<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/ky-thuat/1839-10-mach-giup-co-ban-cho-nguoi-bat-dau-choi-golf.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>10 mách giúp cơ bản cho người bắt đầu chơi golf</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>10 mách giúp cơ bản cho người bắt đầu chơi golf</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/newbie02-425x243.jpg"> <figcaption>10 mách giúp cơ bản cho người bắt đầu chơi golf</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; 10 m&aacute;ch gi&uacute;p cơ bản cho người bắt đầu chơi golf</p></h3> </header> <p>1, Đăng k&yacute; một lớp học golf cơ bản. Điều n&agrave;y sẽ gi&uacute;p Người mới chơi Golf loại trừ những thất bại ban đầu v&agrave; c&aacute;c th&oacute;i quen xấu vốn rất kh&oacute; sửa về sau. Học c&aacute;c động t&aacute;c ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; kỹ thuật ph&ugrave; hợp sẽ gi&uacute;p Người mới chơi Golf định h&igrave;nh c&aacute;ch chơi golf ngay khi bắt đầu.</p> <p>2, Gậy sắt: Được đ&aacute;nh số từ 2 đến 9, mỗi gậy sắt c&oacute; một g&oacute;c kh&aacute;c nhau. Gậy sắt số 2 c&oacute; độ nghi&ecirc;ng mặt gậy l&agrave; 18 độ theo phương thẳng đứng. G&oacute;c n&agrave;y tăng dần l&ecirc;n 4 độ cho những gậy sắt tiếp theo. Th&acirc;n gậy sắt được thu gọn bớt chiều d&agrave;i khi số gậy tăng l&ecirc;n. Th&ocirc;ng thường, một gậy sắt c&oacute; trọng lượng trọng t&acirc;m ở giữa mặt gậy. Khu vực n&agrave;y thường được gọi l&agrave; &ldquo;điểm ngọt&rdquo;. Đ&acirc;y l&agrave; nơi Người mới chơi Golf c&oacute; thể thực hiện được c&uacute; đ&aacute;nh trong điều kiện thuận lợi nhất. Nếu được sử dụng ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; với kỹ năng n&agrave;y, một gậy sắt mang lại sự ch&iacute;nh x&aacute;c rất cao.</p> <p>3, C&oacute; những loại gậy sắt c&oacute; trọng lượng ngoại bi&ecirc;n. Với loại gậy sắt n&agrave;y, trọng lượng được ph&acirc;n bổ xung quanh r&igrave;a của mặt gậy &ndash; gi&uacute;p cho những người mới bắt đầu chơi c&oacute; lựa chọn tốt hơn khi họ kh&ocirc;ng ph&aacute;t huy được sự ch&iacute;nh x&aacute;c trong c&uacute; xuynh của m&igrave;nh.</p> <p>4, Gậy gỗ: thường được đ&aacute;nh số từ 1-5. Gậy gỗ số 1 được gọi l&agrave; driver &ndash; hay gậy ph&aacute;t b&oacute;ng. Về cơ bản, số gậy gỗ c&agrave;ng thấp th&igrave; sẽ đ&aacute;nh b&oacute;ng c&agrave;ng xa nhưng đường b&oacute;ng kh&ocirc;ng bay cao như những gậy gỗ c&oacute; số lớn. Gậy được đ&aacute;nh số lớn hơn sẽ l&agrave;m tăng sự xo&aacute;y ngược của b&oacute;ng, do đ&oacute; giảm thiểu qu&aacute; tr&igrave;nh lăn khi b&oacute;ng chạm đất.</p> <p>5, Gỗ hay kim loại: H&atilde;y quyết định chất liệu Người mới chơi Golf muốn cho những gậy gỗ của m&igrave;nh. Gỗ l&agrave; nguy&ecirc;n liệu truyền thống được sử dụng cho loại gậy nhiều sức mạnh n&agrave;y. N&oacute; tạo ra sự ch&iacute;nh x&aacute;c ri&ecirc;ng khi tiếp x&uacute;c với b&oacute;ng golf v&agrave; vẫn được rất nhiều những tay golf gi&agrave;u kỹ thuật sử dụng. Những c&acirc;y gậy gỗ mới hiện nay được l&agrave;m bằng kim loại nhẹ hơn. Mặc d&ugrave; k&iacute;ch cỡ ban đầu tr&ocirc;ng giống như những gậy gỗ truyền thống, ch&uacute;ng đ&atilde; được chuyển đối với những k&iacute;ch thước mới v&agrave; c&aacute;c h&igrave;nh dạng mới. Gậy rỗng ở trung t&acirc;m v&agrave; c&oacute; trọng lượng được ph&acirc;n bổ đều quanh mặt gậy.</p> <p>6, Shaft: C&oacute; 3 loại shaft Người mới chơi Golf cần c&acirc;n nhắc: mềm, trung b&igrave;nh v&agrave; cứng. Về cơ bản, c&agrave;ng những tay golf đ&atilde; c&oacute; kỹ thuật th&igrave; shaft của họ sử dụng c&agrave;ng cứng. Những người mới bắt đầu n&ecirc;n bắt đầu với shaft mềm trước khi chuyển sang loại shaft cứng hơn. Độ cứng Người mới chơi Golf cần sẽ trực tiếp li&ecirc;n quan đến tốc độ xuynh của Người mới chơi Golf. Shaft thường được l&agrave;m từ th&eacute;p hay grafit, trong đ&oacute; grafit tạo đ&agrave; đ&aacute;nh mạnh hơn v&agrave; nhẹ hơn nhưng thường c&oacute; gi&aacute; cao hơn.</p> <p>7, Gậy gạt: Việc chọn gậy gạt l&agrave; yếu tố mang t&iacute;nh lựa chọn của mỗi c&aacute; nh&acirc;n. Gậy n&agrave;y thường rất đa dạng về thiết kế v&agrave; h&igrave;nh d&aacute;ng bởi v&igrave; n&oacute; l&agrave; lựa chọn chủ quan theo sở th&iacute;ch. H&atilde;y thử một v&agrave;i c&uacute; gạt luyện tập tại những shop b&aacute;n đồ thể thao trước khi mua ch&uacute;ng. Một số putter c&oacute; đường cong crook tr&ecirc;n shaft trong khi hầu hết những gậy gạt hiện đại c&oacute; trọng lượng ph&acirc;n bổ đồng đều tr&ecirc;n mặt gậy. Ngo&agrave;i ra gạt b&oacute;ng c&oacute; lẽ l&agrave; c&uacute; đ&aacute;nh kh&oacute; dự đo&aacute;n nhất trong tất cả c&aacute;c c&uacute; đ&aacute;nh li&ecirc;n quan đến tr&igrave;nh độ kỹ thuật của Người mới chơi Golf.</p> <p>8, B&oacute;ng golf: H&atilde;y chọn b&oacute;ng golf ph&ugrave; hợp với kỹ năng v&agrave; giới t&iacute;nh của Người mới chơi Golf. Bởi v&igrave; c&oacute; rất nhiều loại gậy n&ecirc;n cũng c&oacute; rất nhiều lựa chọn với c&aacute;c loại b&oacute;ng. B&oacute;ng được thiết kế để ph&ugrave; hợp với giới t&iacute;nh v&agrave; những khả năng chơi kh&aacute;c nhau. L&agrave; một tay golf mới Người mới chơi Golf n&ecirc;n thử nghiệm với nhiều loại b&oacute;ng kh&aacute;c nhau để chọn được loại ph&ugrave; hợp. Th&ocirc;ng thường những người mới chơi n&ecirc;n bắt đầu với b&oacute;ng c&oacute; 2 l&otilde;i. Đ&acirc;y l&agrave; loại b&oacute;ng c&oacute; l&otilde;i cao su cứng v&agrave; c&oacute; vỏ bằng nhựa surlyn đặc biệt. Ch&uacute;ng c&oacute; sức bền v&agrave; đ&aacute;nh b&oacute;ng đi xa, nhưng &iacute;t c&oacute; t&iacute;nh kiểm so&aacute;t hơn b&oacute;ng c&oacute; 3 l&otilde;i, loại b&oacute;ng được c&aacute;c tay golf c&oacute; tr&igrave;nh độ cao sử dụng.</p> <p>9, T&uacute;i golf: Nếu Người mới chơi Golf dự định sẽ mang theo t&uacute;i gậy, Người mới chơi Golf n&ecirc;n sử dụng loại t&uacute;i c&oacute; d&acirc;y đeo vai mềm, cho một số gậy v&agrave;o v&agrave; đi bộ thử v&agrave;i v&ograve;ng quanh shop trước khi quyết định mua. Điều n&agrave;y sẽ gi&uacute;p Người mới chơi Golf kiểm tra xem đ&ocirc;i vai c&oacute; thoải m&aacute;i khi mang t&uacute;i gậy nặng kh&ocirc;ng. H&atilde;y chọn loại t&uacute;i c&oacute; trọng lượng nhẹ nhưng c&oacute; sự sắp xếp ph&ugrave; hợp c&aacute;c ngăn t&uacute;i b&ecirc;n ngo&agrave;i để đựng những đồ dụng cần thiết (tee, b&oacute;ng, găng tay, khăn lau, kem chống nắng, gi&agrave;y&hellip;).</p> <p>10, Gi&agrave;y golf, găng tay v&agrave; khăn lau: Gi&agrave;y chơi golf l&agrave; một vật dụng rất quan trọng. Ch&acirc;n của Người mới chơi Golf phải cảm thấy thoải m&aacute;i v&igrave; Người mới chơi Golf sẽ phải đi lại rất nhiều. Người mới chơi Golf n&ecirc;n chọn gi&agrave;y kh&ocirc;ng thấm nước. Những đ&ocirc;i gi&agrave;y da đắt tiền sẽ kh&ocirc;ng hiệu quả nếu trời mưa. Nếu Người mới chơi Golf xem x&eacute;t nghi&ecirc;m t&uacute;c về golf Người mới chơi Golf n&ecirc;n mua gi&agrave;y c&oacute; đinh ở để. H&atilde;y thử ch&uacute;ng ở cửa h&agrave;ng với một đ&ocirc;i tất ph&ugrave; hợp để đi tr&ecirc;n s&acirc;n. Găng tay thường bị r&aacute;ch trong khi xuynh b&oacute;ng v&agrave; ch&uacute;ng cũng hay bị ẩm khi trời mưa v&igrave; vậy Người mới chơi Golf n&ecirc;n mang th&ecirc;m găng tay dự ph&ograve;ng. H&atilde;y giữ một chiếc khăn tay nhỏ để lau tay, c&aacute;n gậy v&agrave; b&oacute;ng.</p> <p><strong>Golfedit.com </strong>(Theo <em>Vietnaml</em>)</p> </article> </body></html>

10 mách giúp cơ bản cho người bắt đầu chơi golf

By GolfEdit.com

Dưới đây là 10 mách giúp cơ bản cho người bắt đầu chơi golf

1, Đăng ký một lớp học golf cơ bản. Điều này sẽ giúp Người mới chơi Golf loại trừ những thất bại ban đầu và các thói quen xấu vốn rất khó sửa về sau. Học các động tác chính xác và kỹ thuật phù hợp sẽ giúp Người mới chơi Golf định hình cách chơi golf ngay khi bắt đầu.

2, Gậy sắt: Được đánh số từ 2 đến 9, mỗi gậy sắt có một góc khác nhau. Gậy sắt số 2 có độ nghiêng mặt gậy là 18 độ theo phương thẳng đứng. Góc này tăng dần lên 4 độ cho những gậy sắt tiếp theo. Thân gậy sắt được thu gọn bớt chiều dài khi số gậy tăng lên. Thông thường, một gậy sắt có trọng lượng trọng tâm ở giữa mặt gậy. Khu vực này thường được gọi là “điểm ngọt”. Đây là nơi Người mới chơi Golf có thể thực hiện được cú đánh trong điều kiện thuận lợi nhất. Nếu được sử dụng chính xác và với kỹ năng này, một gậy sắt mang lại sự chính xác rất cao.

3, Có những loại gậy sắt có trọng lượng ngoại biên. Với loại gậy sắt này, trọng lượng được phân bổ xung quanh rìa của mặt gậy – giúp cho những người mới bắt đầu chơi có lựa chọn tốt hơn khi họ không phát huy được sự chính xác trong cú xuynh của mình.

4, Gậy gỗ: thường được đánh số từ 1-5. Gậy gỗ số 1 được gọi là driver – hay gậy phát bóng. Về cơ bản, số gậy gỗ càng thấp thì sẽ đánh bóng càng xa nhưng đường bóng không bay cao như những gậy gỗ có số lớn. Gậy được đánh số lớn hơn sẽ làm tăng sự xoáy ngược của bóng, do đó giảm thiểu quá trình lăn khi bóng chạm đất.

5, Gỗ hay kim loại: Hãy quyết định chất liệu Người mới chơi Golf muốn cho những gậy gỗ của mình. Gỗ là nguyên liệu truyền thống được sử dụng cho loại gậy nhiều sức mạnh này. Nó tạo ra sự chính xác riêng khi tiếp xúc với bóng golf và vẫn được rất nhiều những tay golf giàu kỹ thuật sử dụng. Những cây gậy gỗ mới hiện nay được làm bằng kim loại nhẹ hơn. Mặc dù kích cỡ ban đầu trông giống như những gậy gỗ truyền thống, chúng đã được chuyển đối với những kích thước mới và các hình dạng mới. Gậy rỗng ở trung tâm và có trọng lượng được phân bổ đều quanh mặt gậy.

6, Shaft: Có 3 loại shaft Người mới chơi Golf cần cân nhắc: mềm, trung bình và cứng. Về cơ bản, càng những tay golf đã có kỹ thuật thì shaft của họ sử dụng càng cứng. Những người mới bắt đầu nên bắt đầu với shaft mềm trước khi chuyển sang loại shaft cứng hơn. Độ cứng Người mới chơi Golf cần sẽ trực tiếp liên quan đến tốc độ xuynh của Người mới chơi Golf. Shaft thường được làm từ thép hay grafit, trong đó grafit tạo đà đánh mạnh hơn và nhẹ hơn nhưng thường có giá cao hơn.

7, Gậy gạt: Việc chọn gậy gạt là yếu tố mang tính lựa chọn của mỗi cá nhân. Gậy này thường rất đa dạng về thiết kế và hình dáng bởi vì nó là lựa chọn chủ quan theo sở thích. Hãy thử một vài cú gạt luyện tập tại những shop bán đồ thể thao trước khi mua chúng. Một số putter có đường cong crook trên shaft trong khi hầu hết những gậy gạt hiện đại có trọng lượng phân bổ đồng đều trên mặt gậy. Ngoài ra gạt bóng có lẽ là cú đánh khó dự đoán nhất trong tất cả các cú đánh liên quan đến trình độ kỹ thuật của Người mới chơi Golf.

8, Bóng golf: Hãy chọn bóng golf phù hợp với kỹ năng và giới tính của Người mới chơi Golf. Bởi vì có rất nhiều loại gậy nên cũng có rất nhiều lựa chọn với các loại bóng. Bóng được thiết kế để phù hợp với giới tính và những khả năng chơi khác nhau. Là một tay golf mới Người mới chơi Golf nên thử nghiệm với nhiều loại bóng khác nhau để chọn được loại phù hợp. Thông thường những người mới chơi nên bắt đầu với bóng có 2 lõi. Đây là loại bóng có lõi cao su cứng và có vỏ bằng nhựa surlyn đặc biệt. Chúng có sức bền và đánh bóng đi xa, nhưng ít có tính kiểm soát hơn bóng có 3 lõi, loại bóng được các tay golf có trình độ cao sử dụng.

9, Túi golf: Nếu Người mới chơi Golf dự định sẽ mang theo túi gậy, Người mới chơi Golf nên sử dụng loại túi có dây đeo vai mềm, cho một số gậy vào và đi bộ thử vài vòng quanh shop trước khi quyết định mua. Điều này sẽ giúp Người mới chơi Golf kiểm tra xem đôi vai có thoải mái khi mang túi gậy nặng không. Hãy chọn loại túi có trọng lượng nhẹ nhưng có sự sắp xếp phù hợp các ngăn túi bên ngoài để đựng những đồ dụng cần thiết (tee, bóng, găng tay, khăn lau, kem chống nắng, giày…).

10, Giày golf, găng tay và khăn lau: Giày chơi golf là một vật dụng rất quan trọng. Chân của Người mới chơi Golf phải cảm thấy thoải mái vì Người mới chơi Golf sẽ phải đi lại rất nhiều. Người mới chơi Golf nên chọn giày không thấm nước. Những đôi giày da đắt tiền sẽ không hiệu quả nếu trời mưa. Nếu Người mới chơi Golf xem xét nghiêm túc về golf Người mới chơi Golf nên mua giày có đinh ở để. Hãy thử chúng ở cửa hàng với một đôi tất phù hợp để đi trên sân. Găng tay thường bị rách trong khi xuynh bóng và chúng cũng hay bị ẩm khi trời mưa vì vậy Người mới chơi Golf nên mang thêm găng tay dự phòng. Hãy giữ một chiếc khăn tay nhỏ để lau tay, cán gậy và bóng.

Golfedit.com (Theo Vietnaml)

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi