<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/swing/1989-3-cach-chua-slice-hieu-qua.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>3 cách chữa Slice hiệu quả</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>3 cách chữa Slice hiệu quả</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/slidefix01-630x360.jpg"> <figcaption>3 cách chữa Slice hiệu quả</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Nếu bạn muốn trị bệnh Slice của m&igrave;nh, bạn cần biết l&agrave;m thế n&agrave;o để chấm dứt việc đ&aacute;nh cắt ngang v&agrave;o b&oacute;ng - điều n&agrave;y c&oacute; nghĩa phải tập trung v&agrave;o bị tr&iacute; b&oacute;ng của m&igrave;nh, căn ch&iacute;nh hướng v&agrave; đầu gối cong mềm</p></h3> </header> <p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; những hướng dẫn của huẩn luyện vi&ecirc;n&nbsp;Peter Dawson:</p> <p><em><strong>1)&nbsp;Xem lại vị tr&iacute; b&oacute;ng:</strong></em></p> <p>Nếu bạn sử dụng gậy 3 gỗ, v&iacute; dụ như vậy, th&igrave; vị tr&iacute; b&oacute;ng được đề nghị l&agrave; ở ph&iacute;a trong g&oacute;t ch&acirc;n trước, v&agrave; từ từ được đưa nh&iacute;ch dần v&agrave;o giữa vị tr&iacute; 2 ch&acirc;n khi gậy sử dụng ngắn dần. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; nếu bạn đặt b&oacute;ng ở qu&aacute; xa so với thế đứng, l&uacute;c n&agrave;y vai sẽ phải "quăng" rộng ra xa theo, điều n&agrave;y dẫn đến gậy golf k&eacute;o ra sau lệch so với đường line v&agrave; khi down swing cơ thể c&oacute; xu hướng k&eacute;o lại&nbsp;- đ&acirc;y l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n kinh điển khiến bạn bị slice, do để b&oacute;n qu&aacute; xa người.&nbsp;</p> <p>Để chữa &#039;th&oacute;i quen&#039; n&agrave;y, cần đặt một thước d&agrave;i căn chỉnh (alignment sticks) hay một c&acirc;y gậy golf bất kỳ xuống dưới khu vực ph&aacute;t b&oacute;ng, đặt sao cho bạn c&oacute; thể x&aacute;c định vị tr&iacute; b&oacute;ng 10/10 quả đều ở vị tr&iacute; chuẩn x&aacute;c với tư thế setup của m&igrave;nh.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/slidefix01.jpg?1494413944082" alt="slidefix01" /></p> <p><strong>2) Đứng vu&ocirc;ng g&oacute;c với hướng mục ti&ecirc;u</strong></p> <p>Khi downswing xuống đường line, vai phải vu&ocirc;ng g&oacute;c với mục ti&ecirc;u. Vai mở l&agrave; một trong nhưng nguy&ecirc;n nh&acirc;n phổ biến c&aacute;c golfer hay gặp phải, c&oacute; thể bạn sẽ đưa gậy backswing vẫn chuẩn line, nhưng bị outside khi hướng về ph&iacute;a mục ti&ecirc;u. &nbsp;Gậy golf đi xuống vượt ra ngo&agrave;i v&agrave; cũng xuy&ecirc;n qua đường line mục ti&ecirc;u.</p> <p>Trong thời gian chờ đợi chuẩn bị thi đấu, người chơi c&oacute; thể căn chỉnh cơ thể so với hướng mục ti&ecirc;u bằng c&aacute;ch hay tay &ocirc;m đặt gậy golf ngang ngực gi&oacute;ng tư thế, v&agrave; sau đ&oacute; x&aacute;c định hướng mục ti&ecirc;u, tập c&aacute;c tư thế xoay vai ổn định.&nbsp;L&agrave;m cho vai thẳng l&ecirc;n l&agrave; điểm mấu chốt quan trọng gi&uacute;p người chơi chấm dứt việc đưa gậy cắt ngang v&agrave;o b&oacute;ng.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/slidefix02.jpg?1494413968659" alt="slidefix02" /></p> <p><strong>3) Đầu gối linh hoạt:</strong></p> <p>Một yếu tố mấu chốt kh&aacute;c nữa cần đảm bảo l&agrave; ch&acirc;n ph&iacute;a sau được giữ uốn cong. Rất nhiều c&aacute;c golfer b&aacute;n chuy&ecirc;n lại l&agrave;m thẳng đứng ch&acirc;n ph&iacute;a sau l&ecirc;n khi backswing, điều l&agrave;m cho trong lượng vẫn dồn kh&aacute; nhiều về ch&acirc;n trước, khiến cho mặt gậy l&uacute;c v&agrave;o b&oacute;ng sớm, mặt gậy l&uacute;c n&agrave;y vẫn mở, khi lực swing dồn kh&aacute; nhiều l&uacute;c downswing c&agrave;ng tạo ra một c&uacute; Slice r&otilde; rệt.</p> <p>Thực sự golf l&agrave; bộ m&ocirc;n gần như 6 gi&aacute;c quan đều phải vận dụng, do vậy mọi thứ đ&ocirc;i l&uacute;c kh&ocirc;ng theo như những g&igrave; m&igrave;nh nghĩ. Vẫn l&agrave; những hướng dẫn cơ bản kiểu như đưa người về ph&iacute;a sau, trọng lực dồn về ch&acirc;n sau khi backswing, cơ thể mở, nhưng mặt gậy lại v&agrave;o b&oacute;ng bị mở. Thay v&igrave; việc ch&acirc;n sau thẳng cứng, h&atilde;y giữ n&oacute; cong uốn, xoay vai c&oacute; thể đ&ocirc;i ch&uacute;t chưa quen nhưng bạn sẽ cảm thấy được sự kh&aacute;ng cự khi backswing.&nbsp;</p> <p><em>Tư thế chuẩn lu&ocirc;n lu&ocirc;n l&agrave; ch&igrave;a kh&oacute;a gi&uacute;p người biết c&aacute;ch khống chế việc đưa gậy cắt ngang v&agrave;o b&oacute;ng. Với tư thế kh&ocirc;ng được chuẩn bạn chỉ kh&ocirc;ng thể xoay phần th&acirc;n một c&aacute;ch hợp l&yacute;, v&igrave; vậy đảm bảo bạn đứng ổn định khi v&agrave;o b&oacute;ng. Sau đ&oacute;, từ thế đứng vai, ch&acirc;n vu&ocirc;ng g&oacute;c với đường line, từ đ&oacute; bạn c&oacute; thể dễ d&agrave;ng xoay vai ổn định hướng thắng về ph&iacute;a mục ti&ecirc;u.</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

3 cách chữa Slice hiệu quả

By GolfEdit.com

Nếu bạn muốn trị bệnh Slice của mình, bạn cần biết làm thế nào để chấm dứt việc đánh cắt ngang vào bóng - điều này có nghĩa phải tập trung vào bị trí bóng của mình, căn chính hướng và đầu gối cong mềm

Dưới đây là những hướng dẫn của huẩn luyện viên Peter Dawson:

1) Xem lại vị trí bóng:

Nếu bạn sử dụng gậy 3 gỗ, ví dụ như vậy, thì vị trí bóng được đề nghị là ở phía trong gót chân trước, và từ từ được đưa nhích dần vào giữa vị trí 2 chân khi gậy sử dụng ngắn dần. Bên cạnh đó nếu bạn đặt bóng ở quá xa so với thế đứng, lúc này vai sẽ phải "quăng" rộng ra xa theo, điều này dẫn đến gậy golf kéo ra sau lệch so với đường line và khi down swing cơ thể có xu hướng kéo lại - đây là nguyên nhân kinh điển khiến bạn bị slice, do để bón quá xa người. 

Để chữa 'thói quen' này, cần đặt một thước dài căn chỉnh (alignment sticks) hay một cây gậy golf bất kỳ xuống dưới khu vực phát bóng, đặt sao cho bạn có thể xác định vị trí bóng 10/10 quả đều ở vị trí chuẩn xác với tư thế setup của mình.

slidefix01

2) Đứng vuông góc với hướng mục tiêu

Khi downswing xuống đường line, vai phải vuông góc với mục tiêu. Vai mở là một trong nhưng nguyên nhân phổ biến các golfer hay gặp phải, có thể bạn sẽ đưa gậy backswing vẫn chuẩn line, nhưng bị outside khi hướng về phía mục tiêu.  Gậy golf đi xuống vượt ra ngoài và cũng xuyên qua đường line mục tiêu.

Trong thời gian chờ đợi chuẩn bị thi đấu, người chơi có thể căn chỉnh cơ thể so với hướng mục tiêu bằng cách hay tay ôm đặt gậy golf ngang ngực gióng tư thế, và sau đó xác định hướng mục tiêu, tập các tư thế xoay vai ổn định. Làm cho vai thẳng lên là điểm mấu chốt quan trọng giúp người chơi chấm dứt việc đưa gậy cắt ngang vào bóng.

slidefix02

3) Đầu gối linh hoạt:

Một yếu tố mấu chốt khác nữa cần đảm bảo là chân phía sau được giữ uốn cong. Rất nhiều các golfer bán chuyên lại làm thẳng đứng chân phía sau lên khi backswing, điều làm cho trong lượng vẫn dồn khá nhiều về chân trước, khiến cho mặt gậy lúc vào bóng sớm, mặt gậy lúc này vẫn mở, khi lực swing dồn khá nhiều lúc downswing càng tạo ra một cú Slice rõ rệt.

Thực sự golf là bộ môn gần như 6 giác quan đều phải vận dụng, do vậy mọi thứ đôi lúc không theo như những gì mình nghĩ. Vẫn là những hướng dẫn cơ bản kiểu như đưa người về phía sau, trọng lực dồn về chân sau khi backswing, cơ thể mở, nhưng mặt gậy lại vào bóng bị mở. Thay vì việc chân sau thẳng cứng, hãy giữ nó cong uốn, xoay vai có thể đôi chút chưa quen nhưng bạn sẽ cảm thấy được sự kháng cự khi backswing. 

Tư thế chuẩn luôn luôn là chìa khóa giúp người biết cách khống chế việc đưa gậy cắt ngang vào bóng. Với tư thế không được chuẩn bạn chỉ không thể xoay phần thân một cách hợp lý, vì vậy đảm bảo bạn đứng ổn định khi vào bóng. Sau đó, từ thế đứng vai, chân vuông góc với đường line, từ đó bạn có thể dễ dàng xoay vai ổn định hướng thắng về phía mục tiêu.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Tin tức

5 bóng hồng xinh đẹp khoe sắc tại giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017

By GolfEdit.com
Có mặt tại sân FLC Quy Nhơn trong những ngày diễn ra Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia, chúng tôi có cơ hội ghi lại được không ít...
Tin tức

Vòng 2 Bảng A VĐQG Nữ: Đoàn Xuân Khuê Minh đứng trước cơ hội lập kỷ lục trong lịch sử 6 năm của giải đấu

By GolfEdit.com
Vòng 2 bảng A giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia đã kết thúc và vận động viên vươn lên dẫn đầu là Đoàn Xuân Khuê Minh sau những...
Tin tức

Trống trận Tây Sơn và võ Bình Định làm nóng giải golf Nữ VĐQG ngày khai mạc

By GolfEdit.com
Tối ngày 8/12, giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017 (VĐQG Nữ) đã chính thức khai mạc tại nhà câu lạc bộ sân golf FLC Quy Nhơn...
Luật chơi golf

VĐQG Nữ 2017: Ghi điểm Eagle, Khuê Minh từ chối giải thưởng ngàn đô của sân đấu

By GolfEdit.com
Golfer trẻ 14 tuổi Đoàn Xuân Khuê Minh ghi điểm Eagle xuất sắc tại hố số 5 PAR5 ở khoảng cách 446 yards.  ...
Tin tức

Vòng 1 Bảng A VĐQG Nữ: Golfer Nguyễn Thị Vân Anh tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng

By GolfEdit.com
Kết thúc vòng 1 bảng A giải Vô địch Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017, golfer Nguyễn Thị Vân Anh đang tạm dẫn đầu với tổng điểm +11, đánh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi