<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/giai-tri-kham-pha/2431-10-su-that-thu-vi-ve-lich-su-golf-ma-co-le-ban-chua-biet.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>10 sự thật thú vị về lịch sử golf mà có lẽ bạn chưa biết</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>10 sự thật thú vị về lịch sử golf mà có lẽ bạn chưa biết</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/golf_moon-630x360.jpg"> <figcaption>10 sự thật thú vị về lịch sử golf mà có lẽ bạn chưa biết</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golf l&agrave; một bộ m&ocirc;n c&oacute; lịch sử l&acirc;u đời. N&oacute; đại diện cho một m&ocirc;n thể thao qu&yacute; tộc v&agrave; đương nhi&ecirc;n cũng c&oacute; rất nhiều c&acirc;u chuyện l&yacute; th&uacute; xung quanh.</p></h3> </header> <p>Dưới đ&acirc;y những điều về lịch sử golf c&oacute; thể bạn chưa biết:</p> <p>- Mỹ l&agrave; quốc gia giữ kỷ lục v&ocirc; địch World Cup với 24. Arnold Palmer v&agrave; Jack Niklaus l&agrave; hai huyền thoại th&agrave;nh c&ocirc;ng nhất của lịch sử giải đấu với 6 chiến thắng, trong đ&oacute; c&oacute; 4 danh hiệu c&ugrave;ng nhau. Arnold Palmer cũng c&oacute; tới 95 danh hiệu trong sự nghiệp.</p> <p>- Th&ugrave;a ấu thơ, Phil Mickelson thường xuy&ecirc;n xem cha m&igrave;nh đ&aacute;nh golf qua gương v&agrave; kh&ocirc;ng kh&ocirc;ng nh&igrave;n trực diện l&uacute;c &ocirc;ng đ&aacute;nh. Sau n&agrave;y Phil đ&atilde; trở th&agrave;nh huyền thoại l&agrave;ng golf với nickname: the Lefty.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/phil77.jpg?1510966264887" alt="phil77" /></p> <p>- Golf l&agrave; một trong hai bộ m&ocirc;n thể thao duy nhất được chơi tr&ecirc;n mặt trăng. V&agrave;o th&aacute;ng 2/1971, t&agrave;u Apollo 14 đ&aacute;p xuống mặt trăng, phi h&agrave;nh gia Alan Shepard đ&atilde; đ&aacute;nh b&oacute;ng golf với c&acirc;y gậy sắt 6, v&agrave; &ocirc;ng chỉ đ&aacute;nh được bằng 1 tay do bộ quần &aacute;o cồng kềnh. M&ocirc;n thể thao c&ograve;n lại được thực hiện cũng ở chuyến viếng thăm Mặt Trăng l&agrave; n&eacute;m lao. Quả b&oacute;ng golf v&agrave; c&aacute;i lao n&eacute;m hiện tại vẫn ở tr&ecirc;n mặt trăng. V&agrave;o cuối năm 2006, phi h&agrave;nh gia người Nga Mijail Tiurin trở th&agrave;nh người đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n tr&aacute;i đất thực hiện c&uacute; Drive ở ngo&agrave;i vũ trụ.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/golf_moon.jpg?1510966151966" alt="golf_moon" /></p> <p>- S&acirc;n golf cao nhất thế giới ở độ cao 14,335 feet (4,3km) so với mực nước biển. S&acirc;n golf l&agrave; s&acirc;n Tactu Golf Club nằm ở Morococha, Peru.</p> <p>- Trong rất nhiều người nổi tiếng chơi golf, phải kể đến Samuel Jackson &ndash;&ocirc;ng đ&atilde; c&oacute; một điều khoản trong đặc biệt trong mọi hợp đồng Film của &ocirc;ng ấy l&agrave; phải được đ&aacute;nh golf hai lần một tuần. Ngo&agrave;i ra Samuel cũng rất bận rộn với việc chăm s&oacute;c những con rắn của &ocirc;ng.</p> <p>- Trước đ&acirc;y kh&ocirc;ng c&oacute; kh&aacute;i niệm "tee" trong golf. C&aacute;c golfer thường đắp một đụn c&aacute;t nhỏ cao l&ecirc;n để l&agrave;m ph&aacute;t b&oacute;ng. Phải đến thập ni&ecirc;n 20 khi những chức tee được ph&aacute;t kiến n&oacute; mới được sử dụng rộng r&atilde;i từ đ&oacute; đến nay.</p> <p>- Tiger Woods được v&iacute; như thần đồng &acirc;m nhạc Mozart bởi 6 tuổi anh đ&atilde; ghi được Hole In One. Kể từ đ&oacute;, si&ecirc;u hổ c&oacute; th&ecirc;m cho m&igrave;nh 17 HIO kh&aacute;c trong sự nghiệp. Tiger Woods l&agrave; vận động vi&ecirc;n duy nhất tr&ecirc;n thế giới v&ocirc; địch 4 danh hiệu Major li&ecirc;n tiếp. Tuy nhi&ecirc;n Tiger Woods kh&ocirc;ng phải l&agrave; người trẻ tuổi nhất ghi HIO. Kỷ lục đ&oacute; thuộc về Littleton 5 tuổi ghi được tại Colorado&rsquo;s Coby Orr năm 1975.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/Tiger%20Child.jpg?1510966500740" alt="Tiger Child" /></p> <p>- Babe Zaharias l&agrave; nữ golfer đầu ti&ecirc;n vượt qua cắt tại sự kiện của PGA TOUR v&agrave;o năm 1945. B&agrave; đ&aacute;nh 76 v&agrave; 81 gậy ở hai v&ograve;ng đấu đầu ti&ecirc;n ở giải Los Angeles Open.</p> <p>- Augusta National Golf Club, l&agrave; một trong những s&acirc;n golf nổi tiếng nhất thế giới phải đ&oacute;ng cửa 3 năm do chiến tranh thế giới lần thứ 2. S&acirc;n golf l&uacute;c đ&oacute; phải trở th&agrave;nh trại nu&ocirc;i gia s&uacute;c gia cầm để phục vụ kh&aacute;ng chiến.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/AugustaCastle.jpg?1510966481781" alt="AugustaCastle" /></p> <p>- Mọi người thường nhầm lẫn s&acirc;n St Andrew ở Scotland l&agrave; s&acirc;n golf l&acirc;u đời nhất thế giới. Nhưng theo s&aacute;ch kỳ lục Guiness, s&acirc;n c&oacute; tuổi đời nhiều nhất l&agrave; s&acirc;n Musselburgh Links, được th&agrave;nh lập từ năm 1672. Nhưng một dẫn chứng kh&aacute;c chị ra rằng, nữ ho&agrave;ng Mary của Scotland đ&atilde; đ&aacute;nh golf ở đ&acirc;y sớm từ năm 1567.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

10 sự thật thú vị về lịch sử golf mà có lẽ bạn chưa biết

By GolfEdit.com

Golf là một bộ môn có lịch sử lâu đời. Nó đại diện cho một môn thể thao quý tộc và đương nhiên cũng có rất nhiều câu chuyện lý thú xung quanh.

Dưới đây những điều về lịch sử golf có thể bạn chưa biết:

- Mỹ là quốc gia giữ kỷ lục vô địch World Cup với 24. Arnold Palmer và Jack Niklaus là hai huyền thoại thành công nhất của lịch sử giải đấu với 6 chiến thắng, trong đó có 4 danh hiệu cùng nhau. Arnold Palmer cũng có tới 95 danh hiệu trong sự nghiệp.

- Thùa ấu thơ, Phil Mickelson thường xuyên xem cha mình đánh golf qua gương và không không nhìn trực diện lúc ông đánh. Sau này Phil đã trở thành huyền thoại làng golf với nickname: the Lefty.

phil77

- Golf là một trong hai bộ môn thể thao duy nhất được chơi trên mặt trăng. Vào tháng 2/1971, tàu Apollo 14 đáp xuống mặt trăng, phi hành gia Alan Shepard đã đánh bóng golf với cây gậy sắt 6, và ông chỉ đánh được bằng 1 tay do bộ quần áo cồng kềnh. Môn thể thao còn lại được thực hiện cũng ở chuyến viếng thăm Mặt Trăng là ném lao. Quả bóng golf và cái lao ném hiện tại vẫn ở trên mặt trăng. Vào cuối năm 2006, phi hành gia người Nga Mijail Tiurin trở thành người đầu tiên trên trái đất thực hiện cú Drive ở ngoài vũ trụ.

golf_moon

- Sân golf cao nhất thế giới ở độ cao 14,335 feet (4,3km) so với mực nước biển. Sân golf là sân Tactu Golf Club nằm ở Morococha, Peru.

- Trong rất nhiều người nổi tiếng chơi golf, phải kể đến Samuel Jackson –ông đã có một điều khoản trong đặc biệt trong mọi hợp đồng Film của ông ấy là phải được đánh golf hai lần một tuần. Ngoài ra Samuel cũng rất bận rộn với việc chăm sóc những con rắn của ông.

- Trước đây không có khái niệm "tee" trong golf. Các golfer thường đắp một đụn cát nhỏ cao lên để làm phát bóng. Phải đến thập niên 20 khi những chức tee được phát kiến nó mới được sử dụng rộng rãi từ đó đến nay.

- Tiger Woods được ví như thần đồng âm nhạc Mozart bởi 6 tuổi anh đã ghi được Hole In One. Kể từ đó, siêu hổ có thêm cho mình 17 HIO khác trong sự nghiệp. Tiger Woods là vận động viên duy nhất trên thế giới vô địch 4 danh hiệu Major liên tiếp. Tuy nhiên Tiger Woods không phải là người trẻ tuổi nhất ghi HIO. Kỷ lục đó thuộc về Littleton 5 tuổi ghi được tại Colorado’s Coby Orr năm 1975.

Tiger Child

- Babe Zaharias là nữ golfer đầu tiên vượt qua cắt tại sự kiện của PGA TOUR vào năm 1945. Bà đánh 76 và 81 gậy ở hai vòng đấu đầu tiên ở giải Los Angeles Open.

- Augusta National Golf Club, là một trong những sân golf nổi tiếng nhất thế giới phải đóng cửa 3 năm do chiến tranh thế giới lần thứ 2. Sân golf lúc đó phải trở thành trại nuôi gia súc gia cầm để phục vụ kháng chiến.

AugustaCastle

- Mọi người thường nhầm lẫn sân St Andrew ở Scotland là sân golf lâu đời nhất thế giới. Nhưng theo sách kỳ lục Guiness, sân có tuổi đời nhiều nhất là sân Musselburgh Links, được thành lập từ năm 1672. Nhưng một dẫn chứng khác chị ra rằng, nữ hoàng Mary của Scotland đã đánh golf ở đây sớm từ năm 1567.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Tin tức

5 bóng hồng xinh đẹp khoe sắc tại giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017

By GolfEdit.com
Có mặt tại sân FLC Quy Nhơn trong những ngày diễn ra Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia, chúng tôi có cơ hội ghi lại được không ít...
Tin tức

Vòng 2 Bảng A VĐQG Nữ: Đoàn Xuân Khuê Minh đứng trước cơ hội lập kỷ lục trong lịch sử 6 năm của giải đấu

By GolfEdit.com
Vòng 2 bảng A giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia đã kết thúc và vận động viên vươn lên dẫn đầu là Đoàn Xuân Khuê Minh sau những...
Tin tức

Trống trận Tây Sơn và võ Bình Định làm nóng giải golf Nữ VĐQG ngày khai mạc

By GolfEdit.com
Tối ngày 8/12, giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017 (VĐQG Nữ) đã chính thức khai mạc tại nhà câu lạc bộ sân golf FLC Quy Nhơn...
Luật chơi golf

VĐQG Nữ 2017: Ghi điểm Eagle, Khuê Minh từ chối giải thưởng ngàn đô của sân đấu

By GolfEdit.com
Golfer trẻ 14 tuổi Đoàn Xuân Khuê Minh ghi điểm Eagle xuất sắc tại hố số 5 PAR5 ở khoảng cách 446 yards.  ...
Tin tức

Vòng 1 Bảng A VĐQG Nữ: Golfer Nguyễn Thị Vân Anh tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng

By GolfEdit.com
Kết thúc vòng 1 bảng A giải Vô địch Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017, golfer Nguyễn Thị Vân Anh đang tạm dẫn đầu với tổng điểm +11, đánh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi