<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/swing/1989-3-cach-chua-slice-hieu-qua.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>3 cách chữa Slice hiệu quả</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>3 cách chữa Slice hiệu quả</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/slidefix01-630x360.jpg"> <figcaption>3 cách chữa Slice hiệu quả</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Nếu bạn muốn trị bệnh Slice của m&igrave;nh, bạn cần biết l&agrave;m thế n&agrave;o để chấm dứt việc đ&aacute;nh cắt ngang v&agrave;o b&oacute;ng - điều n&agrave;y c&oacute; nghĩa phải tập trung v&agrave;o bị tr&iacute; b&oacute;ng của m&igrave;nh, căn ch&iacute;nh hướng v&agrave; đầu gối cong mềm</p></h3> </header> <p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; những hướng dẫn của huẩn luyện vi&ecirc;n&nbsp;Peter Dawson:</p> <p><em><strong>1)&nbsp;Xem lại vị tr&iacute; b&oacute;ng:</strong></em></p> <p>Nếu bạn sử dụng gậy 3 gỗ, v&iacute; dụ như vậy, th&igrave; vị tr&iacute; b&oacute;ng được đề nghị l&agrave; ở ph&iacute;a trong g&oacute;t ch&acirc;n trước, v&agrave; từ từ được đưa nh&iacute;ch dần v&agrave;o giữa vị tr&iacute; 2 ch&acirc;n khi gậy sử dụng ngắn dần. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; nếu bạn đặt b&oacute;ng ở qu&aacute; xa so với thế đứng, l&uacute;c n&agrave;y vai sẽ phải "quăng" rộng ra xa theo, điều n&agrave;y dẫn đến gậy golf k&eacute;o ra sau lệch so với đường line v&agrave; khi down swing cơ thể c&oacute; xu hướng k&eacute;o lại&nbsp;- đ&acirc;y l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n kinh điển khiến bạn bị slice, do để b&oacute;n qu&aacute; xa người.&nbsp;</p> <p>Để chữa &#039;th&oacute;i quen&#039; n&agrave;y, cần đặt một thước d&agrave;i căn chỉnh (alignment sticks) hay một c&acirc;y gậy golf bất kỳ xuống dưới khu vực ph&aacute;t b&oacute;ng, đặt sao cho bạn c&oacute; thể x&aacute;c định vị tr&iacute; b&oacute;ng 10/10 quả đều ở vị tr&iacute; chuẩn x&aacute;c với tư thế setup của m&igrave;nh.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/slidefix01.jpg?1494413944082" alt="slidefix01" /></p> <p><strong>2) Đứng vu&ocirc;ng g&oacute;c với hướng mục ti&ecirc;u</strong></p> <p>Khi downswing xuống đường line, vai phải vu&ocirc;ng g&oacute;c với mục ti&ecirc;u. Vai mở l&agrave; một trong nhưng nguy&ecirc;n nh&acirc;n phổ biến c&aacute;c golfer hay gặp phải, c&oacute; thể bạn sẽ đưa gậy backswing vẫn chuẩn line, nhưng bị outside khi hướng về ph&iacute;a mục ti&ecirc;u. &nbsp;Gậy golf đi xuống vượt ra ngo&agrave;i v&agrave; cũng xuy&ecirc;n qua đường line mục ti&ecirc;u.</p> <p>Trong thời gian chờ đợi chuẩn bị thi đấu, người chơi c&oacute; thể căn chỉnh cơ thể so với hướng mục ti&ecirc;u bằng c&aacute;ch hay tay &ocirc;m đặt gậy golf ngang ngực gi&oacute;ng tư thế, v&agrave; sau đ&oacute; x&aacute;c định hướng mục ti&ecirc;u, tập c&aacute;c tư thế xoay vai ổn định.&nbsp;L&agrave;m cho vai thẳng l&ecirc;n l&agrave; điểm mấu chốt quan trọng gi&uacute;p người chơi chấm dứt việc đưa gậy cắt ngang v&agrave;o b&oacute;ng.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/slidefix02.jpg?1494413968659" alt="slidefix02" /></p> <p><strong>3) Đầu gối linh hoạt:</strong></p> <p>Một yếu tố mấu chốt kh&aacute;c nữa cần đảm bảo l&agrave; ch&acirc;n ph&iacute;a sau được giữ uốn cong. Rất nhiều c&aacute;c golfer b&aacute;n chuy&ecirc;n lại l&agrave;m thẳng đứng ch&acirc;n ph&iacute;a sau l&ecirc;n khi backswing, điều l&agrave;m cho trong lượng vẫn dồn kh&aacute; nhiều về ch&acirc;n trước, khiến cho mặt gậy l&uacute;c v&agrave;o b&oacute;ng sớm, mặt gậy l&uacute;c n&agrave;y vẫn mở, khi lực swing dồn kh&aacute; nhiều l&uacute;c downswing c&agrave;ng tạo ra một c&uacute; Slice r&otilde; rệt.</p> <p>Thực sự golf l&agrave; bộ m&ocirc;n gần như 6 gi&aacute;c quan đều phải vận dụng, do vậy mọi thứ đ&ocirc;i l&uacute;c kh&ocirc;ng theo như những g&igrave; m&igrave;nh nghĩ. Vẫn l&agrave; những hướng dẫn cơ bản kiểu như đưa người về ph&iacute;a sau, trọng lực dồn về ch&acirc;n sau khi backswing, cơ thể mở, nhưng mặt gậy lại v&agrave;o b&oacute;ng bị mở. Thay v&igrave; việc ch&acirc;n sau thẳng cứng, h&atilde;y giữ n&oacute; cong uốn, xoay vai c&oacute; thể đ&ocirc;i ch&uacute;t chưa quen nhưng bạn sẽ cảm thấy được sự kh&aacute;ng cự khi backswing.&nbsp;</p> <p><em>Tư thế chuẩn lu&ocirc;n lu&ocirc;n l&agrave; ch&igrave;a kh&oacute;a gi&uacute;p người biết c&aacute;ch khống chế việc đưa gậy cắt ngang v&agrave;o b&oacute;ng. Với tư thế kh&ocirc;ng được chuẩn bạn chỉ kh&ocirc;ng thể xoay phần th&acirc;n một c&aacute;ch hợp l&yacute;, v&igrave; vậy đảm bảo bạn đứng ổn định khi v&agrave;o b&oacute;ng. Sau đ&oacute;, từ thế đứng vai, ch&acirc;n vu&ocirc;ng g&oacute;c với đường line, từ đ&oacute; bạn c&oacute; thể dễ d&agrave;ng xoay vai ổn định hướng thắng về ph&iacute;a mục ti&ecirc;u.</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

3 cách chữa Slice hiệu quả

By GolfEdit.com - 10/05/2017

Nếu bạn muốn trị bệnh Slice của mình, bạn cần biết làm thế nào để chấm dứt việc đánh cắt ngang vào bóng - điều này có nghĩa phải tập trung vào bị trí bóng của mình, căn chính hướng và đầu gối cong mềm

Dưới đây là những hướng dẫn của huẩn luyện viên Peter Dawson:

1) Xem lại vị trí bóng:

Nếu bạn sử dụng gậy 3 gỗ, ví dụ như vậy, thì vị trí bóng được đề nghị là ở phía trong gót chân trước, và từ từ được đưa nhích dần vào giữa vị trí 2 chân khi gậy sử dụng ngắn dần. Bên cạnh đó nếu bạn đặt bóng ở quá xa so với thế đứng, lúc này vai sẽ phải "quăng" rộng ra xa theo, điều này dẫn đến gậy golf kéo ra sau lệch so với đường line và khi down swing cơ thể có xu hướng kéo lại - đây là nguyên nhân kinh điển khiến bạn bị slice, do để bón quá xa người. 

Để chữa 'thói quen' này, cần đặt một thước dài căn chỉnh (alignment sticks) hay một cây gậy golf bất kỳ xuống dưới khu vực phát bóng, đặt sao cho bạn có thể xác định vị trí bóng 10/10 quả đều ở vị trí chuẩn xác với tư thế setup của mình.

slidefix01

2) Đứng vuông góc với hướng mục tiêu

Khi downswing xuống đường line, vai phải vuông góc với mục tiêu. Vai mở là một trong nhưng nguyên nhân phổ biến các golfer hay gặp phải, có thể bạn sẽ đưa gậy backswing vẫn chuẩn line, nhưng bị outside khi hướng về phía mục tiêu.  Gậy golf đi xuống vượt ra ngoài và cũng xuyên qua đường line mục tiêu.

Trong thời gian chờ đợi chuẩn bị thi đấu, người chơi có thể căn chỉnh cơ thể so với hướng mục tiêu bằng cách hay tay ôm đặt gậy golf ngang ngực gióng tư thế, và sau đó xác định hướng mục tiêu, tập các tư thế xoay vai ổn định. Làm cho vai thẳng lên là điểm mấu chốt quan trọng giúp người chơi chấm dứt việc đưa gậy cắt ngang vào bóng.

slidefix02

3) Đầu gối linh hoạt:

Một yếu tố mấu chốt khác nữa cần đảm bảo là chân phía sau được giữ uốn cong. Rất nhiều các golfer bán chuyên lại làm thẳng đứng chân phía sau lên khi backswing, điều làm cho trong lượng vẫn dồn khá nhiều về chân trước, khiến cho mặt gậy lúc vào bóng sớm, mặt gậy lúc này vẫn mở, khi lực swing dồn khá nhiều lúc downswing càng tạo ra một cú Slice rõ rệt.

Thực sự golf là bộ môn gần như 6 giác quan đều phải vận dụng, do vậy mọi thứ đôi lúc không theo như những gì mình nghĩ. Vẫn là những hướng dẫn cơ bản kiểu như đưa người về phía sau, trọng lực dồn về chân sau khi backswing, cơ thể mở, nhưng mặt gậy lại vào bóng bị mở. Thay vì việc chân sau thẳng cứng, hãy giữ nó cong uốn, xoay vai có thể đôi chút chưa quen nhưng bạn sẽ cảm thấy được sự kháng cự khi backswing. 

Tư thế chuẩn luôn luôn là chìa khóa giúp người biết cách khống chế việc đưa gậy cắt ngang vào bóng. Với tư thế không được chuẩn bạn chỉ không thể xoay phần thân một cách hợp lý, vì vậy đảm bảo bạn đứng ổn định khi vào bóng. Sau đó, từ thế đứng vai, chân vuông góc với đường line, từ đó bạn có thể dễ dàng xoay vai ổn định hướng thắng về phía mục tiêu.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Tin tức

Train The Trainer Khóa 3: Nguyễn Hữu Quyết bất cẩn để thiếu điểm đáng tiếc ở phần thi 18 hố

By GolfEdit.com
Có tổng cộng 12 học viên tham dự khóa học Train The Trainer - khóa học thứ 3, diễn ra từ ngày 22-26/01 ở Ecopark. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi