<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/long-game/907-danh-bong-luon.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Đánh bóng lượn</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Đánh bóng lượn</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/Anhtrongtuan/HSBCBubba Watson4thhole-640x440.jpg"> <figcaption>Đánh bóng lượn</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>&ldquo;H&atilde;y để tiềm thức điều khiển cơ thể&rdquo; - Đ&oacute; l&agrave; b&iacute; quyết của tay golf huyền thoại Sam Snead để c&oacute; được những c&uacute; đ&aacute;nh b&oacute;ng lượn ho&agrave;n hảo.</p></h3> </header> <p style="text-align: center;"><img src="/images/Anhtrongtuan/HSBCBubba%20Watson4thhole.jpg" alt="" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;">Trong cuối những năm 70, t&ocirc;i c&oacute; dịp tham gia v&agrave;o một lớp học đ&aacute;nh golf của Golf Digest với tư c&aacute;ch l&agrave; một caddie tại s&acirc;n golf Pinehurst Resort, v&agrave; tay golf huyền thoại Sam Snead l&agrave; người được mời về để hướng dẫn lớp học. Tr&aacute;ch nhiệm của Sam l&agrave; chơi cũng với mỗi nh&oacute;m v&agrave;i hố v&agrave; chỉ bảo c&aacute;c học vi&ecirc;n trong l&uacute;c chơi. Khi chơi tại một lỗ golf nọ, Sam đ&atilde; ph&aacute;t b&oacute;ng bay s&acirc;u v&agrave;o v&ugrave;ng cỏ rậm ph&iacute;a b&ecirc;n tr&aacute;i v&agrave; ph&iacute;a sau một c&acirc;y th&ocirc;ng lớn. Sam kh&ocirc;ng thể đ&aacute;nh b&oacute;ng thẳng l&ecirc;n green do c&acirc;y th&ocirc;ng đứng chắn giữa đường b&oacute;ng, tuy nhi&ecirc;n &ocirc;ng ấy vẫn c&oacute; thể đ&aacute;nh b&oacute;ng lượn v&ograve;ng qua c&acirc;y th&ocirc;ng. Sam đ&atilde; bảo t&ocirc;i đưa cho mấy quả b&oacute;ng v&agrave; biểu diễn những c&uacute; đ&aacute;nh hook v&agrave; slice để b&oacute;ng bay v&ograve;ng qua c&acirc;y th&ocirc;ng.<br /><br />Sau nhiều c&uacute; đ&aacute;nh đưa b&oacute;ng l&ecirc;n được green, Sam hỏi nh&oacute;m học vi&ecirc;n xem c&oacute; ai hỏi g&igrave; kh&ocirc;ng, v&agrave; một qu&yacute; &ocirc;ng đ&atilde; hỏi rằng &ldquo;l&agrave;m thế n&agrave;o m&agrave; &ocirc;ng lại đ&aacute;nh b&oacute;ng lượn như vậy được?&rdquo; Sam trả lời &ldquo;Vậy l&agrave; &ocirc;ng đ&atilde; kh&ocirc;ng ch&uacute; &yacute; &agrave;?&rdquo; Tất cả b&iacute; quyết của Sam l&agrave; h&atilde;y nghĩ rằng m&igrave;nh sẽ đ&aacute;nh b&oacute;ng hook hoặc slice v&agrave; cơ thể sẽ tự động điều chỉnh. H&atilde;y để tiềm thức điều khiển cơ thể. Hầu hết c&aacute;c tay golf đều kh&ocirc;ng c&oacute; khả năng để tiềm thức điều khiển c&aacute;c động t&aacute;c swing để tạo ra c&aacute;c c&uacute; đ&aacute;nh b&oacute;ng lượn. Nếu một tay golf thực hiện một v&agrave;i c&uacute; nh&aacute;p gậy trước khi đ&aacute;nh th&igrave; họ cũng c&oacute; thể điều chỉnh để b&oacute;ng bay lượn v&ograve;ng giống như Sam Snead.<br /><br />C&uacute; đ&aacute;nh hook &ndash; b&oacute;ng bay sang phải ở giai đoạn đầu của đường b&oacute;ng rồi sau đ&oacute; lượn sang tr&aacute;i:<br />1. H&atilde;y nhắm hướng mặt gậy về ph&iacute;a mục ti&ecirc;u. Như thế, b&agrave;n tay sẽ xoay một ch&uacute;t theo kim đồng hồ khi cầm gậy v&agrave; mặt gậy ở trạng th&aacute;i hơi đ&oacute;ng.<br />2. Đứng chếch người về ph&iacute;a bạn muốn b&oacute;ng bay theo tại giai đoạn đầu của đường b&oacute;ng.<br />3. Vị tr&iacute; b&oacute;ng lui về ph&iacute;a sau<br />4. Swing gậy dọc theo cơ thể (giống như c&uacute; full swing b&igrave;nh thường)<br />5. Thả gậy khi downswing v&agrave; đ&oacute;ng mặt gậy tại thời điểm mặt gậy tiếp x&uacute;c b&oacute;ng.<br /><br />Xoay b&agrave;n tay một ch&uacute;t về b&ecirc;n phải so với c&aacute;n gậy, b&oacute;ng đặt lui về ph&iacute;a sau, swing từ trong ra ngo&agrave;i, thả gậy v&agrave; đ&oacute;ng mặt gậy tại thời điểm tiếp x&uacute;c, bạn sẽ c&oacute; được c&uacute; hook.<br /><br />C&uacute; đ&aacute;nh slice &ndash; b&oacute;ng bắt đầu bay sang tr&aacute;i rồi lượn về b&ecirc;n phải<br />1. Chỉnh hướng mặt gậy về ph&iacute;a mục ti&ecirc;u. Mặt gậy mở<br />2. Đứng chếch người về ph&iacute;a bạn muốn b&oacute;ng bay theo tại giai đoạn đầu của đường b&oacute;ng.<br />3. Vị tr&iacute; b&oacute;ng tiến về ph&iacute;a trước.<br />4. Swing gậy dọc theo cơ thể (giống c&uacute; full swing b&igrave;nh thường)<br />5. Khi downswing, giữ mặt gậy mở v&agrave; kh&ocirc;ng &uacute;p mặt gậy trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh swing.<br /><br />Mở mặt gậy, vị tr&iacute; b&oacute;ng tiến về ph&iacute;a trước v&agrave; swing từ ngo&agrave;i v&agrave;o trong, bannj sẽ c&oacute; được c&uacute; slice như m&oacute;ng muốn.<br /><br />Golfedit.com (Theo Vietnam Golf Magazine)</p> </article> </body></html>

Đánh bóng lượn

By GolfEdit.com

“Hãy để tiềm thức điều khiển cơ thể” - Đó là bí quyết của tay golf huyền thoại Sam Snead để có được những cú đánh bóng lượn hoàn hảo.

Trong cuối những năm 70, tôi có dịp tham gia vào một lớp học đánh golf của Golf Digest với tư cách là một caddie tại sân golf Pinehurst Resort, và tay golf huyền thoại Sam Snead là người được mời về để hướng dẫn lớp học. Trách nhiệm của Sam là chơi cũng với mỗi nhóm vài hố và chỉ bảo các học viên trong lúc chơi. Khi chơi tại một lỗ golf nọ, Sam đã phát bóng bay sâu vào vùng cỏ rậm phía bên trái và phía sau một cây thông lớn. Sam không thể đánh bóng thẳng lên green do cây thông đứng chắn giữa đường bóng, tuy nhiên ông ấy vẫn có thể đánh bóng lượn vòng qua cây thông. Sam đã bảo tôi đưa cho mấy quả bóng và biểu diễn những cú đánh hook và slice để bóng bay vòng qua cây thông.

Sau nhiều cú đánh đưa bóng lên được green, Sam hỏi nhóm học viên xem có ai hỏi gì không, và một quý ông đã hỏi rằng “làm thế nào mà ông lại đánh bóng lượn như vậy được?” Sam trả lời “Vậy là ông đã không chú ý à?” Tất cả bí quyết của Sam là hãy nghĩ rằng mình sẽ đánh bóng hook hoặc slice và cơ thể sẽ tự động điều chỉnh. Hãy để tiềm thức điều khiển cơ thể. Hầu hết các tay golf đều không có khả năng để tiềm thức điều khiển các động tác swing để tạo ra các cú đánh bóng lượn. Nếu một tay golf thực hiện một vài cú nháp gậy trước khi đánh thì họ cũng có thể điều chỉnh để bóng bay lượn vòng giống như Sam Snead.

Cú đánh hook – bóng bay sang phải ở giai đoạn đầu của đường bóng rồi sau đó lượn sang trái:
1. Hãy nhắm hướng mặt gậy về phía mục tiêu. Như thế, bàn tay sẽ xoay một chút theo kim đồng hồ khi cầm gậy và mặt gậy ở trạng thái hơi đóng.
2. Đứng chếch người về phía bạn muốn bóng bay theo tại giai đoạn đầu của đường bóng.
3. Vị trí bóng lui về phía sau
4. Swing gậy dọc theo cơ thể (giống như cú full swing bình thường)
5. Thả gậy khi downswing và đóng mặt gậy tại thời điểm mặt gậy tiếp xúc bóng.

Xoay bàn tay một chút về bên phải so với cán gậy, bóng đặt lui về phía sau, swing từ trong ra ngoài, thả gậy và đóng mặt gậy tại thời điểm tiếp xúc, bạn sẽ có được cú hook.

Cú đánh slice – bóng bắt đầu bay sang trái rồi lượn về bên phải
1. Chỉnh hướng mặt gậy về phía mục tiêu. Mặt gậy mở
2. Đứng chếch người về phía bạn muốn bóng bay theo tại giai đoạn đầu của đường bóng.
3. Vị trí bóng tiến về phía trước.
4. Swing gậy dọc theo cơ thể (giống cú full swing bình thường)
5. Khi downswing, giữ mặt gậy mở và không úp mặt gậy trong suốt quá trình swing.

Mở mặt gậy, vị trí bóng tiến về phía trước và swing từ ngoài vào trong, bannj sẽ có được cú slice như móng muốn.

Golfedit.com (Theo Vietnam Golf Magazine)

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi