sẽ giúp bóng đi lên cao theo đúng mục đích của mình. 

Tay đưa lên cao

Như đã đề cập ở trên, chìa khóa cho cú chip shot là tốc độ. Thực hiện Flop Shot bạn cần một cú backswing đủ lớn và thực hiện full follow-through. Ở vị trí kết thúc pha swing, tay bạn ở trên cao như vắt qua trên đầu, điều này giúp bạn không bị đóng góc bóng xuống sau khi impact. Và phải luôn nhớ rắng muốn góc bóng tốt khi vào bóng thì việc kết thúc tay phải trên cao. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Tin tức

5 bóng hồng xinh đẹp khoe sắc tại giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017

By GolfEdit.com
Có mặt tại sân FLC Quy Nhơn trong những ngày diễn ra Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia, chúng tôi có cơ hội ghi lại được không ít...
Tin tức

Vòng 2 Bảng A VĐQG Nữ: Đoàn Xuân Khuê Minh đứng trước cơ hội lập kỷ lục trong lịch sử 6 năm của giải đấu

By GolfEdit.com
Vòng 2 bảng A giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia đã kết thúc và vận động viên vươn lên dẫn đầu là Đoàn Xuân Khuê Minh sau những...
Tin tức

Trống trận Tây Sơn và võ Bình Định làm nóng giải golf Nữ VĐQG ngày khai mạc

By GolfEdit.com
Tối ngày 8/12, giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017 (VĐQG Nữ) đã chính thức khai mạc tại nhà câu lạc bộ sân golf FLC Quy Nhơn...
Luật chơi golf

VĐQG Nữ 2017: Ghi điểm Eagle, Khuê Minh từ chối giải thưởng ngàn đô của sân đấu

By GolfEdit.com
Golfer trẻ 14 tuổi Đoàn Xuân Khuê Minh ghi điểm Eagle xuất sắc tại hố số 5 PAR5 ở khoảng cách 446 yards.  ...
Tin tức

Vòng 1 Bảng A VĐQG Nữ: Golfer Nguyễn Thị Vân Anh tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng

By GolfEdit.com
Kết thúc vòng 1 bảng A giải Vô địch Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017, golfer Nguyễn Thị Vân Anh đang tạm dẫn đầu với tổng điểm +11, đánh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi