<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/driving/1745-giam-do-xoay-o-nhung-cu-tee-shot.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Giảm độ xoáy ở những cú tee shot</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Giảm độ xoáy ở những cú tee shot</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/Spingolf01-630x360.jpg"> <figcaption>Giảm độ xoáy ở những cú tee shot</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Đ&aacute;nh b&oacute;ng qu&aacute; xo&aacute;y bạn sẽ phải trả gi&aacute; bằng khoảng c&aacute;ch v&agrave; độ ch&iacute;nh x&aacute;c của c&uacute; đ&aacute;nh</p></h3> </header> <p>Trước khi đi đến 2 bước r&egrave;n luyện kỹ năng hạn chế b&oacute;ng xo&aacute;y khi đ&aacute;nh, ch&uacute;ng ta phải ghi nhận rằng điểm tiếp x&uacute;c b&oacute;ng với mặt gậy Driver l&agrave; một trong những yếu tố then chốt trong việc khiến b&oacute;ng bay với độ xo&aacute;y như thế n&agrave;o. Độ xo&aacute;y nhiều hay &iacute;t n&oacute; r&otilde; r&agrave;ng phụ thuộc v&agrave;o điểm tiếp x&uacute;c của b&oacute;ng.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/Spingolf.jpg" alt="" border="0" /></p> <p>V&igrave; vậy nếu bạn muốn tạo ra một c&uacute; đ&aacute;nh với độ xo&aacute;y b&oacute;ng lớn khi tee off, d&ugrave; hướng sang phải, tr&aacute;i, cao hay thấp - th&igrave; bạn lu&ocirc;n phải t&igrave;m được cho m&igrave;nh một tư thế đứng set up vững chắc khi thực hiện v&agrave;o b&oacute;ng ở c&uacute; swing của m&igrave;nh.</p> <p>Nếu bạn muốn đưa b&oacute;ng bay cao với dộ xo&aacute;y (spin) tối thiểu, bạn đưa gậy Driver đi từ ph&iacute;a trong ra ngo&agrave;i v&agrave; đ&aacute;nh v&agrave;o b&oacute;ng sao cho g&oacute;c tấn c&ocirc;ng hướng l&ecirc;n tr&ecirc;n v&agrave; đường swing vượt qua đường mục ti&ecirc;u.</p> <p><em>C&aacute;ch r&egrave;n luyện thứ 1:</em>&nbsp;M&aacute;ch gi&uacute;p của ch&uacute;ng t&ocirc;i để bạn c&oacute; thể r&egrave;n luyện kỹ năng l&agrave; ở khu vực cắm tee, h&atilde;y đổ đụm c&aacute;t nhỏ xung quanh tee, khi gậy golf được đưa từ trong ra ngo&agrave;i, đ&aacute;nh v&agrave;o b&oacute;ng m&agrave; gần như c&aacute;t kh&ocirc;ng bị bung ra tung t&oacute;e th&igrave; bạn đ&atilde; l&agrave;m đ&uacute;ng. Bởi l&uacute;c đ&oacute; bạn đ&aacute;nh b&oacute;ng gần như ph&iacute;a định của tee v&agrave; tee &nbsp;kh&ocirc;ng bị dịch chuyển.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/Spingolf01.jpg" alt="" border="0" /></p> <p><em>C&aacute;ch r&egrave;n luyện thứ 2:</em> Sử dụng 2 c&acirc;y gậy golf hoặc thước canh lề để căn chỉnh. Theo đ&oacute; 1 gậy golf đặt theo hướng mục ti&ecirc;u, c&ograve;n gậy golf c&ograve;n lại đặt hơi lệch so với gậy số 1 theo hướng đi v&agrave;o, đặt c&aacute;n gậy số 2 tr&ecirc;n tee sao cho gậy được dựng l&ecirc;n. Điều n&agrave;y gi&uacute;p cho golfer cảm nhận được đường swing của m&igrave;nh đang hướng l&ecirc;n tr&ecirc;n. Cố gắng đ&aacute;nh b&oacute;ng sao cho bạn cảm nhận thấy đường swing đi từ trong ra ngo&agrave;i v&agrave; hướng g&oacute;c tấn c&ocirc;ng hướng l&ecirc;n tr&ecirc;n v&agrave; tiếp x&uacute;c b&oacute;ng chuẩn x&aacute;c v&agrave;o điểm giữa của mặt gậy Driver.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/Spingolf02.jpg" alt="" border="0" /></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Giảm độ xoáy ở những cú tee shot

By GolfEdit.com

Đánh bóng quá xoáy bạn sẽ phải trả giá bằng khoảng cách và độ chính xác của cú đánh

Trước khi đi đến 2 bước rèn luyện kỹ năng hạn chế bóng xoáy khi đánh, chúng ta phải ghi nhận rằng điểm tiếp xúc bóng với mặt gậy Driver là một trong những yếu tố then chốt trong việc khiến bóng bay với độ xoáy như thế nào. Độ xoáy nhiều hay ít nó rõ ràng phụ thuộc vào điểm tiếp xúc của bóng.

Vì vậy nếu bạn muốn tạo ra một cú đánh với độ xoáy bóng lớn khi tee off, dù hướng sang phải, trái, cao hay thấp - thì bạn luôn phải tìm được cho mình một tư thế đứng set up vững chắc khi thực hiện vào bóng ở cú swing của mình.

Nếu bạn muốn đưa bóng bay cao với dộ xoáy (spin) tối thiểu, bạn đưa gậy Driver đi từ phía trong ra ngoài và đánh vào bóng sao cho góc tấn công hướng lên trên và đường swing vượt qua đường mục tiêu.

Cách rèn luyện thứ 1: Mách giúp của chúng tôi để bạn có thể rèn luyện kỹ năng là ở khu vực cắm tee, hãy đổ đụm cát nhỏ xung quanh tee, khi gậy golf được đưa từ trong ra ngoài, đánh vào bóng mà gần như cát không bị bung ra tung tóe thì bạn đã làm đúng. Bởi lúc đó bạn đánh bóng gần như phía định của tee và tee  không bị dịch chuyển. 

Cách rèn luyện thứ 2: Sử dụng 2 cây gậy golf hoặc thước canh lề để căn chỉnh. Theo đó 1 gậy golf đặt theo hướng mục tiêu, còn gậy golf còn lại đặt hơi lệch so với gậy số 1 theo hướng đi vào, đặt cán gậy số 2 trên tee sao cho gậy được dựng lên. Điều này giúp cho golfer cảm nhận được đường swing của mình đang hướng lên trên. Cố gắng đánh bóng sao cho bạn cảm nhận thấy đường swing đi từ trong ra ngoài và hướng góc tấn công hướng lên trên và tiếp xúc bóng chuẩn xác vào điểm giữa của mặt gậy Driver.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi