<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/short-game/1465-chipping-la-gi-ky-thuat-ra-sao.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Chipping là gì? Kỹ thuật ra sao</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Chipping là gì? Kỹ thuật ra sao</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src=""> <figcaption>Chipping là gì? Kỹ thuật ra sao</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker">Chipping là gì? Cú đánh xung quanh green bay vừa qua mép và chủ yếu lăn đến lỗ.</h3> </header> <p style="text-align: center;"><img src="http://theaposition.com/robertfagan/wp-content/uploads/sites/33/2011/10/chip-shots.jpg" border="0"></p> <p>T&#7847;m quan tr&#7885;ng c&#7911;a chipping : Trong m&#7897;t v&ograve;ng, t&#7889;i thi&#7875;u ch&uacute;ng ta ph&#7843;i &#273;&aacute;nh 10 shot chip. N&#7871;u &#273;&aacute;nh chip &#273;&#432;&#7907;c &ocirc;m c&#7901; th&igrave; sau &#273;&oacute; ch&#7881; t&#7889;n th&ecirc;m 1 putt m&agrave; th&ocirc;i. Ch&uacute;ng ta hay xem TV th&#7845;y c&aacute;c tay golf chuy&ecirc;n nghi&#7879;p &#273;&aacute;nh flop b&oacute;ng b&#7893;ng r&#417;i s&aacute;t c&#7901; nh&igrave;n r&#7845;t &#273;&#7865;p nh&#432;ng &#273;&#7889;i v&#7899;i d&acirc;n amateur th&igrave; x&aacute;c su&#7845;t &#273;&aacute;nh h&#7887;ng r&#7845;t l&#7899;n m&agrave; m&#7895;i l&#7847;n &#273;&aacute;nh h&#7887;ng th&igrave; m&#7845;t th&ecirc;m 2-3 shot l&agrave; chuy&#7879;n th&#432;&#7901;ng.</p> <p>Cho d&ugrave; ch&uacute;ng ta chip kh&ocirc;ng g&#7847;n c&#7901;, nh&#432;ng n&#7871;u &#273;&atilde; l&ecirc;n &#273;&#432;&#7907;c green th&igrave; ch&#7881; m&#7845;t 2-3 putt n&#7919;a l&agrave; c&ugrave;ng. N&#7871;u k&#7871;t h&#7907;p t&#7889;t v&#7899;i putt, ta s&#7869; ti&#7871;t ki&#7879;m 10-20 g&#7853;y m&#7895;i v&ograve;ng m&#7897;t c&aacute;ch d&#7877; d&agrave;ng.</p> <p><em><strong>&ndash; K&#7929; thu&#7853;t chip:</strong></em> b&oacute;ng &#273;&#7875; g&#7847;n ch&acirc;n ph&#7843;i, tr&#7885;ng t&acirc;m d&#7891;n ch&acirc;n tr&aacute;i, tay lu&ocirc;n &#273;i tr&#432;&#7899;c g&#7853;y,g&oacute;c c&#7893; tay kh&ocirc;ng &#273;&#7893;i, k&#7871;t th&uacute;c c&uacute; chip th&igrave; m&#7863;t g&#7853;y ng&#7917;a l&ecirc;n tr&#7901;i ch&#7913; kh&ocirc;ng &#273;&oacute;ng, nh&#7855;m m&#7909;c ti&ecirc;u l&agrave; &#273;i&#7875;m r&#417;i c&#7911;a b&oacute;ng. &#272;&acirc;y l&agrave; 5 &#273;i&#7875;m ch&iacute;nh c&#7911;a c&uacute; chip chu&#7849;n.</p> <p><em><strong>&ndash; G&#7853;y &#273;&#7875; chip</strong></em>: n&ecirc;n t&#7853;p 2 c&acirc;y, m&#7897;t l&agrave; PW &#273;&#7875; cho c&aacute;c c&uacute; chip l&#259;n xa &ndash; hai l&agrave; c&acirc;y SW cho c&aacute;c c&uacute; bay b&#7893;ng hay xu&#7889;ng d&#7889;c. Khi &#273;&atilde; quen v&#7899;i 2 c&acirc;y n&agrave;y th&igrave; s&#7869; t&#7853;p qua c&aacute;c c&acirc;y 6-8i v&agrave; c&aacute;c c&uacute; bump-run</p> <p><em><strong>&ndash; Ph&#432;&#417;ng ph&aacute;p t&#7853;p:</strong> </em>ch&#7885;n ph&#7847;n &#273;&#7845;t ph&#7859;ng xung quanh green, c&oacute; nhi&#7873;u c&#7887; ng&#7855;n &#273;&#7875; b&oacute;ng c&oacute; th&#7875; n&#7857;m tr&ecirc;n. Nh&#7855;m m&#7897;t &#273;i&#7875;m tr&ecirc;n green c&aacute;ch kho&#7843;ng 3-5 m&eacute;t. C&aacute;c b&#7841;n c&oacute; th&#7875; l&#7845;y m&#7897;t chi&#7871;c l&aacute;, m&#7897;t s&#7907;i c&#7887; &#273;&#7875; &#273;&aacute;nh d&#7845;u l&agrave;m m&#7909;c ti&ecirc;u &#273;&#7875; t&#7853;p. &Aacute;p d&#7909;ng k&#7929; thu&#7853;t chip nh&#432; tr&ecirc;n , &#273;&aacute;nh b&oacute;ng bay l&ecirc;n v&agrave; c&#7889; cho b&oacute;ng r&#417;i tr&uacute;ng m&#7909;c ti&ecirc;u &#273;&atilde; &#273;&#7883;nh tr&#432;&#7899;c.</p> <p><em><strong>&ndash; &#431;&#7899;c l&#432;&#7907;ng kho&#7843;ng c&aacute;ch c&#7911;a b&#7841;n</strong></em>: sau m&#7897;t v&agrave;i l&#7847;n t&#7853;p, b&#7841;n s&#7869; &#432;&#7899;c l&#432;&#7907;ng &#273;&#432;&#7907;c b&oacute;ng s&#7869; l&#259;n bao xa v&#7899;i PW v&agrave; SW. T&#7845;t nhi&ecirc;n l&agrave; trong &#273;i&#7873;u ki&#7879;n green b&#7857;ng ph&#7859;ng v&agrave; &#273;&#7897; nhanh trung b&igrave;nh. V&iacute; d&#7909; c&acirc;y PW l&agrave; 1/3 qu&atilde;ng &#273;&#432;&#7901;ng ngh&#297;a l&agrave; &#273;&aacute;nh v&agrave;o &#273;i&#7875;m r&#417;i 1m th&igrave; s&#7869; l&#259;n th&ecirc;m 2m. SW l&agrave; 1/2 ngh&#297;a l&agrave; &#273;&aacute;nh 5m s&#7869; l&#259;n th&ecirc;m 5m n&#7919;a.</p> <p><em><strong>&ndash; &Aacute;p d&#7909;ng trong th&#7921;c t&#7871;:</strong></em> khi b&oacute;ng r&#417;i s&aacute;t green, n&#7871;u kh&ocirc;ng putt &#273;&#432;&#7907;c th&igrave; ta n&ecirc;n c&#7889; chip l&#7841;i g&#7847;n c&#7901;. T&igrave;nh hu&#7889;ng l&agrave; b&oacute;ng c&aacute;ch m&eacute;p green 2 m&eacute;t, t&#7915; m&eacute;p &#273;&#7871;n c&#7901; 7 m&eacute;t v&agrave; green kh&aacute; b&#7857;ng ph&#7859;ng. Ch&uacute;ng ta s&#7869; d&ugrave;ng c&acirc;y PW, ng&#7855;m m&#7897;t &#273;i&#7875;m tr&ecirc;n green c&aacute;ch ch&acirc;n 3m n&#7857;m gi&#7919;a c&#7901; v&agrave; ch&acirc;n, &#273;&aacute;nh b&oacute;ng v&agrave;o &#273;i&#7875;m &#273;&oacute;. Sau khi &#273;&aacute;nh, c&#7889; g&#7855;ng quan s&aacute;t xem b&oacute;ng di chuy&#7875;n tr&ecirc;n green ra sao &#273;&#7875; c&oacute; th&#7875; bi&#7871;t line m&agrave; putt.</p> <p>Khi b&#7841;n mu&#7889;n &#273;&#7841;t &#273;&#432;&#7907;c th&agrave;nh t&iacute;ch t&#7889;t (gi&#7843;m s&#7889; g&#7853;y ch&#417;i), &#273;i&#7873;u c&#7847;n thi&#7871;t v&agrave; quan tr&#7885;ng l&agrave; ph&#7843;i c&oacute; &#273;&#432;&#7907;c k&#7929; thu&#7853;t chip, pitch v&agrave; bunker shot cho th&#7853;t t&#7889;t. Ba k&#7929; thu&#7853;t ch&#417;i n&agrave;y c&oacute; &#7843;nh h&#432;&#7903;ng l&#7899;n nh&#7845;t t&#7899;i &#273;i&#7875;m s&#7889; c&#7911;a b&#7841;n n&#7871;u b&#7841;n h&#7885;c v&agrave; th&#7921;c h&agrave;nh &#273;&uacute;ng.</p> <p>Sau &#273;&acirc;y l&agrave; m&#7897;t s&#7889; &#273;&#7897;ng t&aacute;c c&#417; b&#7843;n v&agrave; nh&#7919;ng sai l&#7847;m c&#7847;n tr&aacute;nh khi th&#7921;c hi&#7879;n c&aacute;c c&#361; &#273;&aacute;nh n&agrave;y:</p> <p><strong>T&#432; th&#7871; sai</strong></p> <p>Ba sai l&#7847;m th&#432;&#7901;ng g&#7863;p nh&#7845;t trong chipping l&agrave;:<br>&ndash; V&#7883; tr&iacute; ball &#273;&#7875; l&ugrave;i qu&aacute; xa v&#7873; ph&iacute;a ch&acirc;n ph&#7843;i (cho ng&#432;&#7901;i thu&#7853;n tay ph&#7843;i) &ndash; back in the stance<br>&ndash; Ngh&#297; r&#7857;ng c&#7893; tay ph&#7843;i chuy&#7875;n &#273;&#7897;ng l&#7853;t qua v&#7883; tr&iacute; ball t&#7841;i &#273;i&#7875;m ti&#7871;p x&uacute;c &#273;&#7875; t&aacute;c &#273;&#7897;ng v&agrave;o ball (believing the hands need to flip over to get the ball airborne)<br>&ndash; Tr&#7885;ng l&#432;&#7907;ng to&agrave;n th&acirc;n &#273;&#7863;t d&#7891;n v&#7873; ch&acirc;n ph&#7843;i (back foot)<br>Ba sai l&#7847;m n&agrave;y s&#7869; d&#7851;n &#273;&#7871;n k&#7871;t qu&#7843; kh&ocirc;ng t&#7889;t cho cu&#7897;c ch&#417;i c&#7911;a b&#7841;n, do &#273;&oacute;, l&#7847;n ch&#417;i ti&#7871;p sau, c&#7889; g&#7855;ng nh&#7899; v&agrave; ki&#7875;m tra c&aacute;c t&#432; th&#7871; c&#7911;a b&#7841;n xem c&oacute; b&#7883; m&#7855;c nh&#7919;ng l&#7895;i n&agrave;y kh&ocirc;ng</p> <p><strong>T&#432; th&#7871; &#273;&uacute;ng</strong></p> <p>B&#7841;n tham kh&#7843;o h&igrave;nh b&ecirc;n d&#432;&#7899;i v&#7873; c&aacute;c t&#432; th&#7871; &#273;&uacute;ng. C&oacute; th&#7875; nh&#7853;n ra r&#7857;ng c&aacute;n g&#7853;y v&#7851;n vu&ocirc;ng g&oacute;c v&#7899;i m&#7863;t &#273;&#7845;t, k&#7875; c&#7843; sau impact. &#272;i&#7873;u n&agrave;y ch&#7913;ng t&#7887; tr&#7885;ng l&#432;&#7907;ng v&agrave; tay b&#7841;n h&#432;&#7899;ng v&#7873; ph&iacute;a tr&#432;&#7899;c, v&agrave; tr&aacute;nh &#273;&#432;&#7907;c vi&#7879;c c&#7893; tay b&#7883; l&#7853;t t&#7841;i &#273;i&#7875;m ti&#7871;p x&uacute;c ball. H&atilde;y gi&#7919; &#273;&uacute;ng v&#7883; tr&iacute; n&agrave;y v&agrave; b&#7841;n s&#7869; c&oacute; k&#7871;t qu&#7843; t&#7889;t h&#417;n.</p> <p><em><strong>Ngu&#7891;n: vga.com.vn</strong></em></p> </article> </body></html>

Chipping là gì? Kỹ thuật ra sao

By GolfEdit.com - 23/02/2016

Chipping là gì? Cú đánh xung quanh green bay vừa qua mép và chủ yếu lăn đến lỗ.

Tầm quan trọng của chipping : Trong một vòng, tối thiểu chúng ta phải đánh 10 shot chip. Nếu đánh chip được ôm cờ thì sau đó chỉ tốn thêm 1 putt mà thôi. Chúng ta hay xem TV thấy các tay golf chuyên nghiệp đánh flop bóng bổng rơi sát cờ nhìn rất đẹp nhưng đối với dân amateur thì xác suất đánh hỏng rất lớn mà mỗi lần đánh hỏng thì mất thêm 2-3 shot là chuyện thường.

Cho dù chúng ta chip không gần cờ, nhưng nếu đã lên được green thì chỉ mất 2-3 putt nữa là cùng. Nếu kết hợp tốt với putt, ta sẽ tiết kiệm 10-20 gậy mỗi vòng một cách dễ dàng.

– Kỹ thuật chip: bóng để gần chân phải, trọng tâm dồn chân trái, tay luôn đi trước gậy,góc cổ tay không đổi, kết thúc cú chip thì mặt gậy ngửa lên trời chứ không đóng, nhắm mục tiêu là điểm rơi của bóng. Đây là 5 điểm chính của cú chip chuẩn.

– Gậy để chip: nên tập 2 cây, một là PW để cho các cú chip lăn xa – hai là cây SW cho các cú bay bổng hay xuống dốc. Khi đã quen với 2 cây này thì sẽ tập qua các cây 6-8i và các cú bump-run

– Phương pháp tập: chọn phần đất phẳng xung quanh green, có nhiều cỏ ngắn để bóng có thể nằm trên. Nhắm một điểm trên green cách khoảng 3-5 mét. Các bạn có thể lấy một chiếc lá, một sợi cỏ để đánh dấu làm mục tiêu để tập. Áp dụng kỹ thuật chip như trên , đánh bóng bay lên và cố cho bóng rơi trúng mục tiêu đã định trước.

– Ước lượng khoảng cách của bạn: sau một vài lần tập, bạn sẽ ước lượng được bóng sẽ lăn bao xa với PW và SW. Tất nhiên là trong điều kiện green bằng phẳng và độ nhanh trung bình. Ví dụ cây PW là 1/3 quãng đường nghĩa là đánh vào điểm rơi 1m thì sẽ lăn thêm 2m. SW là 1/2 nghĩa là đánh 5m sẽ lăn thêm 5m nữa.

– Áp dụng trong thực tế: khi bóng rơi sát green, nếu không putt được thì ta nên cố chip lại gần cờ. Tình huống là bóng cách mép green 2 mét, từ mép đến cờ 7 mét và green khá bằng phẳng. Chúng ta sẽ dùng cây PW, ngắm một điểm trên green cách chân 3m nằm giữa cờ và chân, đánh bóng vào điểm đó. Sau khi đánh, cố gắng quan sát xem bóng di chuyển trên green ra sao để có thể biết line mà putt.

Khi bạn muốn đạt được thành tích tốt (giảm số gậy chơi), điều cần thiết và quan trọng là phải có được kỹ thuật chip, pitch và bunker shot cho thật tốt. Ba kỹ thuật chơi này có ảnh hưởng lớn nhất tới điểm số của bạn nếu bạn học và thực hành đúng.

Sau đây là một số động tác cơ bản và những sai lầm cần tránh khi thực hiện các cũ đánh này:

Tư thế sai

Ba sai lầm thường gặp nhất trong chipping là:
– Vị trí ball để lùi quá xa về phía chân phải (cho người thuận tay phải) – back in the stance
– Nghĩ rằng cổ tay phải chuyển động lật qua vị trí ball tại điểm tiếp xúc để tác động vào ball (believing the hands need to flip over to get the ball airborne)
– Trọng lượng toàn thân đặt dồn về chân phải (back foot)
Ba sai lầm này sẽ dẫn đến kết quả không tốt cho cuộc chơi của bạn, do đó, lần chơi tiếp sau, cố gắng nhớ và kiểm tra các tư thế của bạn xem có bị mắc những lỗi này không

Tư thế đúng

Bạn tham khảo hình bên dưới về các tư thế đúng. Có thể nhận ra rằng cán gậy vẫn vuông góc với mặt đất, kể cả sau impact. Điều này chứng tỏ trọng lượng và tay bạn hướng về phía trước, và tránh được việc cổ tay bị lật tại điểm tiếp xúc ball. Hãy giữ đúng vị trí này và bạn sẽ có kết quả tốt hơn.

Nguồn: vga.com.vn

Tin tức cập nhật
Luật chơi golf

Lexi Thompson bị phạt 2 gậy trước khi ký scorecard giải Honda LPGA Thailand

By GolfEdit.com
Lexi Thompson một lần nữa trở thành tâm điểm liên quan đến luật golf và lần này là tại giải Honda LPGA Thailand diễn ra từ ngày 22-25/2/2018. ...
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi