<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/short-game/1656-de-y-mot-chut-ban-se-co-mot-cu-flop-shot-khong-the-de-dang-hon.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Để ý một chút bạn sẽ có một cú Flop Shot không thể dễ dàng hơn</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Để ý một chút bạn sẽ có một cú Flop Shot không thể dễ dàng hơn</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src=""> <figcaption>Để ý một chút bạn sẽ có một cú Flop Shot không thể dễ dàng hơn</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker">Huấn luyện viên Rick Shiels sẽ đưa ra các mách giúp để có một cú Flop Shot cực kỳ đơn giản. Trước hết các golfer cần biết Flop shot là cú đánh chip bổng và bóng thường có xu hướng dật lại khi chạm mặt đất. Dưới đây là một số gợi ý để thực hiện cú Flop Shot này:</h3> </header> <p style="text-align: center;"><img src="http://dwgyu36up6iuz.cloudfront.net/heru80fdn/image/upload/c_fill,d_placeholder_thescene.jpg,fl_progressive,g_face,h_450,q_80,w_800/v1398087685/golfdigest_nervewrackers-the-flop-shot-over-a-bunker.jpg" border="0"></p> <p>Tr&#432;&#7899;c khi &#273;i v&agrave;o chi ti&#7871;t k&#7929; thu&#7853;t Flop Shot, &#273;i&#7873;u quan tr&#7885;ng m&agrave; b&#7841;n c&#7847;n ghi nh&#7899; l&agrave; ph&#7843;i l&agrave;m nhanh h&#417;n &#273;&#7897;ng t&aacute;c khi impact, t&#7913;c gia t&#259;ng t&#7889;c &#273;&#7897; xuy&ecirc;n qua b&oacute;ng c&#7911;a m&#7863;t g&#7853;y. R&#7845;t nhi&#7873;u golfer th&iacute;ch th&uacute; v&#7899;i k&#7929; thu&#7853;t Flop shot n&agrave;y b&#7903;i c&aacute;i c&aacute;ch b&oacute;ng &#273;&#432;&#7907;c &#273;&#432;a &#273;&#7871;n &#273;&iacute;ch r&#7845;t 'ph&ecirc;'. &nbsp;Nh&#432;ng trong th&#7921;c t&#7871; thi &#273;&#7845;u th&#7921;c hi&#7879;n nh&#7919;ng c&uacute; Flop Shot th&#432;&#7901;ng kh&aacute; r&#7911;i ro, t&#7915; vi&#7879;c impact kh&ocirc;ng d&#7913;t kho&aacute;t v&agrave; ch&#7853;m, m&#7897;t c&uacute; swing 'n&#7917;a v&#7901;i" v&agrave;o b&oacute;ng kh&ocirc;ng &#273;&uacute;ng v&#7883; tr&iacute; s&#7869; khi&#7871;n b&#7841;n ph&#7843;i tr&#7843; gi&aacute;. &#272;i&#7873;u quan tr&#7885;ng khi th&#7921;c hi&#7879;n c&uacute; Flop shot ph&#7843;i c&oacute; m&#7897;t c&uacute; 'big swing' &#273;&#7875; gia t&#259;ng t&#7889;c &#273;&#7897; khi impact. N&#7871;u b&#7841;n ph&#7843;i &#273;&aacute;nh b&oacute;ng &#7903; bunker ho&#7863;c &#7903; v&ugrave;ng c&oacute; r&#7853;m d&#7847;y v&agrave; 'ch&#7859;ng' c&#7847;n b&oacute;ng ph&#7843;i bay l&ecirc;n cao th&igrave; n&ecirc;n tr&aacute;nh th&#7921;c hi&#7879;n k&#7929; thu&#7853;t Flop Shot, thay v&agrave;o &#273;&oacute; n&ecirc;n th&#7921;c hi&#7879;n c&uacute; chip and run s&#7869; an to&agrave;n h&#417;n nhi&#7873;u.</p> <p><strong>M&#7903; m&#7863;t g&#7853;y</strong></p> <p>B&#7841;n c&oacute; &#273;&#7885;c hay xem b&#7845;t c&#7913; h&#432;&#7899;ng d&#7851;n n&agrave;o v&#7873; Flop Shot th&igrave; &#273;&#7873;u th&#7845;y vi&#7879;c quan tr&#7885;ng c&#7911;a m&#7903; m&#7863;t g&#7853;y Wedge khi v&agrave;o b&oacute;ng, Tuy nhi&ecirc;n c&oacute; m&#7897;t y&#7871;u t&#7889; quan tr&#7885;ng m&agrave; ch&uacute;ng ta th&#432;&#7901;ng ch&#432;a hi&#7875;u r&otilde; v&#7873; k&#7929; thu&#7853;t n&agrave;y. &nbsp;B&#7841;n c&#7847;n ng&#7917;a v&agrave; m&#7903; m&#7863;t g&#7853;y (l&uacute;c n&agrave;y &#273;i&#7875;m ti&#7871;p x&uacute;c b&oacute;ng c&oacute; h&#432;&#7899;ng &#273;&#432;a sang ph&#7843;i h&#417;n) tr&#432;&#7899;c khi &#273;&#7863;t tay v&agrave;o th&#7921;c hi&#7879;n c&#7847;m g&#7853;y (grip). Khi m&#7863;t g&#7853;y m&#7903; r&#7891;i, b&#7855;t &#273;&#7847;u c&#7847;m g&#7853;y chu&#7849;n, tr&aacute;nh c&#7847;m g&#7853;y tr&#432;&#7899;c sau &#273;&oacute; m&#7899;i m&#7903; m&#7863;t g&#7853;y &#273;i&#7873;u n&agrave;y s&#7869; kh&ocirc;ng cho b&#7841;n c&oacute; &#273;&#432;&#7907;c g&oacute;c m&#7903; c&#7847;n thi&#7871;t khi th&#7921;c hi&#7879;n Flop Shot.&nbsp;</p> <p><strong>Ng&#7855;m chu&#7849;n</strong></p> <p>S&#7917; d&#7909;ng g&#7853;y Wedge th&#7921;c hi&#7879;n c&uacute; Flop Shot, vi&#7879;c ti&#7871;p theo b&#7841;n c&#7847;n quan t&acirc;m t&#7899;i l&agrave; Aiming (ng&#7855;m ch&iacute;nh x&aacute;c). <em><strong>H&#432;&#7899;ng d&#7851;n c&#417; b&#7843;n l&agrave; n&#7871;u &#273;&#432;&#7901;ng Target line c&#7911;a b&#7841;n h&#432;&#7899;ng 12h th&igrave; h&#432;&#7899;ng m&ocirc;ng v&agrave; vai c&#7911;a b&#7841;n khi th&#7921;c hi&#7879;n s&#7869; h&#432;&#7899;ng g&oacute;c 11h, m&#7863;t g&#7853;y Wedge s&#7869; h&#432;&#7899;ng g&oacute;c 1h</strong></em>, &#273;i&#7873;u n&agrave;y s&#7869; gi&uacute;p b&#7841;n c&oacute; m&#7897;t c&uacute; Swing m&#7873;m m&#7887;ng nh&#7865; nh&agrave;ng h&#432;&#7899;ng th&#7859;ng &#273;&#432;&#7907;c Target Line, b&ecirc;n c&#7841;nh &#273;&oacute; s&#7869; gi&uacute;p b&oacute;ng &#273;i l&ecirc;n cao theo &#273;&uacute;ng m&#7909;c &#273;&iacute;ch c&#7911;a m&igrave;nh.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/swingClock.gif" border="0" alt=""></p> <p><strong>Tay &#273;&#432;a l&ecirc;n cao</strong></p> <p>Nh&#432; &#273;&atilde; &#273;&#7873; c&#7853;p &#7903; tr&ecirc;n, ch&igrave;a kh&oacute;a cho c&uacute; chip shot l&agrave; t&#7889;c &#273;&#7897;. Th&#7921;c hi&#7879;n Flop Shot b&#7841;n c&#7847;n m&#7897;t c&uacute; backswing &#273;&#7911; l&#7899;n v&agrave; th&#7921;c hi&#7879;n full follow-through. &#7902; v&#7883; tr&iacute; k&#7871;t th&uacute;c pha swing,<em><strong> tay b&#7841;n &#7903; tr&ecirc;n cao</strong></em> nh&#432; v&#7855;t qua tr&ecirc;n &#273;&#7847;u, &#273;i&#7873;u n&agrave;y gi&uacute;p b&#7841;n kh&ocirc;ng b&#7883; &#273;&oacute;ng g&oacute;c b&oacute;ng xu&#7889;ng sau khi impact. V&agrave; ph&#7843;i lu&ocirc;n nh&#7899; r&#7855;ng mu&#7889;n g&oacute;c b&oacute;ng t&#7889;t khi v&agrave;o b&oacute;ng th&igrave; vi&#7879;c k&#7871;t th&uacute;c tay ph&#7843;i tr&ecirc;n cao.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://media.golfdigest.com/photos/55ad988badd713143b436fdc/master/pass/instruction-2013-10-inil03-jeff-ritter-flop-shot.jpg" border="0"></p> <h1><strong>Golfedit.com</strong></h1> </article> </body></html>

Để ý một chút bạn sẽ có một cú Flop Shot không thể dễ dàng hơn

By GolfEdit.com - 05/06/2016

Huấn luyện viên Rick Shiels sẽ đưa ra các mách giúp để có một cú Flop Shot cực kỳ đơn giản. Trước hết các golfer cần biết Flop shot là cú đánh chip bổng và bóng thường có xu hướng dật lại khi chạm mặt đất. Dưới đây là một số gợi ý để thực hiện cú Flop Shot này:

Trước khi đi vào chi tiết kỹ thuật Flop Shot, điều quan trọng mà bạn cần ghi nhớ là phải làm nhanh hơn động tác khi impact, tức gia tăng tốc độ xuyên qua bóng của mặt gậy. Rất nhiều golfer thích thú với kỹ thuật Flop shot này bởi cái cách bóng được đưa đến đích rất 'phê'.  Nhưng trong thực tế thi đấu thực hiện những cú Flop Shot thường khá rủi ro, từ việc impact không dứt khoát và chậm, một cú swing 'nửa vời" vào bóng không đúng vị trí sẽ khiến bạn phải trả giá. Điều quan trọng khi thực hiện cú Flop shot phải có một cú 'big swing' để gia tăng tốc độ khi impact. Nếu bạn phải đánh bóng ở bunker hoặc ở vùng có rậm dầy và 'chẳng' cần bóng phải bay lên cao thì nên tránh thực hiện kỹ thuật Flop Shot, thay vào đó nên thực hiện cú chip and run sẽ an toàn hơn nhiều.

Mở mặt gậy

Bạn có đọc hay xem bất cứ hướng dẫn nào về Flop Shot thì đều thấy việc quan trọng của mở mặt gậy Wedge khi vào bóng, Tuy nhiên có một yếu tố quan trọng mà chúng ta thường chưa hiểu rõ về kỹ thuật này.  Bạn cần ngửa và mở mặt gậy (lúc này điểm tiếp xúc bóng có hướng đưa sang phải hơn) trước khi đặt tay vào thực hiện cầm gậy (grip). Khi mặt gậy mở rồi, bắt đầu cầm gậy chuẩn, tránh cầm gậy trước sau đó mới mở mặt gậy điều này sẽ không cho bạn có được góc mở cần thiết khi thực hiện Flop Shot. 

Ngắm chuẩn

Sử dụng gậy Wedge thực hiện cú Flop Shot, việc tiếp theo bạn cần quan tâm tới là Aiming (ngắm chính xác). Hướng dẫn cơ bản là nếu đường Target line của bạn hướng 12h thì hướng mông và vai của bạn khi thực hiện sẽ hướng góc 11h, mặt gậy Wedge sẽ hướng góc 1h, điều này sẽ giúp bạn có một cú Swing mềm mỏng nhẹ nhàng hướng thẳng được Target Line, bên cạnh đó sẽ giúp bóng đi lên cao theo đúng mục đích của mình. 

Tay đưa lên cao

Như đã đề cập ở trên, chìa khóa cho cú chip shot là tốc độ. Thực hiện Flop Shot bạn cần một cú backswing đủ lớn và thực hiện full follow-through. Ở vị trí kết thúc pha swing, tay bạn ở trên cao như vắt qua trên đầu, điều này giúp bạn không bị đóng góc bóng xuống sau khi impact. Và phải luôn nhớ rắng muốn góc bóng tốt khi vào bóng thì việc kết thúc tay phải trên cao. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Luật chơi golf

Lexi Thompson bị phạt 2 gậy trước khi ký scorecard giải Honda LPGA Thailand

By GolfEdit.com
Lexi Thompson một lần nữa trở thành tâm điểm liên quan đến luật golf và lần này là tại giải Honda LPGA Thailand diễn ra từ ngày 22-25/2/2018. ...
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi