<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/driving/2147-sergio-garcia-danh-xa-va-thang-nho-tao-lag-cuc-tot.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Sergio Garcia đánh xa và thẳng nhờ tạo Lag cực tốt</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Sergio Garcia đánh xa và thẳng nhờ tạo Lag cực tốt</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/Lag-1-630x360.jpg"> <figcaption>Sergio Garcia đánh xa và thẳng nhờ tạo Lag cực tốt</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>C&aacute;c Pros tr&ecirc;n Tour giống như Sergio Garcia đều tập trung ph&aacute;t triển những kỹ năng Swing của m&igrave;nh để c&oacute; những c&uacute; Driving đầy sức mạnh gi&uacute;p b&oacute;ng đi xa kh&ocirc;ng tưởng. Một trong những kỹ thuật m&agrave; Sergio Garcia sở hữu đ&oacute; l&agrave; tạo ra Lag (độ trễ) cực lớn cho những đường Downswing m&agrave; vẫn đảm bảo b&oacute;ng đi thẳng.</p></h3> </header> <p><em>Lag hay c&ograve;n gọi l&agrave; độ trễ được tạo ra bởi c&aacute;nh tay tr&aacute;i (đối với người thuận tay phải) v&agrave; th&acirc;n gậy golf trong khi thực hiện downswing. G&oacute;c Lag l&agrave; thước đo độ lớn của độ lag hay độ trễ cổ tay. G&oacute;c Lag v&agrave;o l&uacute;c đầu downswing c&agrave;ng nhỏ th&igrave; độ lag sẽ c&agrave;ng lớn. Tối đa h&oacute;a độ trễ cổ tay- độ lag m&ocirc; tả việc cố gắng duy tr&igrave; g&oacute;c lag nhỏ nhất trong khi downswing. Việc tối đa h&oacute;a độ trễ cổ tay - độ lag sẽ gi&uacute;p bạn tăng tốc được đầu gậy tối đa khi đ&aacute;nh v&agrave;o b&oacute;ng. Hầu như người chơi nghiệp dư kh&ocirc;ng thể giữ độ lag lớn nhất khi thực hiện downswing từ đầu đến giai đoạn giữa, v&agrave; họ bắt đầu để mất độ lag lớn nhất của họ tương đối sớm.</em></p> <p>Một v&agrave;i golfer tr&ecirc;n Tour tạo lag l&uacute;c downswing lớn hơn cả Sergio Garcia. Ch&uacute;ng ta c&oacute; thể thấy tay v&agrave; c&aacute;nh tay của anh ấy hầu như lao thẳng hướng xuống đất, đầu gậy để tạo lag vẫn nằm sau c&aacute;nh tay đủ để bắt đầu c&uacute; downswing. Một g&oacute;c lag l&yacute; tưởng gi&uacute;p Sergio Garcia giữ tay ở trước đầu gậy, truyền tải to&agrave;n bộ lực v&agrave;o b&oacute;ng. Kết quả l&agrave; tốc độ đầu gậy đạt mức tối ưu gi&uacute;p b&oacute;ng đi xa hơn rất nhiều.</p> <p>Bạn l&agrave; người đ&aacute;nh b&oacute;ng rất thẳng nhưng vẫn thiếu khoảng c&aacute;ch cho những đường đi của b&oacute;ng? Sẽ kh&oacute; c&oacute;&nbsp;thể học ngay được c&aacute;ch đ&aacute;nh như Sergio Garcia nhưng m&aacute;ch gi&uacute;p dưới đ&acirc;y sẽ rất bổ &iacute;ch:</p> <p>TẤT CẢ NẰM Ở H&Ocirc;NG CỦA BẠN</p> <p>Khi đưa gậy l&ecirc;n tới đỉnh của backswing, người chơi c&oacute; xu hướng muốn đưa hai c&aacute;nh tay lao xuống khi m&agrave; h&ocirc;ng vẫn chưa xoay lại để hướng về ph&iacute;a mục ti&ecirc;u. H&atilde;y để c&aacute;nh tay bạn phản ứng nhanh - ch&uacute;ng n&ecirc;n được k&eacute;o xuống bởi v&ograve;ng xoay của h&ocirc;ng chứ kh&ocirc;ng phải bằng c&aacute;nh tay v&agrave; vai l&agrave;m chủ đạo. Nếu vai bạn bổ nh&agrave;o ra ngo&agrave;i, gậy golf sẽ swing trượt xuống từ b&ecirc;n ngo&agrave;i v&agrave; lệch hẳn đường đ&iacute;ch ngắm tới, v&agrave; k&egrave;m theo đ&oacute; l&agrave; bạn sẽ nhanh ch&oacute;ng l&agrave;m ti&ecirc;u tốn hết lực của lag m&agrave; đ&atilde; tạo ở c&uacute; downswing. Cố gắng giữ cho vai tr&aacute;i kh&aacute; thụ động trong c&aacute;c giai đoạn ban đầu của downswing, v&agrave; xoay h&ocirc;ng của bạn hơi cứng&nbsp;về ph&iacute;a b&ecirc;n tr&aacute;i. Điều đ&oacute; sẽ người chơi c&oacute; độ lag lớn cần thiết để đưa b&oacute;ng đi xa th&ecirc;m 10-20 yards khi tee off.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/Lag-1.jpg?1499302930557" alt="Lag-1" /></p> <p>R&Egrave;N LUYỆN KỸ NĂNG DOWNSWING NHIỀU LẦN ĐỂ CẢM NHẬN LAG TỐT HƠN</p> <p>H&atilde;y tập luyện cho tay hạ xuống ph&ugrave; hợp từ l&uacute;c bắt đầu của downswing&mdash;n&ecirc;n nhớ down (hạ xuống) nhưng kh&ocirc;ng được Out (lệch đường). Tập luyện c&uacute; backswing nhiều lần để kiểm tra g&oacute;c lag, h&atilde;y dừng đi dừng lại nhiều lần ở đoạn giữa của c&uacute; downswing. Tập đưa hai tay l&ecirc;n xuống m&agrave; kh&ocirc;ng cần sự dịch chuyển của vai, v&agrave; sau đ&oacute; đ&aacute;nh v&agrave;o b&oacute;ng, tạo lại cảm gi&aacute;c hai c&aacute;nh tay rơi xuống khi h&ocirc;ng của bạn hướng về mục ti&ecirc;u. Bạn c&agrave;ng c&oacute; được di chuyển n&agrave;y, bạn c&agrave;ng tạo ra lag v&agrave; gi&uacute;p b&oacute;ng đưa đi xa hơn.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/Lag-2.jpg?1499302966500" alt="Lag-2" /></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Sergio Garcia đánh xa và thẳng nhờ tạo Lag cực tốt

By GolfEdit.com

Các Pros trên Tour giống như Sergio Garcia đều tập trung phát triển những kỹ năng Swing của mình để có những cú Driving đầy sức mạnh giúp bóng đi xa không tưởng. Một trong những kỹ thuật mà Sergio Garcia sở hữu đó là tạo ra Lag (độ trễ) cực lớn cho những đường Downswing mà vẫn đảm bảo bóng đi thẳng.

Lag hay còn gọi là độ trễ được tạo ra bởi cánh tay trái (đối với người thuận tay phải) và thân gậy golf trong khi thực hiện downswing. Góc Lag là thước đo độ lớn của độ lag hay độ trễ cổ tay. Góc Lag vào lúc đầu downswing càng nhỏ thì độ lag sẽ càng lớn. Tối đa hóa độ trễ cổ tay- độ lag mô tả việc cố gắng duy trì góc lag nhỏ nhất trong khi downswing. Việc tối đa hóa độ trễ cổ tay - độ lag sẽ giúp bạn tăng tốc được đầu gậy tối đa khi đánh vào bóng. Hầu như người chơi nghiệp dư không thể giữ độ lag lớn nhất khi thực hiện downswing từ đầu đến giai đoạn giữa, và họ bắt đầu để mất độ lag lớn nhất của họ tương đối sớm.

Một vài golfer trên Tour tạo lag lúc downswing lớn hơn cả Sergio Garcia. Chúng ta có thể thấy tay và cánh tay của anh ấy hầu như lao thẳng hướng xuống đất, đầu gậy để tạo lag vẫn nằm sau cánh tay đủ để bắt đầu cú downswing. Một góc lag lý tưởng giúp Sergio Garcia giữ tay ở trước đầu gậy, truyền tải toàn bộ lực vào bóng. Kết quả là tốc độ đầu gậy đạt mức tối ưu giúp bóng đi xa hơn rất nhiều.

Bạn là người đánh bóng rất thẳng nhưng vẫn thiếu khoảng cách cho những đường đi của bóng? Sẽ khó có thể học ngay được cách đánh như Sergio Garcia nhưng mách giúp dưới đây sẽ rất bổ ích:

TẤT CẢ NẰM Ở HÔNG CỦA BẠN

Khi đưa gậy lên tới đỉnh của backswing, người chơi có xu hướng muốn đưa hai cánh tay lao xuống khi mà hông vẫn chưa xoay lại để hướng về phía mục tiêu. Hãy để cánh tay bạn phản ứng nhanh - chúng nên được kéo xuống bởi vòng xoay của hông chứ không phải bằng cánh tay và vai làm chủ đạo. Nếu vai bạn bổ nhào ra ngoài, gậy golf sẽ swing trượt xuống từ bên ngoài và lệch hẳn đường đích ngắm tới, và kèm theo đó là bạn sẽ nhanh chóng làm tiêu tốn hết lực của lag mà đã tạo ở cú downswing. Cố gắng giữ cho vai trái khá thụ động trong các giai đoạn ban đầu của downswing, và xoay hông của bạn hơi cứng về phía bên trái. Điều đó sẽ người chơi có độ lag lớn cần thiết để đưa bóng đi xa thêm 10-20 yards khi tee off. 

Lag-1

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG DOWNSWING NHIỀU LẦN ĐỂ CẢM NHẬN LAG TỐT HƠN

Hãy tập luyện cho tay hạ xuống phù hợp từ lúc bắt đầu của downswing—nên nhớ down (hạ xuống) nhưng không được Out (lệch đường). Tập luyện cú backswing nhiều lần để kiểm tra góc lag, hãy dừng đi dừng lại nhiều lần ở đoạn giữa của cú downswing. Tập đưa hai tay lên xuống mà không cần sự dịch chuyển của vai, và sau đó đánh vào bóng, tạo lại cảm giác hai cánh tay rơi xuống khi hông của bạn hướng về mục tiêu. Bạn càng có được di chuyển này, bạn càng tạo ra lag và giúp bóng đưa đi xa hơn.

Lag-2

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Tin tức

5 bóng hồng xinh đẹp khoe sắc tại giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017

By GolfEdit.com
Có mặt tại sân FLC Quy Nhơn trong những ngày diễn ra Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia, chúng tôi có cơ hội ghi lại được không ít...
Tin tức

Vòng 2 Bảng A VĐQG Nữ: Đoàn Xuân Khuê Minh đứng trước cơ hội lập kỷ lục trong lịch sử 6 năm của giải đấu

By GolfEdit.com
Vòng 2 bảng A giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia đã kết thúc và vận động viên vươn lên dẫn đầu là Đoàn Xuân Khuê Minh sau những...
Tin tức

Trống trận Tây Sơn và võ Bình Định làm nóng giải golf Nữ VĐQG ngày khai mạc

By GolfEdit.com
Tối ngày 8/12, giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017 (VĐQG Nữ) đã chính thức khai mạc tại nhà câu lạc bộ sân golf FLC Quy Nhơn...
Luật chơi golf

VĐQG Nữ 2017: Ghi điểm Eagle, Khuê Minh từ chối giải thưởng ngàn đô của sân đấu

By GolfEdit.com
Golfer trẻ 14 tuổi Đoàn Xuân Khuê Minh ghi điểm Eagle xuất sắc tại hố số 5 PAR5 ở khoảng cách 446 yards.  ...
Tin tức

Vòng 1 Bảng A VĐQG Nữ: Golfer Nguyễn Thị Vân Anh tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng

By GolfEdit.com
Kết thúc vòng 1 bảng A giải Vô địch Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017, golfer Nguyễn Thị Vân Anh đang tạm dẫn đầu với tổng điểm +11, đánh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi