<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/swing/1932-ban-da-xoay-co-the-chuan-khi-swing-chua-.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Bạn đã xoay cơ thể chuẩn khi swing chưa?</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Bạn đã xoay cơ thể chuẩn khi swing chưa?</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/stretching_7-425x243.jpg"> <figcaption>Bạn đã xoay cơ thể chuẩn khi swing chưa?</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>C&aacute;c chuy&ecirc;n gia dạy Golf lu&ocirc;n nhấn mạnh về tầm quan trọng của một tư thế set up tốt trước khi Swing.</p></h3> </header> <p>Tư thế đ&oacute; kh&ocirc;ng chỉ bắt đầu từ việc bạn phải c&oacute; một g&oacute;c xoay cột sống hợp l&yacute;, được giữ ổn định v&agrave; duy tr&igrave; cho đến khi gậy v&agrave;o b&oacute;ng, m&agrave; người chơi c&ograve;n phải đảm bảo c&oacute; một c&uacute; xoay cơ thể khi backswing- downswing thật mềm mại &#039;nuột n&agrave;&#039;.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/bodyrotation.jpg" alt="" border="0" /></p> <p>Một trong những sai lầm lớn nhất thường thấy l&agrave; người chơi thường đứng ở tư thế cao khi v&agrave;o b&oacute;ng, bởi khi đ&oacute; phần cơ bắp ch&iacute;nh ở ch&acirc;n v&agrave; cơ ho&agrave;nh ở bụng kh&ocirc;ng được gắn kết với nhau. Điều n&agrave;y dẫn đến việc người chơi c&oacute; xu hướng l&agrave;m trượt h&ocirc;ng khỏi tư thế setup khi đưa gậy golf về ph&iacute;a sau, kh&ocirc;ng những thế n&oacute; sẽ triệt ti&ecirc;u đi sự kh&aacute;ng cự cốt l&otilde;i giữa phần cơ thể tr&ecirc;n v&agrave; dưới khi backswing. Bởi ch&uacute;ng ta biết rằng sự kh&aacute;ng cự n&agrave;y gi&uacute;p tạo ra sức mạnh v&agrave; cũng gi&uacute;p tay, th&acirc;n thể hoạt động h&agrave;i h&ograve;a khi swing.</p> <p>Những điều cần tr&aacute;nh để c&oacute; 1 tư thế tốt khi xoay cơ thể:</p> <p><strong>1, Đừng khom lưng:</strong></p> <p>Đương nhi&ecirc;n sẽ c&oacute; nhiều người c&oacute; tư thế đứng cao khi v&agrave;o b&oacute;ng, c&oacute; những người kh&aacute;c khắc phục n&oacute; bằng việc khom lưng qu&aacute; mức. Điều n&agrave;y chống lại lực xoắn của cơ thể khi người chơi đưa gậy về ph&iacute;a sau.<br />N&ecirc;n nhớ rằng bạn đang cố gắng gi&uacute;p cho cơ thể xoay trong khi vẫn duy tr&igrave; một g&oacute;c cột sống ổn định khi swing.</p> <p><strong>2, Kh&ocirc;ng c&oacute; sự t&aacute;ch biệt giữa phần cơ thể tr&ecirc;n v&agrave; dưới:</strong></p> <p>Sức mạnh của những c&uacute; swing chủ yếu đến từ việc phần tr&ecirc;n cơ thể bạn xoay v&agrave; chống lại sự kh&aacute;ng cự của phần th&acirc;n dưới. Để minh họa cho điều n&agrave;y, một huấn luyện vi&ecirc;n đ&atilde; đặt một c&acirc;y thước d&oacute;ng ở bụng v&agrave; vai. Sau đ&oacute; h&ocirc;ng quay 45 độ, c&ograve;n vai quay 90 độ, đ&acirc;y l&agrave; tư thế tạo ra sức mạnh cơ bản của một c&uacute; swing. Với tư thế n&agrave;y một m&ocirc; men xoắn được h&igrave;nh th&agrave;nh sẽ tạo ra tốc độ khi đưa gậy downsing. Điều n&agrave;y đỏi hỏi bạn phải chịu kh&oacute; tập luyện để c&oacute; một sự dẻo dai nhất định. Nhưng ngay cả khi &#039;trạng th&aacute;i cơ thể&#039; của người chơi kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p họ thực hiện một tư thế chuẩn mực th&igrave; vẫn lu&ocirc;n nhớ rằng, phần cơ thể dưới v&agrave; tr&ecirc;n cần phải được t&aacute;ch biệt nhau nhằm duy tr&igrave; được lực xoắn ổn định khi swing. Nếu vẫn chưa tự tin, chỉ c&oacute; mỗi c&aacute;ch l&agrave; tập luyện thật sự thuần thục.</p> <p><strong>3, Mất kiểm so&aacute;t khi truyền tải năng lượng khi swing:</strong></p> <p>Khi người chơi đưa b&oacute;ng l&ecirc;n tới đỉnh của c&uacute; backswing, l&uacute;c đ&oacute; cần tạo ra một sự chuyển h&oacute;a gi&uacute;p truyền tải năng lượng m&agrave; kh&ocirc;ng bị mất kiểm so&aacute;t. Qu&aacute; tr&igrave;nh bắt đầu của một c&uacute; downswing sẽ được bắt đầu bởi một chuyển động nhỏ của h&ocirc;ng về ph&iacute;a mục ti&ecirc;u, sau đ&oacute; phần cơ thể tr&ecirc;n bắt đầu xoay lưng. Sự t&aacute;ch biệt n&agrave;y sẽ gi&uacute;p người chơi c&oacute; thể h&agrave;i h&ograve;a giữa lực swing v&agrave; kiểm so&aacute;t lực. <br />(B&agrave;i tập n&agrave;y ở nh&agrave; người chơi cũng d&ugrave;ng 2 thanh d&oacute;ng, 1 thanh ở vai v&agrave; 1 thanh ở h&ocirc;ng, h&atilde;y xoay vai 90 độ, h&ocirc;ng 45 độ về ph&iacute;a sau, rồi sau đ&oacute; thực hiện việc đưa h&ocirc;ng về ph&iacute;a mục ti&ecirc;u rồi đưa vai đi theo)<br />Người chơi n&ecirc;n nhớ rằng, di chuyển của h&ocirc;ng như một c&uacute; đ&aacute;nh lửa ch&acirc;m ng&ograve;i &#039;th&aacute;o mở" năng lượng cho phần phần tr&ecirc;n cơ thể khi v&agrave;o b&oacute;ng. V&agrave; cuối c&ugrave;ng kết th&uacute;c một c&uacute; swing, phần cơ thể tr&ecirc;n v&agrave; dưới đều đồng loạt hướng về mục ti&ecirc;u cần ngắm tới.</p> <p>Golfedit.com</p> </article> </body></html>

Bạn đã xoay cơ thể chuẩn khi swing chưa?

By GolfEdit.com - 03/03/2017

Các chuyên gia dạy Golf luôn nhấn mạnh về tầm quan trọng của một tư thế set up tốt trước khi Swing.

Tư thế đó không chỉ bắt đầu từ việc bạn phải có một góc xoay cột sống hợp lý, được giữ ổn định và duy trì cho đến khi gậy vào bóng, mà người chơi còn phải đảm bảo có một cú xoay cơ thể khi backswing- downswing thật mềm mại 'nuột nà'.

Một trong những sai lầm lớn nhất thường thấy là người chơi thường đứng ở tư thế cao khi vào bóng, bởi khi đó phần cơ bắp chính ở chân và cơ hoành ở bụng không được gắn kết với nhau. Điều này dẫn đến việc người chơi có xu hướng làm trượt hông khỏi tư thế setup khi đưa gậy golf về phía sau, không những thế nó sẽ triệt tiêu đi sự kháng cự cốt lõi giữa phần cơ thể trên và dưới khi backswing. Bởi chúng ta biết rằng sự kháng cự này giúp tạo ra sức mạnh và cũng giúp tay, thân thể hoạt động hài hòa khi swing.

Những điều cần tránh để có 1 tư thế tốt khi xoay cơ thể:

1, Đừng khom lưng:

Đương nhiên sẽ có nhiều người có tư thế đứng cao khi vào bóng, có những người khác khắc phục nó bằng việc khom lưng quá mức. Điều này chống lại lực xoắn của cơ thể khi người chơi đưa gậy về phía sau.
Nên nhớ rằng bạn đang cố gắng giúp cho cơ thể xoay trong khi vẫn duy trì một góc cột sống ổn định khi swing.

2, Không có sự tách biệt giữa phần cơ thể trên và dưới:

Sức mạnh của những cú swing chủ yếu đến từ việc phần trên cơ thể bạn xoay và chống lại sự kháng cự của phần thân dưới. Để minh họa cho điều này, một huấn luyện viên đã đặt một cây thước dóng ở bụng và vai. Sau đó hông quay 45 độ, còn vai quay 90 độ, đây là tư thế tạo ra sức mạnh cơ bản của một cú swing. Với tư thế này một mô men xoắn được hình thành sẽ tạo ra tốc độ khi đưa gậy downsing. Điều này đỏi hỏi bạn phải chịu khó tập luyện để có một sự dẻo dai nhất định. Nhưng ngay cả khi 'trạng thái cơ thể' của người chơi không cho phép họ thực hiện một tư thế chuẩn mực thì vẫn luôn nhớ rằng, phần cơ thể dưới và trên cần phải được tách biệt nhau nhằm duy trì được lực xoắn ổn định khi swing. Nếu vẫn chưa tự tin, chỉ có mỗi cách là tập luyện thật sự thuần thục.

3, Mất kiểm soát khi truyền tải năng lượng khi swing:

Khi người chơi đưa bóng lên tới đỉnh của cú backswing, lúc đó cần tạo ra một sự chuyển hóa giúp truyền tải năng lượng mà không bị mất kiểm soát. Quá trình bắt đầu của một cú downswing sẽ được bắt đầu bởi một chuyển động nhỏ của hông về phía mục tiêu, sau đó phần cơ thể trên bắt đầu xoay lưng. Sự tách biệt này sẽ giúp người chơi có thể hài hòa giữa lực swing và kiểm soát lực.
(Bài tập này ở nhà người chơi cũng dùng 2 thanh dóng, 1 thanh ở vai và 1 thanh ở hông, hãy xoay vai 90 độ, hông 45 độ về phía sau, rồi sau đó thực hiện việc đưa hông về phía mục tiêu rồi đưa vai đi theo)
Người chơi nên nhớ rằng, di chuyển của hông như một cú đánh lửa châm ngòi 'tháo mở" năng lượng cho phần phần trên cơ thể khi vào bóng. Và cuối cùng kết thúc một cú swing, phần cơ thể trên và dưới đều đồng loạt hướng về mục tiêu cần ngắm tới.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Tin tức

Train The Trainer Khóa 3: Nguyễn Hữu Quyết bất cẩn để thiếu điểm đáng tiếc ở phần thi 18 hố

By GolfEdit.com
Có tổng cộng 12 học viên tham dự khóa học Train The Trainer - khóa học thứ 3, diễn ra từ ngày 22-26/01 ở Ecopark. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi