<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/giai-tri-kham-pha/2317-apgs-2017-da-nang-loai-co-moi-dang-lam-thay-doi-san-golf-khap-the-gioi.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>APGS 2017 Đà Nẵng: Loại cỏ mới đang làm thay đổi sân golf khắp thế giới</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>APGS 2017 Đà Nẵng: Loại cỏ mới đang làm thay đổi sân golf khắp thế giới</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/five-to-watch-1-630x360.jpg"> <figcaption>APGS 2017 Đà Nẵng: Loại cỏ mới đang làm thay đổi sân golf khắp thế giới</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Từ trước tới nay c&aacute;c nh&agrave; ph&aacute;t triển x&acirc;y dựng s&acirc;n golf lu&ocirc;n cố gắng t&igrave;m kiếm v&agrave; ph&aacute;t triển nhiều loại cỏ mới c&oacute; khả năng chịu hạn tốt, c&oacute; thể chịu đựng được thời tiết cực đoan v&agrave; mất &iacute;t c&ocirc;ng bảo dưỡng.</p></h3> </header> <p>Đ&acirc;y cũng l&agrave; sứ mệnh của Hội nghị thượng đỉnh golf ch&acirc;u &Aacute; Th&aacute;i B&igrave;nh Dương (APGS) trong hơn 10 năm qua. H&agrave;ng năm, hội nghị đều giới thiệu c&aacute;c nh&agrave; khoa học, chuy&ecirc;n gia v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; tạo giống cỏ h&agrave;ng đầu thế giới đến c&aacute;c chủ đầu tư s&acirc;n golf. V&agrave; c&ocirc;ng cuộc c&aacute;ch mạng cho ng&agrave;nh trồng cỏ n&agrave;y sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; điểm dừng.</p> <p>Hội nghị APGS năm nay tại Đ&agrave; Nẵng sẽ giới thiệu ch&iacute;nh thức về cuộc c&aacute;ch mạng s&acirc;n golf với giống cỏ Zeon Zoysia. Đ&acirc;y l&agrave; loại cỏ đ&atilde; được sử dụng cho s&acirc;n golf thi đấu ở Olympic Rio.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/Zeon01.jpg?1505147077713" alt="Zeon01" /></p> <p>Huyền thoại golf Greg Norman đ&atilde; b&agrave;y tỏ sự kinh ngạc của &ocirc;ng trước Zeon khi lần đầu ti&ecirc;n đ&aacute;nh golf tr&ecirc;n s&acirc;n cỏ loại n&agrave;y: "Wow, Zoysia thật l&agrave; xuất sắc".</p> <p>S&acirc;n Cordillera Ranch ở trung t&acirc;m Texas Hill Country l&agrave; s&acirc;n golf do ch&iacute;nh Jack Nicklaus thiết kế cũng sử dụng loại cỏ Zeon Zoysia n&agrave;y.</p> <p>Zeon Zoysia đang được sử dụng cho những trận tranh t&agrave;i đ&igrave;nh cao ở nhiều m&ocirc;n thể thao h&agrave;ng đầu thế giới. Bề mặt c&oacute; độ nẩy tuyệt vời v&agrave; sống tốt trong điều kiện nhiệt độ cao, thiếu nước. Kh&ocirc;ng những vậy Zeon Zoysia rất th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường khi chỉ cần lượng ph&acirc;n b&oacute;n thấp trong khi cỏ nh&igrave;n rất tươi v&agrave; b&oacute;ng đẹp.</p> <p>Chủ tịch Bladerunner Farm, chuy&ecirc;n gia về loại cỏ Zeon l&agrave; David Doguet sẽ g&oacute;p mặt tại APGS 2017. &Ocirc;ng sẽ giới thiệu đầy đủ chi tiết về loại cỏ si&ecirc;u việt n&agrave;y. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, tiến sĩ Milton Engelke sẽ gi&uacute;p c&aacute;c đại biểu tham dự c&oacute; thể t&igrave;m phương &aacute;n bảo dưỡng với chi ph&iacute; tối thiểu nhất.</p> <p>David Doguet chia sẻ: "Đ&atilde; đến l&uacute;c ch&uacute;ng ta ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; một s&acirc;n golf đẹp m&agrave; sử dụng rất &iacute;t nước, ph&acirc;n b&oacute;n, &iacute;t cắt cỏ hay sử dụng nhiều h&oacute;a chất như c&aacute;c loại cỏ kh&aacute;c. Đ&oacute; l&agrave; mục ti&ecirc;u của Farmer Bladerunner trong hơn 30 năm qua. Ch&uacute;ng t&ocirc;i vui mừng th&ocirc;ng b&aacute;o rằng loại c&oacute; Zoen Zoysia m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp cho bạn h&ocirc;m nay đ&aacute;p ứng ngo&agrave;i mong đợi của bạn. Zeon vượt qua cả c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; về t&iacute;nh ổn định v&agrave; bền vững của n&oacute;."</p> <p>Tất cả c&aacute;c chủ s&acirc;n golf, c&aacute;c nh&agrave; quản l&yacute;, tổng gi&aacute;m đốc v&agrave; quản trị vi&ecirc;n s&acirc;n golf chắc chắn muốn c&oacute; cuộc gặp ri&ecirc;ng với David Doguet nếu muốn s&acirc;n golf của họ trở n&ecirc;n tốt hơn nữa.</p> <p>Chi tiết hội nghị, truy cập tại địa chỉ: <br />www.golfconference.org/programme/</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

APGS 2017 Đà Nẵng: Loại cỏ mới đang làm thay đổi sân golf khắp thế giới

By GolfEdit.com

Từ trước tới nay các nhà phát triển xây dựng sân golf luôn cố gắng tìm kiếm và phát triển nhiều loại cỏ mới có khả năng chịu hạn tốt, có thể chịu đựng được thời tiết cực đoan và mất ít công bảo dưỡng.

Đây cũng là sứ mệnh của Hội nghị thượng đỉnh golf châu Á Thái Bình Dương (APGS) trong hơn 10 năm qua. Hàng năm, hội nghị đều giới thiệu các nhà khoa học, chuyên gia và các nhà tạo giống cỏ hàng đầu thế giới đến các chủ đầu tư sân golf. Và công cuộc cách mạng cho ngành trồng cỏ này sẽ không có điểm dừng.

Hội nghị APGS năm nay tại Đà Nẵng sẽ giới thiệu chính thức về cuộc cách mạng sân golf với giống cỏ Zeon Zoysia. Đây là loại cỏ đã được sử dụng cho sân golf thi đấu ở Olympic Rio.

Zeon01

Huyền thoại golf Greg Norman đã bày tỏ sự kinh ngạc của ông trước Zeon khi lần đầu tiên đánh golf trên sân cỏ loại này: "Wow, Zoysia thật là xuất sắc".

Sân Cordillera Ranch ở trung tâm Texas Hill Country là sân golf do chính Jack Nicklaus thiết kế cũng sử dụng loại cỏ Zeon Zoysia này.

Zeon Zoysia đang được sử dụng cho những trận tranh tài đình cao ở nhiều môn thể thao hàng đầu thế giới. Bề mặt có độ nẩy tuyệt vời và sống tốt trong điều kiện nhiệt độ cao, thiếu nước. Không những vậy Zeon Zoysia rất thân thiện với môi trường khi chỉ cần lượng phân bón thấp trong khi cỏ nhìn rất tươi và bóng đẹp.

Chủ tịch Bladerunner Farm, chuyên gia về loại cỏ Zeon là David Doguet sẽ góp mặt tại APGS 2017. Ông sẽ giới thiệu đầy đủ chi tiết về loại cỏ siêu việt này. Bên cạnh đó, tiến sĩ Milton Engelke sẽ giúp các đại biểu tham dự có thể tìm phương án bảo dưỡng với chi phí tối thiểu nhất.

David Doguet chia sẻ: "Đã đến lúc chúng ta hoàn toàn có một sân golf đẹp mà sử dụng rất ít nước, phân bón, ít cắt cỏ hay sử dụng nhiều hóa chất như các loại cỏ khác. Đó là mục tiêu của Farmer Bladerunner trong hơn 30 năm qua. Chúng tôi vui mừng thông báo rằng loại có Zoen Zoysia mà chúng tôi cung cấp cho bạn hôm nay đáp ứng ngoài mong đợi của bạn. Zeon vượt qua cả các tiêu chí về tính ổn định và bền vững của nó."

Tất cả các chủ sân golf, các nhà quản lý, tổng giám đốc và quản trị viên sân golf chắc chắn muốn có cuộc gặp riêng với David Doguet nếu muốn sân golf của họ trở nên tốt hơn nữa.

Chi tiết hội nghị, truy cập tại địa chỉ:
www.golfconference.org/programme/

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Tin tức

5 bóng hồng xinh đẹp khoe sắc tại giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017

By GolfEdit.com
Có mặt tại sân FLC Quy Nhơn trong những ngày diễn ra Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia, chúng tôi có cơ hội ghi lại được không ít...
Tin tức

Vòng 2 Bảng A VĐQG Nữ: Đoàn Xuân Khuê Minh đứng trước cơ hội lập kỷ lục trong lịch sử 6 năm của giải đấu

By GolfEdit.com
Vòng 2 bảng A giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia đã kết thúc và vận động viên vươn lên dẫn đầu là Đoàn Xuân Khuê Minh sau những...
Tin tức

Trống trận Tây Sơn và võ Bình Định làm nóng giải golf Nữ VĐQG ngày khai mạc

By GolfEdit.com
Tối ngày 8/12, giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017 (VĐQG Nữ) đã chính thức khai mạc tại nhà câu lạc bộ sân golf FLC Quy Nhơn...
Luật chơi golf

VĐQG Nữ 2017: Ghi điểm Eagle, Khuê Minh từ chối giải thưởng ngàn đô của sân đấu

By GolfEdit.com
Golfer trẻ 14 tuổi Đoàn Xuân Khuê Minh ghi điểm Eagle xuất sắc tại hố số 5 PAR5 ở khoảng cách 446 yards.  ...
Tin tức

Vòng 1 Bảng A VĐQG Nữ: Golfer Nguyễn Thị Vân Anh tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng

By GolfEdit.com
Kết thúc vòng 1 bảng A giải Vô địch Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017, golfer Nguyễn Thị Vân Anh đang tạm dẫn đầu với tổng điểm +11, đánh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi