<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/short-game/1638-mot-cu-chip-that-bai-deu-do-ban-qua-non-nong-.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Một cú chip thất bại đều do bạn .... quá 'nôn nóng'</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Một cú chip thất bại đều do bạn .... quá 'nôn nóng'</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src=""> <figcaption>Một cú chip thất bại đều do bạn .... quá 'nôn nóng'</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"></h3> </header> <p>(Golf &amp; Life Magazine) M&#7897;t c&uacute; chip th&#7845;t b&#7841;i th&#432;&#7901;ng do ng&#432;&#7901;i ch&#417;i th&#7921;c hi&#7879;n pha ti&#7871;p banh k&eacute;m &ndash; &#273;&aacute;nh l&ugrave;i v&#7873; ph&iacute;a sau banh thay v&igrave; &#273;&aacute;nh th&#7859;ng v&agrave;o banh ho&#7863;c ti&#7871;p x&uacute;c qu&aacute; nh&#7865; v&#7899;i banh. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n c&oacute; th&#7875; do b&#7841;n qu&aacute; n&ocirc;n n&oacute;ng &#273;&#432;a banh l&ecirc;n kh&ocirc;ng, khi&#7871;n cho hai tay di chuy&#7875;n qu&aacute; v&#7897;i v&agrave;ng v&agrave; h&#7853;u qu&#7843; l&agrave; g&#7853;y &#273;&aacute;nh h&#432;&#7899;ng l&ecirc;n t&#7841;i giai &#273;o&#7841;n ti&#7871;p banh.</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.golfandlife.com.vn/wp-content/uploads/2016/03/IMG_4678-a.jpg" border="0" alt="IMG_4678 a"></p> <p><span style="font-size: 12.16px; line-height: 1.3em;">&#272;&#7875; c&oacute; m&#7897;t c&uacute; chip banh m&#7841;nh m&#7869;, h&atilde;y tham kh&#7843;o k&#7929; thu&#7853;t sau &#273;&acirc;y. B&#7841;n s&#7869; nh&#7853;n ra vi&#7879;c &#273;&#432;a banh l&ecirc;n green ch&#7859;ng h&#7873; kh&oacute; ch&uacute;t n&agrave;o.</span></p> <p><strong>1. Ng&#7843; ng&#432;&#7901;i v&#7873; ph&iacute;a m&#7909;c ti&ecirc;u</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="http://golfandlife.com.vn/wp-content/uploads/2016/03/IMG_4672-b.jpg" border="0" alt="IMG_4672 b"><br></strong></p> <p><span style="font-size: 12.16px; line-height: 1.3em;">Thi&#7871;t l&#7853;p th&#7871; &#273;&#7913;ng h&#7865;p v&#7899;i hai b&agrave;n ch&acirc;n &#273;&#7863;t g&#7847;n v&agrave; song song nhau, sao cho hai b&agrave;n ch&acirc;n g&#7847;n nh&#432; vu&ocirc;ng g&oacute;c v&#7899;i &#273;&#432;&#7901;ng m&#7909;c ti&ecirc;u v&agrave; banh n&#7857;m h&#417;i l&#7879;ch v&#7873; ph&iacute;a b&ecirc;n ph&#7843;i c&#7911;a ng&oacute;n c&aacute;i b&agrave;n ch&acirc;n ph&#7843;i. H&#417;i nghi&ecirc;ng ng&#7921;c v&agrave; hai b&agrave;n tay v&#7873; ph&iacute;a m&#7909;c ti&ecirc;u khi b&#7841;n v&#7909;t banh.</span></p> <p><strong>2. Xoay c&#7893; tay t&#7921; nhi&ecirc;n</strong></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://golfandlife.com.vn/wp-content/uploads/2016/03/IMG_4678-a.jpg" border="0" alt="IMG_4678 a"></p> <p>&#272;&#7875; chip th&agrave;nh c&ocirc;ng, b&#7841;n kh&ocirc;ng c&#7847;n xoay c&#7893; tay qu&aacute; nhi&#7873;u, nh&#432;ng h&atilde;y &#273;&#7875; c&#7893; tay xoay t&#7921; nhi&ecirc;n v&igrave; &#273;i&#7873;u n&agrave;y s&#7869; gi&uacute;p t&#259;ng t&#7889;c &#273;&#7897; &#273;&#7847;u g&#7853;y tr&ecirc;n &#273;&#432;&#7901;ng downswing &ndash; m&#7897;t trong nh&#7919;ng y&#7871;u t&#7889; then ch&#7889;t quy&#7871;t &#273;&#7883;nh kh&#7843; n&#259;ng ti&#7871;p banh m&#7841;nh m&#7869;.</p> <p><strong>3. &#272;&#7875; ng&#7921;c ti&#7871;p t&#7909;c di chuy&#7875;n</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="http://golfandlife.com.vn/wp-content/uploads/2016/03/IMG_4691-e.jpg" border="0" alt="IMG_4691 e"><br></strong></p> <p><span style="font-size: 12.16px; line-height: 1.3em;">Ngay c&#7843; trong nh&#7919;ng c&uacute; &#273;&aacute;nh ng&#7855;n, vi&#7879;c ti&#7871;p t&#7909;c xoay ng&#432;&#7901;i theo c&uacute; &#273;&aacute;nh l&agrave; r&#7845;t quan tr&#7885;ng. B&#7841;n v&#7851;n n&ecirc;n xoay ng&#7921;c v&#7873; ph&iacute;a m&#7909;c ti&ecirc;u ngay c&#7843; sau khi &#273;&atilde; ti&#7871;p banh. &#272;&#7875; r&egrave;n luy&#7879;n &#273;i&#7873;u n&agrave;y, h&atilde;y t&#7853;p chip b&#7857;ng m&#7897;t tay.</span></p> <p><strong>4. T&#7853;p trung v&agrave;o giai &#273;o&#7841;n ti&#7871;p banh</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="http://golfandlife.com.vn/wp-content/uploads/2016/03/IMG_4702-d.jpg" border="0" alt="IMG_4702 d"><br></strong></p> <p>H&atilde;y th&#7921;c hi&#7879;n m&#7897;t c&uacute; swing m&#432;&#7907;t m&agrave; v&agrave; nh&igrave;n ch&#7857;m ch&#7857;m v&agrave;o m&#7863;t g&#7853;y khi n&oacute; ch&#7841;m banh &#273;&#7875; ki&#7875;m ch&#7913;ng hi&#7879;u qu&#7843; pha ti&#7871;p banh c&#7911;a m&igrave;nh. Vi&#7879;c ti&#7871;p banh ch&#7855;c ch&#7855;n l&agrave; c&#7921;c k&#7923; quan tr&#7885;ng. Sau khi &#273;&atilde; c&#7843;m nh&#7853;n &#273;&#432;&#7907;c r&#7857;ng m&igrave;nh v&#7915;a ti&#7871;p banh m&#7897;t c&aacute;ch m&#7841;nh m&#7869;, b&#7841;n c&oacute; th&#7875; l&#7853;p t&#7913;c chuy&#7875;n s&#7921; t&#7853;p trung v&#7873; ph&iacute;a m&#7909;c ti&ecirc;u.</p> <p><strong>Golfedit.com - Credit: Golf &amp; Life Magazine</strong></p> </article> </body></html>

Một cú chip thất bại đều do bạn .... quá 'nôn nóng'

By GolfEdit.com - 28/05/2016

(Golf & Life Magazine) Một cú chip thất bại thường do người chơi thực hiện pha tiếp banh kém – đánh lùi về phía sau banh thay vì đánh thẳng vào banh hoặc tiếp xúc quá nhẹ với banh. Nguyên nhân có thể do bạn quá nôn nóng đưa banh lên không, khiến cho hai tay di chuyển quá vội vàng và hậu quả là gậy đánh hướng lên tại giai đoạn tiếp banh.

IMG_4678 a

Để có một cú chip banh mạnh mẽ, hãy tham khảo kỹ thuật sau đây. Bạn sẽ nhận ra việc đưa banh lên green chẳng hề khó chút nào.

1. Ngả người về phía mục tiêu

IMG_4672 b

Thiết lập thế đứng hẹp với hai bàn chân đặt gần và song song nhau, sao cho hai bàn chân gần như vuông góc với đường mục tiêu và banh nằm hơi lệch về phía bên phải của ngón cái bàn chân phải. Hơi nghiêng ngực và hai bàn tay về phía mục tiêu khi bạn vụt banh.

2. Xoay cổ tay tự nhiên

IMG_4678 a

Để chip thành công, bạn không cần xoay cổ tay quá nhiều, nhưng hãy để cổ tay xoay tự nhiên vì điều này sẽ giúp tăng tốc độ đầu gậy trên đường downswing – một trong những yếu tố then chốt quyết định khả năng tiếp banh mạnh mẽ.

3. Để ngực tiếp tục di chuyển

IMG_4691 e

Ngay cả trong những cú đánh ngắn, việc tiếp tục xoay người theo cú đánh là rất quan trọng. Bạn vẫn nên xoay ngực về phía mục tiêu ngay cả sau khi đã tiếp banh. Để rèn luyện điều này, hãy tập chip bằng một tay.

4. Tập trung vào giai đoạn tiếp banh

IMG_4702 d

Hãy thực hiện một cú swing mượt mà và nhìn chằm chằm vào mặt gậy khi nó chạm banh để kiểm chứng hiệu quả pha tiếp banh của mình. Việc tiếp banh chắc chắn là cực kỳ quan trọng. Sau khi đã cảm nhận được rằng mình vừa tiếp banh một cách mạnh mẽ, bạn có thể lập tức chuyển sự tập trung về phía mục tiêu.

Golfedit.com - Credit: Golf & Life Magazine

Tin tức cập nhật
Luật chơi golf

Lexi Thompson bị phạt 2 gậy trước khi ký scorecard giải Honda LPGA Thailand

By GolfEdit.com
Lexi Thompson một lần nữa trở thành tâm điểm liên quan đến luật golf và lần này là tại giải Honda LPGA Thailand diễn ra từ ngày 22-25/2/2018. ...
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi