<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/giai-tri-kham-pha/553-san-tap-golf-dao-sen.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Sân tập golf Đảo Sen</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Sân tập golf Đảo Sen</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/Sangolf/daosen/daosen1-553x400.jpg"> <figcaption>Sân tập golf Đảo Sen</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"></h3> </header> <p style="text-align: justify;">S&acirc;n t&#7853;p g&ocirc;n &#272;&#7843;o Sen n&#7857;m c&aacute;ch trung t&acirc;m H&agrave; N&#7897;i ch&#432;a &#273;&#7847;y 3km, hi&#7879;n l&agrave; m&#7897;t trong nh&#7919;ng s&acirc;n t&#7853;p g&ocirc;n quy m&ocirc; nh&#7845;t t&#7841;i mi&#7873;n B&#7855;c. V&#7899;i 60 l&agrave;n &#273;&aacute;nh thi&#7871;t k&#7871; theo ti&ecirc;u chu&#7849;n c&#7911;a l&agrave;n t&#7853;p g&ocirc;n qu&#7889;c t&#7871; v&agrave; &#273;&#432;&#7901;ng fairway tr&#7843;i d&agrave;i 250 yard, s&acirc;n t&#7853;p g&ocirc;n &#272;&#7843;o Sen &#273;&#432;&#7907;c &#273;&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; m&#7897;t s&acirc;n t&#7853;p ho&agrave;n h&#7843;o nh&#7845;t v&#7899;i trang b&#7883; h&#7879; th&#7889;ng d&#7841;y &#273;&aacute;nh golf ti&ecirc;n ti&#7871;n nh&#7845;t c&#7911;a M&#7929; hi&#7879;n nay.</p> <p><img src="/images/Sangolf/daosen/daosen1.jpg" border="0" alt="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p> <p style="text-align: justify;">Trong su&#7889;t h&#417;n 02 n&#259;m ho&#7841;t &#273;&#7897;ng v&#7915;a qua, s&acirc;n t&#7853;p &#273;&atilde; thu h&uacute;t h&#417;n 300 h&#7897;i vi&ecirc;n t&#7915; nhi&#7873;u qu&#7889;c gia kh&aacute;c nhau nh&#432; Vi&#7879;t Nam, Nh&#7853;t B&#7843;n, H&agrave;n Qu&#7889;c, &#272;&agrave;i Loan, Canada, M&#7929; &hellip; H&#7847;u h&#7871;t h&#7897;i vi&ecirc;n C&acirc;u l&#7841;c b&#7897; &#272;&#7843;o Sen l&agrave; l&atilde;nh &#273;&#7841;o c&aacute;c t&#7893; ch&#7913;c, doanh nghi&#7879;p v&agrave; &#273;&#7841;i di&#7879;n c&aacute;c c&ocirc;ng ty n&#432;&#7899;c ngo&agrave;i t&#7841;i Vi&#7879;t Nam. Ngo&agrave;i ra, S&acirc;n t&#7853;p g&ocirc;n &#272;&#7843;o Sen c&#361;ng &#273;&#432;&#7907;c l&#7921;a ch&#7885;n l&agrave; n&#417;i t&#7893; ch&#7913;c s&#7921; ki&#7879;n qu&#7843;ng b&aacute;, gi&#7899;i thi&#7879;u s&#7843;n ph&#7849;m g&ocirc;n c&#7911;a c&aacute;c h&atilde;ng uy t&iacute;n nh&#432; Taylormade &ndash; Adidas g&ocirc;n, Hi&#7879;p h&#7897;i In Vi&#7879;t Nam, Ch&#432;&#417;ng tr&igrave;nh &ldquo;Ch&igrave;a kh&oacute;a th&agrave;nh c&ocirc;ng&rdquo; &ndash; &#272;&agrave;i truy&#7873;n h&igrave;nh Vi&#7879;t Nam, vv&hellip;<br><br>Ngo&agrave;i 60 l&agrave;n t&#7853;p ti&ecirc;u chu&#7849;n c&ograve;n c&oacute; m&#7897;t h&#7889; Par 3 &#273;&#432;&#7907;c thi&#7871;t k&#7871; v&#7899;i b&#7851;y n&#432;&#7899;c v&agrave; b&#7851;y c&aacute;t &#273;&#7875; c&aacute;c golfer c&oacute; th&#7875; tho&#7843; s&#7913;c luy&#7879;n t&#7853;p c&aacute;c k&#7929; n&#259;ng putt- chip v&agrave; tr&#7843;i nghi&#7879;m c&aacute;c &#273;&#432;&#7901;ng g&ocirc;n v&#7899;i &#273;&#7897; kh&oacute; c&#7911;a c&aacute;c ch&#432;&#7899;ng ng&#7841;i v&#7853;t &#273;&#432;&#7907;c nh&agrave; thi&#7871;t k&#7871; c&#7889; t&igrave;nh t&#7841;o ra.</p> <p><img src="/images/Sangolf/daosen/daosen2.jpg" border="0" alt="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"><br><br>Nh&agrave; h&agrave;ng &#272;&#7843;o Sen v&#7899;i ti&#7879;n nghi c&#7911;a clubhouse ti&ecirc;u chu&#7849;n 4 sao c&#361;ng &#273;&atilde; ch&iacute;nh th&#7913;c khai tr&#432;&#417;ng t&#7915; th&aacute;ng 05.2009 v&#7899;i h&#7879; th&#7889;ng trang thi&#7871;t b&#7883; v&agrave; qu&#7847;y bar &#273;&#7865;p m&#7855;t, t&#7841;o c&#7843;m gi&aacute;c ngon mi&#7879;ng cho t&#7845;t c&#7843; c&aacute;c golfer &#273;&#7871;n th&#259;m quan v&agrave; t&#7853;p golf t&#7841;i &#272;&#7843;o Sen.<br><br>&#272;&#7843;o Sen Proshop s&#7869; gi&uacute;p c&aacute;c golfer tho&#7843; m&atilde;n m&#7897;t ph&#7847;n th&uacute; vui shopping v&#7899;i nhi&#7873;u d&#7909;ng c&#7909; g&ocirc;n c&#7911;a c&aacute;c h&atilde;ng g&ocirc;n n&#7893;i ti&#7871;ng, c&aacute;c ph&#7909; ki&#7879;n &#273;&#7847;y &#273;&#7911; t&#7915; c&aacute;c nh&agrave; cung c&#7845;p uy t&iacute;n.</p> <p><img src="/images/Sangolf/daosen/daosen3.JPG" border="0" alt="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"><br><br>Nh&acirc;n d&#7883;p k&#7927; ni&#7879;m sinh nh&#7853;t s&acirc;n t&#7853;p G&ocirc;n &#272;&#7843;o Sen tr&ograve;n 02 tu&#7893;i v&agrave;o ng&agrave;y 03.05.2010, s&acirc;n t&#7853;p G&ocirc;n &#272;&#7843;o Sen khai tr&#432;&#417;ng ra m&#7855;t khu g&#7841;t mini trong nh&agrave; v&agrave; h&#7879; th&#7889;ng m&aacute;y ph&acirc;n t&iacute;ch h&igrave;nh &#7843;nh 3D t&#7841;i nh&agrave; c&acirc;u l&#7841;c b&#7897; &#272;&#7843;o Sen. &#272;&acirc;y c&#361;ng l&agrave; nh&#7919;ng d&#7883;ch v&#7909; m&agrave; s&acirc;n t&#7853;p g&ocirc;n &#272;&#7843;o Sen &#7845;p &#7911; ho&agrave;n th&agrave;nh t&#7915; l&acirc;u. Khu g&#7841;t mini &#273;&#432;&#7907;c thi&#7871;t k&#7871; v&#7899;i green, rough v&agrave; bunker nh&acirc;n t&#7841;o, &#273;&#7863;c bi&#7879;t v&#7899;i uphill- downhill t&#7841;o c&#7843;m gi&aacute;c cho c&aacute;c golfer nh&#432; &#273;ang tr&#7843;i nghi&#7879;m c&aacute;c c&uacute; putt th&#7921;c th&#7909; tr&ecirc;n s&acirc;n g&ocirc;n. Khung c&#7843;nh bao quanh green v&#7899;i kh&ocirc;ng gian xanh mang l&#7841;i c&#7843;m gi&aacute;c m&aacute;t m&#7867; d&#7877; ch&#7883;u. &#272;&acirc;y c&#361;ng l&agrave; &#273;&#7883;a &#273;i&#7875;m l&yacute; t&#432;&#7903;ng &#273;&#7875; c&aacute;c em nh&#7887; tho&#7843; s&#7913;c t&#7853;p luy&#7879;n v&agrave; thi &#273;&#7845;u putt v&agrave;o c&aacute;c ng&agrave;y cu&#7889;i tu&#7847;n.</p> <p>H&#7879; th&#7889;ng m&aacute;y ph&acirc;n t&iacute;ch h&igrave;nh &#7843;nh 3D gi&uacute;p c&aacute;c golfer c&oacute; th&#7875; quan s&aacute;t &#273;&#7897;ng t&aacute;c swing c&#7911;a m&igrave;nh tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh nh&#7901; &#273;&#432;&#7907;c trang b&#7883; ph&#7847;n m&#7873;m ph&acirc;n t&iacute;ch swing chuy&ecirc;n nghi&#7879;p. Sau m&#7895;i l&#7847;n ki&#7875;m tra &#273;&#7897;ng t&aacute;c swing, kh&aacute;ch h&agrave;ng s&#7869; nh&#7853;n &#273;&#432;&#7907;c m&#7897;t &#273;&#297;a VCD ghi l&#7841;i h&igrave;nh &#7843;nh &#273;&#7897;ng t&aacute;c c&#7911;a m&igrave;nh.V&#7899;i s&#7921; h&#432;&#7899;ng d&#7851;n v&agrave; t&#432; v&#7845;n t&#7853;n t&igrave;nh c&#7911;a &#273;&#7897;i ng&#361; chuy&ecirc;n gia c&#361;ng nh&#432; c&#7897;ng s&#7921; t&#7841;i &#272;&#7843;o Sen, c&aacute;c golfer s&#7869; c&oacute; th&ecirc;m nhi&#7873;u tr&#7843;i nghi&#7879;m th&uacute; v&#7883; t&#7841;i &#272;&#7843;o Sen.<br><br>S&acirc;n t&#7853;p Golf &#272;&#7843;o Sen s&#7869; l&agrave; m&#7897;t &#273;i&#7875;m &#273;&#7871;n l&yacute; t&#432;&#7903;ng cho nh&#7919;ng ng&#432;&#7901;i m&ecirc; golf v&agrave; y&ecirc;u thi&ecirc;n nhi&ecirc;n ,t&#7841;o c&#7843;m gi&aacute;c tho&#7843;i m&aacute;i, mang &#273;&#7871;n cho golfer v&agrave; gia &#273;&igrave;nh nh&#7919;ng gi&#7901; ph&uacute;t ngh&#7881; ng&#417;i th&uacute; v&#7883;, t&#7853;n h&#432;&#7903;ng cu&#7897;c s&#7889;ng gi&#7919;a &#7889;c &#273;&#7843;o y&ecirc;n b&igrave;nh ngay gi&#7919;a l&ograve;ng th&agrave;nh ph&#7889;.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>M&#7885;i chi ti&#7871;t li&ecirc;n h&#7879; t&#7841;i:</strong></span></p> <p style="text-align: justify;">C&ocirc;ng ty C&#7893; ph&#7847;n D&#7883;ch v&#7909; v&agrave; Th&#432;&#417;ng m&#7841;i &#272;&#7843;o Sen<br><br>&#272;&#7883;a ch&#7881;: S&#7889; 125 Nguy&#7877;n S&#417;n, Ph&#432;&#7901;ng Gia Th&#7909;y, Qu&#7853;n Long Bi&ecirc;n, H&agrave; N&#7897;i<br><br>&#272;i&#7879;n tho&#7841;i: (84-4) 3 872 7366 (Office)/ 3 872 6602 (Reception) *&nbsp; Fax: (84-4) 3 872 7355<br><br>Email: admin@daosen.com.vn/ Website: www.daosen.com.vn</p> <p style="text-align: justify;">(Nam Giang - T&#7893;ng h&#7907;p)</p> </article> </body></html>

Sân tập golf Đảo Sen

By GolfEdit.com - 08/03/2013 14:48:30

Sân tập gôn Đảo Sen nằm cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 3km, hiện là một trong những sân tập gôn quy mô nhất tại miền Bắc. Với 60 làn đánh thiết kế theo tiêu chuẩn của làn tập gôn quốc tế và đường fairway trải dài 250 yard, sân tập gôn Đảo Sen được đánh giá là một sân tập hoàn hảo nhất với trang bị hệ thống dạy đánh golf tiên tiến nhất của Mỹ hiện nay.

Trong suốt hơn 02 năm hoạt động vừa qua, sân tập đã thu hút hơn 300 hội viên từ nhiều quốc gia khác nhau như Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Canada, Mỹ … Hầu hết hội viên Câu lạc bộ Đảo Sen là lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp và đại diện các công ty nước ngoài tại Việt Nam. Ngoài ra, Sân tập gôn Đảo Sen cũng được lựa chọn là nơi tổ chức sự kiện quảng bá, giới thiệu sản phẩm gôn của các hãng uy tín như Taylormade – Adidas gôn, Hiệp hội In Việt Nam, Chương trình “Chìa khóa thành công” – Đài truyền hình Việt Nam, vv…

Ngoài 60 làn tập tiêu chuẩn còn có một hố Par 3 được thiết kế với bẫy nước và bẫy cát để các golfer có thể thoả sức luyện tập các kỹ năng putt- chip và trải nghiệm các đường gôn với độ khó của các chướng ngại vật được nhà thiết kế cố tình tạo ra.Nhà hàng Đảo Sen với tiện nghi của clubhouse tiêu chuẩn 4 sao cũng đã chính thức khai trương từ tháng 05.2009 với hệ thống trang thiết bị và quầy bar đẹp mắt, tạo cảm giác ngon miệng cho tất cả các golfer đến thăm quan và tập golf tại Đảo Sen.

Đảo Sen Proshop sẽ giúp các golfer thoả mãn một phần thú vui shopping với nhiều dụng cụ gôn của các hãng gôn nổi tiếng, các phụ kiện đầy đủ từ các nhà cung cấp uy tín.Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật sân tập Gôn Đảo Sen tròn 02 tuổi vào ngày 03.05.2010, sân tập Gôn Đảo Sen khai trương ra mắt khu gạt mini trong nhà và hệ thống máy phân tích hình ảnh 3D tại nhà câu lạc bộ Đảo Sen. Đây cũng là những dịch vụ mà sân tập gôn Đảo Sen ấp ủ hoàn thành từ lâu. Khu gạt mini được thiết kế với green, rough và bunker nhân tạo, đặc biệt với uphill- downhill tạo cảm giác cho các golfer như đang trải nghiệm các cú putt thực thụ trên sân gôn. Khung cảnh bao quanh green với không gian xanh mang lại cảm giác mát mẻ dễ chịu. Đây cũng là địa điểm lý tưởng để các em nhỏ thoả sức tập luyện và thi đấu putt vào các ngày cuối tuần.

Hệ thống máy phân tích hình ảnh 3D giúp các golfer có thể quan sát động tác swing của mình trên máy tính nhờ được trang bị phần mềm phân tích swing chuyên nghiệp. Sau mỗi lần kiểm tra động tác swing, khách hàng sẽ nhận được một đĩa VCD ghi lại hình ảnh động tác của mình.Với sự hướng dẫn và tư vấn tận tình của đội ngũ chuyên gia cũng như cộng sự tại Đảo Sen, các golfer sẽ có thêm nhiều trải nghiệm thú vị tại Đảo Sen.

Sân tập Golf Đảo Sen sẽ là một điểm đến lý tưởng cho những người mê golf và yêu thiên nhiên ,tạo cảm giác thoải mái, mang đến cho golfer và gia đình những giờ phút nghỉ ngơi thú vị, tận hưởng cuộc sống giữa ốc đảo yên bình ngay giữa lòng thành phố.

Mọi chi tiết liên hệ tại:

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Đảo Sen

Địa chỉ: Số 125 Nguyễn Sơn, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3 872 7366 (Office)/ 3 872 6602 (Reception) *  Fax: (84-4) 3 872 7355

Email: admin@daosen.com.vn/ Website: www.daosen.com.vn

(Nam Giang - Tổng hợp)

Tin tức cập nhật
Tin tức

APGS 2017: Ngành công nghiệp Golf đã đến lúc cần một thiết lập mới

By GolfEdit.com
Chỉ hai năm nữa là thập kỷ thứ ba của Thiên Niên Kỷ mới sẽ đến. Những thách thức và cơ hội mới của ngành công nghiệp golf ở phía...
Tin tức

Justin Thomas đánh 63 gậy vòng 1 The CJ Cup

By GolfEdit.com
Giải PGA TOUR đầu tiên trên đất Hàn Quốc The CJ Cup đã chính thức khởi tranh, và nhà vô địch The FedExCup 2017 Justin Thomas tiếp tục thể hiện...
Giải trí - Khám phá

Trung Quốc đóng cửa hai sân golf hạng sang được thiết kế bởi Jack Nicklaus và Robert Trent Jones

By GolfEdit.com
Những báo cáo từ CNN cho hay, Đảng cộng sản nhân dân Trung Hoa vừa cho đóng cửa hai sân golf hạng sang năm trong khu resort thuộc quyền sở hữu của...
Giải trí - Khám phá

Việt Nam được bình chọn là điểm đến du lịch golf hấp dẫn nhất châu Á Thái Bình Dương năm 2017

By GolfEdit.com
Giám đốc điều hành Asia Pacific Golf Group ông Mike Sebastian công bố Việt Nam được bình chọn là điểm đến du lịch golf hấp dẫn nhất châu Á Thái...
Giải trí - Khám phá

LPGA không vui khi Pro PGA Tour giày xéo sân TPC Kuala Lumpur

By GolfEdit.com
Các golfer nữ hàng đầu LPGA phàn nàn về việc bị đối xử không công bằng khi để các Pro PGA TOUR làm hư hại sân đấu mà họ sẽ...
Tin tức

Trần Lam vô địch giải Vietnam Golf Magazine Junior Trophy 2017

By GolfEdit.com
Giải golf trẻ của tạp chí Golf Vietnam lần thứ hai được tổ chức, và sân golf Sông Giá là nơi đăng cai sự kiện này.  ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi