<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/driving/1481-cac-tuyet-chieu-dung-driver.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Các tuyệt chiêu dùng Driver</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Các tuyệt chiêu dùng Driver</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/driving01-425x243.jpg"> <figcaption>Các tuyệt chiêu dùng Driver</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Chia sẻ của th&agrave;nh vi&ecirc;n MrPAR v&agrave; GolfNut</p></h3> </header> <p><strong>Bốn điểm cần nhớ khi sử dụng 460cc Driver</strong></p> <p>Với kỹ thuật hiện đại ng&agrave;y nay, dụng cụ chơi golf ng&agrave;y c&agrave;ng được cải tiến, driver mới với thể t&iacute;ch lớn gi&uacute;p người chơi dể đ&aacute;nh tr&uacute;ng t&acirc;m điểm hơn. Nhưng điểm ch&iacute;nh yếu để đ&aacute;nh banh đi xa hơn đối với những c&acirc;y driver loại mới nhất l&agrave; banh phải bay cao v&agrave; giảm tối thiểu độ xo&aacute;y của banh. Ngo&agrave;i c&aacute;ch chọn lựa driver c&oacute; độ nghi&ecirc;ng mặt gậy (loft) v&agrave; độ dẻo của c&aacute;n gậy ph&ugrave; hợp với người sử dụng, sau đ&acirc;y l&agrave; 4 điểm cần nhớ để đ&aacute;nh banh đi xa hơn với những driver c&oacute; thể t&iacute;ch 460cc.</p> <p><strong>Để banh tr&ecirc;n tee cao hơn</strong></p> <p>Theo những lời khuy&ecirc;n trước đ&acirc;y th&igrave; golfer n&ecirc;n để banh sao cho khi đặt đầu gậy xuống đất ở vị tr&iacute; v&agrave;o banh, một nửa tr&aacute;i b&oacute;ng&nbsp;nh&ocirc; l&ecirc;n tr&ecirc;n mũ (crown) đầu gậy. Nhưng với những c&acirc;y driver mới 460cc th&igrave; banh phải được đặt ở vị tr&iacute; cao hơn. V&igrave; với thể t&iacute;ch lớn t&acirc;m điểm (thường cũng l&agrave; &ldquo;điểm ngọt&rdquo; &ndash; &ldquo;sweetspot&rdquo;) của mặt driver sẽ nằm ở vị tr&iacute; cao hơn so với nhừng c&acirc;y driver cũ trước kia. Do đ&oacute; loại tee b&igrave;nh thường với chiều d&agrave;i 2 1/8-inch kh&ocirc;ng đủ độ cao cần thiết, n&ecirc;n d&ugrave;ng loại tee c&oacute; chiều d&agrave;i 3 inch.</p> <p>Banh n&ecirc;n dời về ph&iacute;a trước<br />Đối với những người đ&aacute;nh tay phải, n&ecirc;n dời banh về phi&aacute; (trước) ch&acirc;n tr&aacute;i. Với mục đ&iacute;ch để đ&aacute;nh banh được đi cao hơn v&agrave; giảm tối thiểu độ xo&aacute;y cuả banh.<br />N&ecirc;n lưu &yacute; rằng driver đ&aacute;nh tr&uacute;ng banh trong l&uacute;c đầu gậy đi l&ecirc;n trong v&ograve;ng swing th&igrave; banh sẽ đi cao hơn &agrave; như vậy bớt đi độ xo&aacute;y của banh.</p> <p><strong>Đ&aacute;nh banh tr&uacute;ng t&acirc;m điểm của Driver</strong></p> <p>Đa số người chơi gofl thường để đế (sole) của driver chạm mặt đất khi trong tư thế chuẩn bị đ&aacute;nh, do đ&oacute; thường đ&aacute;nh tr&uacute;ng "g&oacute;t" (vị tr&iacute; gần cuống nối với c&aacute;n gậy của c&acirc;y driver) của driver m&agrave; kh&ocirc;ng tr&uacute;ng t&acirc;m điểm, với độ cao của banh được để tr&ecirc;n tee cao hơn lại c&agrave;ng khiến golfer kh&oacute; đ&aacute;nh tr&uacute;ng t&acirc;m điểm hơn nếu kh&ocirc;ng cẩn thận. Nếu c&oacute; điều kiện ra b&atilde;i tập (Driving range) bạn hảy thư l&agrave;m th&iacute; nghiệm sau đ&acirc;y: Để banh tr&ecirc;n tee v&agrave; chuẩn bị tư thế để đ&aacute;nh (in the address position) như th&ocirc;ng thường tức l&agrave; để đế gậy chạm đất, sau đ&oacute; duỗi thắng tay v&agrave; n&acirc;ng c&acirc;y driver l&ecirc;n sao cho mặt driver ngang độ cao của banh - đ&acirc;y l&agrave; vị tr&iacute; khi bạn đ&aacute;nh tr&uacute;ng banh - B&acirc;y giờ bạn hảy ch&uacute; &yacute;: tr&aacute;i banh nằm ở vị tr&iacute; n&agrave;o khi chạm với mặt driver? Chắc chắn l&agrave; kh&ocirc;ng tr&uacute;ng t&acirc;m điểm của mặt driver. Đ&acirc;y l&agrave; lỗi lầm m&agrave; đa số người chơi golf thường gặp. Một c&aacute;ch để khắc phục l&agrave; bạn h&atilde;y tập bằng c&aacute;ch l&ugrave;i người về ph&iacute;a sau ch&uacute;t &iacute;t so với tư thế chuẩn bị th&ocirc;ng thường, thậm ch&iacute; c&oacute; thể l&ugrave;i về sau sao cho vị tr&iacute; của banh ở điểm ngo&agrave;i c&ugrave;ng về ph&iacute;a mũi (toe) của mặt driver. Đ&aacute;nh thử v&agrave;i tr&aacute;i banh v&agrave; sau đ&oacute; t&igrave;m vị tr&iacute; đứng hợp l&yacute; với lối đ&aacute;nh của m&igrave;nh. Hoặc bạn c&oacute; thể n&acirc;ng driver cao hơn mặt đất khi v&agrave;o tư thế chuẩn bị đ&aacute;nh trước khi backswing. (n&ecirc;n lưu &yacute;: banh nằm cao hơn vị tr&iacute; bạn đang đứng .</p> <p><strong>Đ&aacute;nh tr&uacute;ng banh khi driver chuyển động đi l&ecirc;n</strong></p> <p>Trong bộ gậy golf mỗi c&acirc;y c&oacute; một vị tr&iacute; tối ưu khi tiếp x&uacute;c banh do đ&oacute; vị tr&iacute; của banh v&agrave; tư thế chuẩn bị đ&aacute;nh ho&agrave;n to&agrave;n kh&aacute;c nhau. Driver cũng kh&ocirc;ng ngoại lệ, banh sẽ đi cao hơn khi đầu gậy đ&aacute;nh tr&uacute;ng banh trong vị tr&iacute; đang đi l&ecirc;n cuả một v&ograve;ng swing th&igrave; banh sẽ đi cao hơn v&agrave; xa hơn, nếu l&uacute;c chạm v&agrave;o banh khi driver tr&ecirc;n đ&agrave; đi xuống th&igrave; sẽ đ&aacute;nh banh với nhiều độ xo&aacute;y khiến banh bay kh&ocirc;ng được xa v&agrave; đ&uacute;ng hướng.<br />T&oacute;m lại, mỗi c&acirc;y driver c&oacute; những tiện &iacute;ch ri&ecirc;ng ph&ugrave; hợp với người chơi, nhưng điều quan trọng l&agrave; phải tập dợt nhiều để thực tập những b&agrave;i học hay v&agrave; nghiệm ra cho m&igrave;nh một tư thế đ&uacute;ng khi chuẩn bị với lối đ&aacute;nh của m&igrave;nh.</p> <p>Mỗi người ch&uacute;ng ta c&oacute; những ưu điểm v&agrave; khuyết điểm ri&ecirc;ng, học chơi golf từ những người chuy&ecirc;n nghiệp chỉ để ghi nhận những kiến thức căn bản c&ograve;n muốn chơi hay ch&uacute;ng ta cần phải tự nghi&ecirc;n cứu bằng c&aacute;ch tập luyện si&ecirc;ng năng.</p> <p>Golfedit.com<em> (Theo Golfvn.net)</em></p> </article> </body></html>

Các tuyệt chiêu dùng Driver

By GolfEdit.com - 24/02/2016

Chia sẻ của thành viên MrPAR và GolfNut

Bốn điểm cần nhớ khi sử dụng 460cc Driver

Với kỹ thuật hiện đại ngày nay, dụng cụ chơi golf ngày càng được cải tiến, driver mới với thể tích lớn giúp người chơi dể đánh trúng tâm điểm hơn. Nhưng điểm chính yếu để đánh banh đi xa hơn đối với những cây driver loại mới nhất là banh phải bay cao và giảm tối thiểu độ xoáy của banh. Ngoài cách chọn lựa driver có độ nghiêng mặt gậy (loft) và độ dẻo của cán gậy phù hợp với người sử dụng, sau đây là 4 điểm cần nhớ để đánh banh đi xa hơn với những driver có thể tích 460cc.

Để banh trên tee cao hơn

Theo những lời khuyên trước đây thì golfer nên để banh sao cho khi đặt đầu gậy xuống đất ở vị trí vào banh, một nửa trái bóng nhô lên trên mũ (crown) đầu gậy. Nhưng với những cây driver mới 460cc thì banh phải được đặt ở vị trí cao hơn. Vì với thể tích lớn tâm điểm (thường cũng là “điểm ngọt” – “sweetspot”) của mặt driver sẽ nằm ở vị trí cao hơn so với nhừng cây driver cũ trước kia. Do đó loại tee bình thường với chiều dài 2 1/8-inch không đủ độ cao cần thiết, nên dùng loại tee có chiều dài 3 inch.

Banh nên dời về phía trước
Đối với những người đánh tay phải, nên dời banh về phiá (trước) chân trái. Với mục đích để đánh banh được đi cao hơn và giảm tối thiểu độ xoáy cuả banh.
Nên lưu ý rằng driver đánh trúng banh trong lúc đầu gậy đi lên trong vòng swing thì banh sẽ đi cao hơn à như vậy bớt đi độ xoáy của banh.

Đánh banh trúng tâm điểm của Driver

Đa số người chơi gofl thường để đế (sole) của driver chạm mặt đất khi trong tư thế chuẩn bị đánh, do đó thường đánh trúng "gót" (vị trí gần cuống nối với cán gậy của cây driver) của driver mà không trúng tâm điểm, với độ cao của banh được để trên tee cao hơn lại càng khiến golfer khó đánh trúng tâm điểm hơn nếu không cẩn thận. Nếu có điều kiện ra bãi tập (Driving range) bạn hảy thư làm thí nghiệm sau đây: Để banh trên tee và chuẩn bị tư thế để đánh (in the address position) như thông thường tức là để đế gậy chạm đất, sau đó duỗi thắng tay và nâng cây driver lên sao cho mặt driver ngang độ cao của banh - đây là vị trí khi bạn đánh trúng banh - Bây giờ bạn hảy chú ý: trái banh nằm ở vị trí nào khi chạm với mặt driver? Chắc chắn là không trúng tâm điểm của mặt driver. Đây là lỗi lầm mà đa số người chơi golf thường gặp. Một cách để khắc phục là bạn hãy tập bằng cách lùi người về phía sau chút ít so với tư thế chuẩn bị thông thường, thậm chí có thể lùi về sau sao cho vị trí của banh ở điểm ngoài cùng về phía mũi (toe) của mặt driver. Đánh thử vài trái banh và sau đó tìm vị trí đứng hợp lý với lối đánh của mình. Hoặc bạn có thể nâng driver cao hơn mặt đất khi vào tư thế chuẩn bị đánh trước khi backswing. (nên lưu ý: banh nằm cao hơn vị trí bạn đang đứng .

Đánh trúng banh khi driver chuyển động đi lên

Trong bộ gậy golf mỗi cây có một vị trí tối ưu khi tiếp xúc banh do đó vị trí của banh và tư thế chuẩn bị đánh hoàn toàn khác nhau. Driver cũng không ngoại lệ, banh sẽ đi cao hơn khi đầu gậy đánh trúng banh trong vị trí đang đi lên cuả một vòng swing thì banh sẽ đi cao hơn và xa hơn, nếu lúc chạm vào banh khi driver trên đà đi xuống thì sẽ đánh banh với nhiều độ xoáy khiến banh bay không được xa và đúng hướng.
Tóm lại, mỗi cây driver có những tiện ích riêng phù hợp với người chơi, nhưng điều quan trọng là phải tập dợt nhiều để thực tập những bài học hay và nghiệm ra cho mình một tư thế đúng khi chuẩn bị với lối đánh của mình.

Mỗi người chúng ta có những ưu điểm và khuyết điểm riêng, học chơi golf từ những người chuyên nghiệp chỉ để ghi nhận những kiến thức căn bản còn muốn chơi hay chúng ta cần phải tự nghiên cứu bằng cách tập luyện siêng năng.

Golfedit.com (Theo Golfvn.net)

Tin tức cập nhật
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Tin tức

Train The Trainer Khóa 3: Nguyễn Hữu Quyết bất cẩn để thiếu điểm đáng tiếc ở phần thi 18 hố

By GolfEdit.com
Có tổng cộng 12 học viên tham dự khóa học Train The Trainer - khóa học thứ 3, diễn ra từ ngày 22-26/01 ở Ecopark. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi