<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/swing/2393-nguoi-choi-golf-gioi-thuong-co-do-nghieng-vai-cuc-tot.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Người chơi golf giỏi thường có độ nghiêng vai cực tốt</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Người chơi golf giỏi thường có độ nghiêng vai cực tốt</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/GolfTECtilt-630x360.jpg"> <figcaption>Người chơi golf giỏi thường có độ nghiêng vai cực tốt</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Bất kỳ người chơi n&agrave;o đều c&oacute; một cảm gi&aacute;c rất v&agrave;o tay khi chuẩn bị thực hiện một c&uacute; đ&aacute;nh nuột n&agrave;, v&agrave; c&oacute; dự cảm với những c&uacute;&nbsp;đ&aacute;nh tệ.</p></h3> </header> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/GolfTEC-correct-shoulder-tilt.jpg?1508860255355" alt="GolfTEC-correct-shoulder-tilt" /></p> <p>Điều g&igrave; g&acirc;y ra nguy&ecirc;n nh&acirc;n những c&uacute; đ&aacute;nh như &#039;ch&eacute;m v&agrave;o b&oacute;ng&#039;, bổ v&agrave;o đất như vậy? Nguy&ecirc;n nh&acirc;n &iacute;t nhiều đến từ vai của người đ&oacute; sử dụng chưa hiệu quả khi Swing.</p> <p>Độ nghi&ecirc;ng của vai c&oacute; mối li&ecirc;n hệ mật thiết với mặt đất. H&atilde;y nh&igrave;n v&agrave;o h&igrave;nh m&ocirc; tả ở tr&ecirc;n, nếu c&oacute; một đường thẳng tưởng tượng nối hai vai, mối li&ecirc;n hệ giữa vai v&agrave; mặt đất thể hiện rất r&otilde; qua g&oacute;c nghi&ecirc;ng m&agrave; người chơi tạo ra. Với h&igrave;nh b&ecirc;n tr&aacute;i (đ&uacute;ng c&aacute;ch), vai của người chơi nghi&ecirc;ng hơn v&agrave; h&igrave;nh th&agrave;nh một g&oacute;c tương đối với mặt đất. Trong khi đ&oacute; h&igrave;nh b&ecirc;n phải, người chơi kh&aacute; l&agrave; thẳng vai, v&agrave;&nbsp;dường như vai&nbsp;song song với mặt đất. Cho d&ugrave; bạn bắt đầu với độ nghi&ecirc;ng vai hợp l&yacute; ban đầu như h&igrave;nh b&ecirc;n phải, nhưng trong qu&aacute; tr&igrave;nh swing lại để mất g&oacute;c nghi&ecirc;ng đ&oacute;, hay từ l&uacute;c setup đ&atilde; kh&ocirc;ng tạo ra độ nghi&ecirc;ng hợp l&yacute;, người chơi sẽ rất kh&oacute; c&oacute; thể giữ được v&ograve;ng swing ổn định&nbsp;khi v&agrave;o b&oacute;ng. Gậy kh&ocirc;ng v&agrave;o b&oacute;ng chuẩn x&aacute;c, để v&agrave;o &#039;điểm ngọt&#039; của mặt gậy cũng kh&ocirc;ng phải dễ d&agrave;ng, b&oacute;ng sẽ c&oacute; xu hướng bay kh&ocirc;ng đ&uacute;ng với quỹ đạo mong muốn.</p> <p><strong>C&aacute;ch r&egrave;n luyện:</strong></p> <p>Để cải thiện độ nghi&ecirc;ng vai khi swing, việc đầu ti&ecirc;n l&agrave; h&atilde;y &#039;tập nguội&#039; bằng m&ocirc;t c&acirc;y gậy golf giữ trước ngực, tập xoay v&agrave; nghi&ecirc;ng vai so với mặt đất nhiều lần, tạo c&uacute; backswing v&agrave; cuối c&ugrave;ng hướng về ph&iacute;a phục ti&ecirc;u. Khi thực hiện một c&uacute; swing trọn vẹn, gậy golf sẽ tạo một g&oacute;c hướng về ph&iacute;a mặt đất, kh&ocirc;ng phải tạo ra một g&oacute;c ngang song song với n&oacute;. Khi cảm nhận được g&oacute;c giữa vai v&agrave; mặt đất, người chơi đ&atilde; c&oacute; một độ nghi&ecirc;ng tốt.&nbsp;</p> <p>C&oacute; một nhận định như sau: &ldquo;Good players have more shoulder tilt throughout the swing.&rdquo; nghĩa l&agrave;: người chơi tốt c&oacute; độ nghi&ecirc;ng vai tốt hơn trong qu&aacute; tr&igrave;nh swing.&nbsp;</p> <p>Dựa tr&ecirc;n số liệu ph&acirc;n t&iacute;ch của GolfTec tr&ecirc;n 90 triệu c&uacute; swing đ&atilde; chỉ ra rằng, tr&igrave;nh độ của golfer đều thể hiện qua độ nghi&ecirc;ng của vai so với mặt đất.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/GolfTEC-swing-data-chart-shoulder-tilt.jpg?1508860274675" alt="GolfTEC-swing-data-chart-shoulder-tilt" /></p> <p>C&aacute;c golfer c&oacute; tr&igrave;nh độ golf thấp với handicap từ 20 hoặc cao hơn th&igrave; độ nghi&ecirc;ng vai trung b&igrave;nh 25 độ khi đưa gậy đến đỉnh backswing. C&ograve;n c&aacute;c vận động vi&ecirc;n thi đấu tr&ecirc;n Tour, con số n&agrave;y l&agrave; 40 độ hoặc nhiều hơn. B&agrave;i học r&uacute;t ra l&agrave;: Đưa vai thấp khi l&ecirc;n đỉnh backswing sẽ dễ v&agrave;o b&oacute;ng hơn rất nhiều.&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Người chơi golf giỏi thường có độ nghiêng vai cực tốt

By GolfEdit.com

Bất kỳ người chơi nào đều có một cảm giác rất vào tay khi chuẩn bị thực hiện một cú đánh nuột nà, và có dự cảm với những cú đánh tệ.

GolfTEC-correct-shoulder-tilt

Điều gì gây ra nguyên nhân những cú đánh như 'chém vào bóng', bổ vào đất như vậy? Nguyên nhân ít nhiều đến từ vai của người đó sử dụng chưa hiệu quả khi Swing.

Độ nghiêng của vai có mối liên hệ mật thiết với mặt đất. Hãy nhìn vào hình mô tả ở trên, nếu có một đường thẳng tưởng tượng nối hai vai, mối liên hệ giữa vai và mặt đất thể hiện rất rõ qua góc nghiêng mà người chơi tạo ra. Với hình bên trái (đúng cách), vai của người chơi nghiêng hơn và hình thành một góc tương đối với mặt đất. Trong khi đó hình bên phải, người chơi khá là thẳng vai, và dường như vai song song với mặt đất. Cho dù bạn bắt đầu với độ nghiêng vai hợp lý ban đầu như hình bên phải, nhưng trong quá trình swing lại để mất góc nghiêng đó, hay từ lúc setup đã không tạo ra độ nghiêng hợp lý, người chơi sẽ rất khó có thể giữ được vòng swing ổn định khi vào bóng. Gậy không vào bóng chuẩn xác, để vào 'điểm ngọt' của mặt gậy cũng không phải dễ dàng, bóng sẽ có xu hướng bay không đúng với quỹ đạo mong muốn.

Cách rèn luyện:

Để cải thiện độ nghiêng vai khi swing, việc đầu tiên là hãy 'tập nguội' bằng môt cây gậy golf giữ trước ngực, tập xoay và nghiêng vai so với mặt đất nhiều lần, tạo cú backswing và cuối cùng hướng về phía phục tiêu. Khi thực hiện một cú swing trọn vẹn, gậy golf sẽ tạo một góc hướng về phía mặt đất, không phải tạo ra một góc ngang song song với nó. Khi cảm nhận được góc giữa vai và mặt đất, người chơi đã có một độ nghiêng tốt. 

Có một nhận định như sau: “Good players have more shoulder tilt throughout the swing.” nghĩa là: người chơi tốt có độ nghiêng vai tốt hơn trong quá trình swing. 

Dựa trên số liệu phân tích của GolfTec trên 90 triệu cú swing đã chỉ ra rằng, trình độ của golfer đều thể hiện qua độ nghiêng của vai so với mặt đất. 

GolfTEC-swing-data-chart-shoulder-tilt

Các golfer có trình độ golf thấp với handicap từ 20 hoặc cao hơn thì độ nghiêng vai trung bình 25 độ khi đưa gậy đến đỉnh backswing. Còn các vận động viên thi đấu trên Tour, con số này là 40 độ hoặc nhiều hơn. Bài học rút ra là: Đưa vai thấp khi lên đỉnh backswing sẽ dễ vào bóng hơn rất nhiều. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Tin tức

5 bóng hồng xinh đẹp khoe sắc tại giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017

By GolfEdit.com
Có mặt tại sân FLC Quy Nhơn trong những ngày diễn ra Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia, chúng tôi có cơ hội ghi lại được không ít...
Tin tức

Vòng 2 Bảng A VĐQG Nữ: Đoàn Xuân Khuê Minh đứng trước cơ hội lập kỷ lục trong lịch sử 6 năm của giải đấu

By GolfEdit.com
Vòng 2 bảng A giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia đã kết thúc và vận động viên vươn lên dẫn đầu là Đoàn Xuân Khuê Minh sau những...
Tin tức

Trống trận Tây Sơn và võ Bình Định làm nóng giải golf Nữ VĐQG ngày khai mạc

By GolfEdit.com
Tối ngày 8/12, giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017 (VĐQG Nữ) đã chính thức khai mạc tại nhà câu lạc bộ sân golf FLC Quy Nhơn...
Luật chơi golf

VĐQG Nữ 2017: Ghi điểm Eagle, Khuê Minh từ chối giải thưởng ngàn đô của sân đấu

By GolfEdit.com
Golfer trẻ 14 tuổi Đoàn Xuân Khuê Minh ghi điểm Eagle xuất sắc tại hố số 5 PAR5 ở khoảng cách 446 yards.  ...
Tin tức

Vòng 1 Bảng A VĐQG Nữ: Golfer Nguyễn Thị Vân Anh tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng

By GolfEdit.com
Kết thúc vòng 1 bảng A giải Vô địch Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017, golfer Nguyễn Thị Vân Anh đang tạm dẫn đầu với tổng điểm +11, đánh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi