<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/giai-tri-kham-pha/2317-apgs-2017-da-nang-loai-co-moi-dang-lam-thay-doi-san-golf-khap-the-gioi.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>APGS 2017 Đà Nẵng: Loại cỏ mới đang làm thay đổi sân golf khắp thế giới</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>APGS 2017 Đà Nẵng: Loại cỏ mới đang làm thay đổi sân golf khắp thế giới</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/five-to-watch-1-630x360.jpg"> <figcaption>APGS 2017 Đà Nẵng: Loại cỏ mới đang làm thay đổi sân golf khắp thế giới</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Từ trước tới nay c&aacute;c nh&agrave; ph&aacute;t triển x&acirc;y dựng s&acirc;n golf lu&ocirc;n cố gắng t&igrave;m kiếm v&agrave; ph&aacute;t triển nhiều loại cỏ mới c&oacute; khả năng chịu hạn tốt, c&oacute; thể chịu đựng được thời tiết cực đoan v&agrave; mất &iacute;t c&ocirc;ng bảo dưỡng.</p></h3> </header> <p>Đ&acirc;y cũng l&agrave; sứ mệnh của Hội nghị thượng đỉnh golf ch&acirc;u &Aacute; Th&aacute;i B&igrave;nh Dương (APGS) trong hơn 10 năm qua. H&agrave;ng năm, hội nghị đều giới thiệu c&aacute;c nh&agrave; khoa học, chuy&ecirc;n gia v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; tạo giống cỏ h&agrave;ng đầu thế giới đến c&aacute;c chủ đầu tư s&acirc;n golf. V&agrave; c&ocirc;ng cuộc c&aacute;ch mạng cho ng&agrave;nh trồng cỏ n&agrave;y sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; điểm dừng.</p> <p>Hội nghị APGS năm nay tại Đ&agrave; Nẵng sẽ giới thiệu ch&iacute;nh thức về cuộc c&aacute;ch mạng s&acirc;n golf với giống cỏ Zeon Zoysia. Đ&acirc;y l&agrave; loại cỏ đ&atilde; được sử dụng cho s&acirc;n golf thi đấu ở Olympic Rio.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/Zeon01.jpg?1505147077713" alt="Zeon01" /></p> <p>Huyền thoại golf Greg Norman đ&atilde; b&agrave;y tỏ sự kinh ngạc của &ocirc;ng trước Zeon khi lần đầu ti&ecirc;n đ&aacute;nh golf tr&ecirc;n s&acirc;n cỏ loại n&agrave;y: "Wow, Zoysia thật l&agrave; xuất sắc".</p> <p>S&acirc;n Cordillera Ranch ở trung t&acirc;m Texas Hill Country l&agrave; s&acirc;n golf do ch&iacute;nh Jack Nicklaus thiết kế cũng sử dụng loại cỏ Zeon Zoysia n&agrave;y.</p> <p>Zeon Zoysia đang được sử dụng cho những trận tranh t&agrave;i đ&igrave;nh cao ở nhiều m&ocirc;n thể thao h&agrave;ng đầu thế giới. Bề mặt c&oacute; độ nẩy tuyệt vời v&agrave; sống tốt trong điều kiện nhiệt độ cao, thiếu nước. Kh&ocirc;ng những vậy Zeon Zoysia rất th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường khi chỉ cần lượng ph&acirc;n b&oacute;n thấp trong khi cỏ nh&igrave;n rất tươi v&agrave; b&oacute;ng đẹp.</p> <p>Chủ tịch Bladerunner Farm, chuy&ecirc;n gia về loại cỏ Zeon l&agrave; David Doguet sẽ g&oacute;p mặt tại APGS 2017. &Ocirc;ng sẽ giới thiệu đầy đủ chi tiết về loại cỏ si&ecirc;u việt n&agrave;y. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, tiến sĩ Milton Engelke sẽ gi&uacute;p c&aacute;c đại biểu tham dự c&oacute; thể t&igrave;m phương &aacute;n bảo dưỡng với chi ph&iacute; tối thiểu nhất.</p> <p>David Doguet chia sẻ: "Đ&atilde; đến l&uacute;c ch&uacute;ng ta ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; một s&acirc;n golf đẹp m&agrave; sử dụng rất &iacute;t nước, ph&acirc;n b&oacute;n, &iacute;t cắt cỏ hay sử dụng nhiều h&oacute;a chất như c&aacute;c loại cỏ kh&aacute;c. Đ&oacute; l&agrave; mục ti&ecirc;u của Farmer Bladerunner trong hơn 30 năm qua. Ch&uacute;ng t&ocirc;i vui mừng th&ocirc;ng b&aacute;o rằng loại c&oacute; Zoen Zoysia m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp cho bạn h&ocirc;m nay đ&aacute;p ứng ngo&agrave;i mong đợi của bạn. Zeon vượt qua cả c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; về t&iacute;nh ổn định v&agrave; bền vững của n&oacute;."</p> <p>Tất cả c&aacute;c chủ s&acirc;n golf, c&aacute;c nh&agrave; quản l&yacute;, tổng gi&aacute;m đốc v&agrave; quản trị vi&ecirc;n s&acirc;n golf chắc chắn muốn c&oacute; cuộc gặp ri&ecirc;ng với David Doguet nếu muốn s&acirc;n golf của họ trở n&ecirc;n tốt hơn nữa.</p> <p>Chi tiết hội nghị, truy cập tại địa chỉ: <br />www.golfconference.org/programme/</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

APGS 2017 Đà Nẵng: Loại cỏ mới đang làm thay đổi sân golf khắp thế giới

By GolfEdit.com - 11/09/2017

Từ trước tới nay các nhà phát triển xây dựng sân golf luôn cố gắng tìm kiếm và phát triển nhiều loại cỏ mới có khả năng chịu hạn tốt, có thể chịu đựng được thời tiết cực đoan và mất ít công bảo dưỡng.

Đây cũng là sứ mệnh của Hội nghị thượng đỉnh golf châu Á Thái Bình Dương (APGS) trong hơn 10 năm qua. Hàng năm, hội nghị đều giới thiệu các nhà khoa học, chuyên gia và các nhà tạo giống cỏ hàng đầu thế giới đến các chủ đầu tư sân golf. Và công cuộc cách mạng cho ngành trồng cỏ này sẽ không có điểm dừng.

Hội nghị APGS năm nay tại Đà Nẵng sẽ giới thiệu chính thức về cuộc cách mạng sân golf với giống cỏ Zeon Zoysia. Đây là loại cỏ đã được sử dụng cho sân golf thi đấu ở Olympic Rio.

Zeon01

Huyền thoại golf Greg Norman đã bày tỏ sự kinh ngạc của ông trước Zeon khi lần đầu tiên đánh golf trên sân cỏ loại này: "Wow, Zoysia thật là xuất sắc".

Sân Cordillera Ranch ở trung tâm Texas Hill Country là sân golf do chính Jack Nicklaus thiết kế cũng sử dụng loại cỏ Zeon Zoysia này.

Zeon Zoysia đang được sử dụng cho những trận tranh tài đình cao ở nhiều môn thể thao hàng đầu thế giới. Bề mặt có độ nẩy tuyệt vời và sống tốt trong điều kiện nhiệt độ cao, thiếu nước. Không những vậy Zeon Zoysia rất thân thiện với môi trường khi chỉ cần lượng phân bón thấp trong khi cỏ nhìn rất tươi và bóng đẹp.

Chủ tịch Bladerunner Farm, chuyên gia về loại cỏ Zeon là David Doguet sẽ góp mặt tại APGS 2017. Ông sẽ giới thiệu đầy đủ chi tiết về loại cỏ siêu việt này. Bên cạnh đó, tiến sĩ Milton Engelke sẽ giúp các đại biểu tham dự có thể tìm phương án bảo dưỡng với chi phí tối thiểu nhất.

David Doguet chia sẻ: "Đã đến lúc chúng ta hoàn toàn có một sân golf đẹp mà sử dụng rất ít nước, phân bón, ít cắt cỏ hay sử dụng nhiều hóa chất như các loại cỏ khác. Đó là mục tiêu của Farmer Bladerunner trong hơn 30 năm qua. Chúng tôi vui mừng thông báo rằng loại có Zoen Zoysia mà chúng tôi cung cấp cho bạn hôm nay đáp ứng ngoài mong đợi của bạn. Zeon vượt qua cả các tiêu chí về tính ổn định và bền vững của nó."

Tất cả các chủ sân golf, các nhà quản lý, tổng giám đốc và quản trị viên sân golf chắc chắn muốn có cuộc gặp riêng với David Doguet nếu muốn sân golf của họ trở nên tốt hơn nữa.

Chi tiết hội nghị, truy cập tại địa chỉ:
www.golfconference.org/programme/

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Tin tức

Train The Trainer Khóa 3: Nguyễn Hữu Quyết bất cẩn để thiếu điểm đáng tiếc ở phần thi 18 hố

By GolfEdit.com
Có tổng cộng 12 học viên tham dự khóa học Train The Trainer - khóa học thứ 3, diễn ra từ ngày 22-26/01 ở Ecopark. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi