<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/ky-thuat/1757-nham-lan-draw-voi-hook-hay-fade-voi-slide.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Nhầm lẫn Draw với Hook hay Fade với Slide</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Nhầm lẫn Draw với Hook hay Fade với Slide</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/ShotShapes-630x360.png"> <figcaption>Nhầm lẫn Draw với Hook hay Fade với Slide</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>C&oacute; nhiều người sẽ nhầm lẫn trong c&aacute;ch sử dụng c&aacute;c thuật ngữ về hướng bay của b&oacute;ng golf, v&agrave; sẽ dễ đ&aacute;nh đồng c&aacute;c thuật ngữ n&agrave;y v&igrave; n&oacute; mi&ecirc;u tả hướng b&oacute;ng kh&aacute; l&agrave; giống nhau nhưng thực tế rất kh&aacute;c về kỹ năng, v&agrave; tr&igrave;nh độ.</p></h3> </header> <p style="text-align: left;">Ch&uacute;ng ta cần&nbsp;t&igrave;m hiểu về 2 hướng b&oacute;ng kh&aacute;c hay gặp:</p> <p><strong>Pull:</strong><br />L&agrave; một thuật ngữ m&ocirc; tả đường đi của b&oacute;ng trong đ&oacute; tr&aacute;i b&oacute;ng bắt đầu bay về ph&iacute;a b&ecirc;n tr&aacute;i (đối với những người thuận tay phải) so với hướng cần đ&aacute;nh (target line) v&agrave; tiếp tục đi theo đường thẳng về b&ecirc;n tr&aacute;i v&agrave; cũng dừng ở b&ecirc;n tr&aacute;i của mục ti&ecirc;u. Ngược lại với Pull l&agrave; Push. Pull kh&aacute;c biệt so với Hook ở chỗ Hook đi theo đường cong về b&ecirc;n tr&aacute;i (với người chơi tay phải) trong khi Pull bay theo đường thẳng về b&ecirc;n tr&aacute;i.</p> <p><strong>Push:</strong> <br />L&agrave; một thuật ngữ m&ocirc; tả đường đi của b&oacute;ng trong đ&oacute; tr&aacute;i b&oacute;ng bắt đầu bay về ph&iacute;a b&ecirc;n phải (đối với người thuận tay phải) so với hướng cần đ&acirc;nhs (target line) v&agrave; tiếp tục đi theo đường thẳng về b&ecirc;n phải v&agrave; cũng dừng ở b&ecirc;n phải của mục ti&ecirc;u. Ngược lại với Pull l&agrave; Push. Push kh&aacute;c biệt so với Slice ở chỗ Slice đi theo đường cong về b&ecirc;n phải (với người chơi tay phải) trong khi Push bay theo đường thẳng về b&ecirc;n phải.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/ball-flight-laws1.jpg?1503736117057" alt="ball-flight-laws1" /></p> <p><em><strong>Hook (Người mới chơi)</strong></em><br />D&ugrave;ng để mi&ecirc;u tả đường bay của tr&aacute;i b&oacute;ng trong đ&oacute; tr&aacute;i b&oacute;ng bắt đầu bay về ph&iacute;a b&ecirc;n phải (đối với những người thuận tay phải) trước khi ngoặt rất mạnh sang b&ecirc;n tr&aacute;i v&agrave; lệch khỏi mục ti&ecirc;u ở ph&iacute;a b&ecirc;n tr&aacute;i (ngược lại đối với những người thuận tay tr&aacute;i). Hook ngược lại với Slice, Hook thường l&agrave; c&uacute; đ&aacute;nh của những chơi nghiệp dư.</p> <p><strong>Draw (Người kinh nghiệm)</strong><br />L&agrave; một thuật ngữ m&ocirc; tả đường bay của b&oacute;ng trong đ&oacute; tr&aacute;i b&oacute;ng uốn theo một đường cong nhẹ từ phải qua tr&aacute;i (đối với người thuận tay phải) hoặc từ tr&aacute;i qua phải (đối với những người thuận tay tr&aacute;i). Sau khi t&aacute;c động gậy, tr&aacute;i b&oacute;ng hơi bay về b&ecirc;n phải mục ti&ecirc;u (với người thuận tay phải), sau đ&oacute; lượn dần dần sang tr&aacute;i rồi rơi xuống mục ti&ecirc;u (v&iacute; dụ green).<br />Draw c&oacute; c&ugrave;ng kiểu đường bay cong từ phải qua tr&aacute;i giống như Hook. Tuy nhi&ecirc;n, Hook c&oacute; độ uốn cong lớn hơn nhiều v&agrave; &iacute;t khi được tạo ra một c&aacute;ch c&oacute; ch&uacute; &yacute;. Ngược lại, Draw được xem như một c&uacute; đ&aacute;nh kh&aacute; hay v&agrave; thường l&agrave; sự lựa chọn của những người chơi giỏi. Một c&uacute; Draw cũng c&oacute; thể l&agrave;m cho b&oacute;ng lăn xa hơn một v&agrave;i yard ở v&ugrave;ng Fairway.</p> <p><strong><em>Slice (Người mới chơi)</em></strong><br />Mi&ecirc;u tả đường bay của tr&aacute;i b&oacute;ng trong đ&oacute; tr&aacute;i b&oacute;ng bắt đầu bay về ph&iacute;a b&ecirc;n tr&aacute;i (đối với những người thuận tay phải) trước khi ngoặt rất mạnh sang b&ecirc;n phải v&agrave; lệch khỏi mục ti&ecirc;u ở ph&iacute;a b&ecirc;n phải (ngược lại đối với những người thuận tay tr&aacute;i). C&uacute; đ&aacute;nh bị Slice l&agrave; lỗi thường gặp nhất với những người chơi nghiệp dư.</p> <p><strong>Fade (Người kinh nghiệm)</strong><br />L&agrave; một thuật ngữ m&ocirc; tả đường bay của b&oacute;ng trong đ&oacute; tr&aacute;i b&oacute;ng uốn theo một đường cong nhẹ từ tr&aacute;i qua phải (đối với người thuận tay phải) hoặc từ phải qua tr&aacute;i (đối với những người thuận tay tr&aacute;i). Sau khi t&aacute;c động với gậy, tr&aacute;i b&oacute;ng hơi bay về b&ecirc;n tr&aacute;i mục ti&ecirc;u (với người thuận tay phải), sau đ&oacute; lượn dần dần sang phải rồi rơi xuống mục ti&ecirc;u.<br />Fade c&oacute; c&ugrave;ng kiểu đường bay cong từ tr&aacute;i qua phải giống Slide. Tuy nhi&ecirc;n Slide c&oacute; độ uốn cong lớn hơn nhiều v&agrave; &iacute;t khi được tạo ra một c&aacute;ch c&oacute; chủ &yacute;. Ngược lại, Fade được xem như l&agrave; một c&uacute; đ&aacute;nh kh&aacute; hay v&agrave; thường lựa chọn của những người chơi giỏi.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/ShotShapes.png?1503736020792" alt="ShotShapes" /></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Nhầm lẫn Draw với Hook hay Fade với Slide

By GolfEdit.com

Có nhiều người sẽ nhầm lẫn trong cách sử dụng các thuật ngữ về hướng bay của bóng golf, và sẽ dễ đánh đồng các thuật ngữ này vì nó miêu tả hướng bóng khá là giống nhau nhưng thực tế rất khác về kỹ năng, và trình độ.

Chúng ta cần tìm hiểu về 2 hướng bóng khác hay gặp:

Pull:
Là một thuật ngữ mô tả đường đi của bóng trong đó trái bóng bắt đầu bay về phía bên trái (đối với những người thuận tay phải) so với hướng cần đánh (target line) và tiếp tục đi theo đường thẳng về bên trái và cũng dừng ở bên trái của mục tiêu. Ngược lại với Pull là Push. Pull khác biệt so với Hook ở chỗ Hook đi theo đường cong về bên trái (với người chơi tay phải) trong khi Pull bay theo đường thẳng về bên trái.

Push:
Là một thuật ngữ mô tả đường đi của bóng trong đó trái bóng bắt đầu bay về phía bên phải (đối với người thuận tay phải) so với hướng cần đânhs (target line) và tiếp tục đi theo đường thẳng về bên phải và cũng dừng ở bên phải của mục tiêu. Ngược lại với Pull là Push. Push khác biệt so với Slice ở chỗ Slice đi theo đường cong về bên phải (với người chơi tay phải) trong khi Push bay theo đường thẳng về bên phải.

ball-flight-laws1

Hook (Người mới chơi)
Dùng để miêu tả đường bay của trái bóng trong đó trái bóng bắt đầu bay về phía bên phải (đối với những người thuận tay phải) trước khi ngoặt rất mạnh sang bên trái và lệch khỏi mục tiêu ở phía bên trái (ngược lại đối với những người thuận tay trái). Hook ngược lại với Slice, Hook thường là cú đánh của những chơi nghiệp dư.

Draw (Người kinh nghiệm)
Là một thuật ngữ mô tả đường bay của bóng trong đó trái bóng uốn theo một đường cong nhẹ từ phải qua trái (đối với người thuận tay phải) hoặc từ trái qua phải (đối với những người thuận tay trái). Sau khi tác động gậy, trái bóng hơi bay về bên phải mục tiêu (với người thuận tay phải), sau đó lượn dần dần sang trái rồi rơi xuống mục tiêu (ví dụ green).
Draw có cùng kiểu đường bay cong từ phải qua trái giống như Hook. Tuy nhiên, Hook có độ uốn cong lớn hơn nhiều và ít khi được tạo ra một cách có chú ý. Ngược lại, Draw được xem như một cú đánh khá hay và thường là sự lựa chọn của những người chơi giỏi. Một cú Draw cũng có thể làm cho bóng lăn xa hơn một vài yard ở vùng Fairway.

Slice (Người mới chơi)
Miêu tả đường bay của trái bóng trong đó trái bóng bắt đầu bay về phía bên trái (đối với những người thuận tay phải) trước khi ngoặt rất mạnh sang bên phải và lệch khỏi mục tiêu ở phía bên phải (ngược lại đối với những người thuận tay trái). Cú đánh bị Slice là lỗi thường gặp nhất với những người chơi nghiệp dư.

Fade (Người kinh nghiệm)
Là một thuật ngữ mô tả đường bay của bóng trong đó trái bóng uốn theo một đường cong nhẹ từ trái qua phải (đối với người thuận tay phải) hoặc từ phải qua trái (đối với những người thuận tay trái). Sau khi tác động với gậy, trái bóng hơi bay về bên trái mục tiêu (với người thuận tay phải), sau đó lượn dần dần sang phải rồi rơi xuống mục tiêu.
Fade có cùng kiểu đường bay cong từ trái qua phải giống Slide. Tuy nhiên Slide có độ uốn cong lớn hơn nhiều và ít khi được tạo ra một cách có chủ ý. Ngược lại, Fade được xem như là một cú đánh khá hay và thường lựa chọn của những người chơi giỏi.

ShotShapes

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi