<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/dung-cu-golf/2170-ping-g400-su-thay-the-hoan-hao.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Ping G400: sự thay thế hoàn hảo</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Ping G400: sự thay thế hoàn hảo</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/PingG400-630x360.jpg"> <figcaption>Ping G400: sự thay thế hoàn hảo</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>H&atilde;ng gậy Ping tung ra d&ograve;ng si&ecirc;u phẩm mới mang t&ecirc;n G400, đ&acirc;y l&agrave; d&ograve;ng sản phẩm với nhiều cải tiến kỹ thuật c&ocirc;ng nghệ tốt nhất nhằm cải thiện khả năng thi đấu của người chơi một c&aacute;ch to&agrave;n diện.</p></h3> </header> <p><strong>Gậy Driver Ping G400</strong></p> <p>Gậy Driver Ping G400&nbsp;mới sẽ thay thế d&ograve;ng sản phẩm cực kỳ th&agrave;nh c&ocirc;ng G30 v&agrave; G families, bao gồm 3 mẫu: G400 standard, mẫu LST (low spin), v&agrave; mẫu SFT (straight flight). Mỗi mẫu c&oacute; gi&aacute; bản lẻ 400 đ&ocirc; la.</p> <p>D&ograve;ng gậy driver Ping G400 đều c&oacute; thiết kế Hosel (phần lỗ tr&ecirc;n đầu gậy golf để c&aacute;n gậy lắp v&agrave;o) dễ điều chỉnh cộng hoặc trừ đi 1 độ ở cả hai hướng, nhằm cải tiến cung cấp kh&iacute; động học. Đầu gậy c&oacute; d&aacute;ng thu&ocirc;n hơn v&agrave; thiết bị hạn chế nhiễu loạn được n&acirc;ng cấp tr&ecirc;n phần ch&oacute;p của gậy kết hợp giảm lực k&eacute;o khoảng 15%. Điều đ&oacute; l&agrave;m tăng tốc độ đầu gậy v&agrave; gi&uacute;p b&oacute;ng đi xa hơn. Một điều mới ở gậy driver G400 l&agrave; mặt gậy được r&egrave;n mỏng hơn 6% so với d&ograve;ng trước, gia tăng độ đ&agrave;n hồi l&ecirc;n 16% khi mặt gậy tiếp x&uacute;c b&oacute;ng v&agrave; tốc độ b&oacute;ng được n&acirc;ng l&ecirc;n 2 dặm một giờ.</p> <p>C&aacute;c t&iacute;nh năng đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; kh&aacute;c bao gồm cấu tr&uacute;c sườn b&ecirc;n trong được n&acirc;ng cấp để cải thiện &acirc;m thanh v&agrave; cảm gi&aacute;c, đỉnh ch&oacute;p mỏng để hạ trọng t&acirc;m v&agrave; cải thiện MOI (lực qu&aacute;n t&iacute;nh), v&agrave; trọng lượng vonfram c&oacute; mật độ cao tạo ra CG (trung t&acirc;m trọng lực) v&agrave; MOI tối ưu nhất so với bất cứ gậy Driver n&agrave;o của Ping từ trước đến nay.</p> <p>Ở mẫu LST (độ xo&aacute;y thấp), trọng lượng vonfram gần mặt, l&agrave;m giảm độ xo&aacute;y khoảng 300 v&ograve;ng / ph&uacute;t. Ở d&ograve;ng SFT c&oacute; nhiều vonfram ở phần g&oacute;t, l&agrave;m cho n&oacute; dễ d&agrave;ng hơn để vu&ocirc;ng mặt v&agrave; một sự lựa chọn tốt cho người chơi hay bị slice. Gậy Driver G400 ti&ecirc;u chuẩn c&oacute; c&aacute;c d&ograve;ng gậy: 9 &deg; v&agrave; 10,5 &deg; lofts; LST c&oacute; 8,5 &deg; v&agrave; 10 &deg;, v&agrave; mẫuSFT l&agrave; 10 &deg; v&agrave; 12 &deg;.</p> <p>Đi k&egrave;m với gậy Driver G400 l&agrave; gậy Fairway G400 (270 đ&ocirc; la), Hybrids G400 (230 đ&ocirc; la cho một sản phẩm) v&agrave; G400 Crossovers (230 đ&ocirc; la mỗi chiếc). Gậy fairway gỗ ti&ecirc;u chuẩn l&agrave; gậy 3 (14,5 &deg;), 5 (17,5 &deg;), 7 (20,5 &deg;) v&agrave; 9 (23,5 &deg;) trong khi d&ograve;ng SF TEC gậy 3 (16 &deg;), 5 (19 &deg;) v&agrave; 7 (22 &deg;). Mẫu gậy Stretch 3 cũng c&oacute; sẵn gậy 13 &deg; v&agrave; c&aacute;n gậy d&agrave;i 43 ", đầu gậy lớn hơn v&agrave; vị tr&iacute; CG hướng về trước một ch&uacute;t cho tốc độ quay thấp hơn. Đối với những người gặp rắc rối với những thanh stick khi tập, gậy golf n&agrave;y l&agrave; một thay thế rất tuyệt vời.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/PingDriverG400new.jpg?1499834481950" alt="PingDriverG400new" /></p> <p><strong>Gậy FAIRWAY WOODS</strong></p> <p>D&ograve;ng gậy FW G400 cũng c&oacute; c&ocirc;ng nghệ nổi bật giống như gậy Driver G400. Mặt gậy được l&agrave;m mỏng hơn 28% so với d&ograve;ng G trước v&agrave; mặt gậy được tăng th&ecirc;m độ Flex 30%, gi&uacute;p tốc độ b&oacute;ng cải thiện th&ecirc;m 2mph. Mặt gậy cải tiến mới n&agrave;y sẽ giảm spin v&agrave; tăng th&ecirc;m khoảng c&aacute;ch cho mỗi c&uacute; đ&aacute;nh.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/PingWoodG400.jpg?1499833678097" alt="PingWoodG400" /></p> <p><strong>Gậy HYBRIDS</strong></p> <p>Gậy G400 hybrids số 2 (17&deg;), 3 (19&deg;), 4 (22&deg;), 5 (26&deg;), v&agrave; 6 (30&deg;) cũng được cải tiến giống như gậy FW, mặt gậy được l&agrave;m mỏng hơn 11% so với gậy Hybrids G trước đ&acirc;y. Thiết kế mới n&agrave;y gia tăng độ uốn cong ở mặt gậy l&ecirc;n tới 35%, tốc độ b&oacute;ng bay th&ecirc;m 1.5 mph, th&ecirc;m khoảng 5 yards cho mọi c&uacute; đ&aacute;nh. D&ograve;ng G400 Crossovers cũng c&oacute; sẵn c&aacute;c mẫu gậy 3, 4, v&agrave; 5. Đặc biệt d&ograve;ng Crossovers c&oacute; vị tr&iacute; CG hướng về trước gi&uacute;p b&oacute;ng đi thẳng hơn ở những c&uacute; đ&aacute;nh xa v&agrave; bay cao hơn 20% so với mẫu G trước. C&aacute;c t&iacute;nh năng kh&aacute;c bao gồm kết cấu mạ cr&ocirc;m "hydropearl" l&agrave;m giảm ma s&aacute;t qua s&acirc;n để đạt được hiệu quả tốt hơn từ vị tr&iacute; b&oacute;ng nằm kh&oacute;, mặt th&eacute;p mỏng cho tốc độ nhanh hơn v&agrave; cải thiện &acirc;m thanh v&agrave; trọng lượng vonfram 20 gram cho MOI cao hơn v&agrave; ổn định hơn.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/PingHybridG400.jpg?1499833700855" alt="PingHybridG400" /></p> <p><strong>Gậy&nbsp;SẮT:</strong></p> <p>Sự thay đổi lớn nhất trong d&ograve;ng gậy sắt G400 (800 đ&ocirc; la/ 1 sản phẩm) l&agrave; một khu&ocirc;n mặt mỏng hơn v&agrave; mạnh hơn, gi&uacute;p mặt gậy tiếp x&uacute;c b&oacute;ng mềm mại dễ d&agrave;ng hơn 18%. Với c&ocirc;ng nghệ COR-eye của Ping, gậy sắt G400 mới gi&uacute;p cải thiện quỹ đạo đưa b&oacute;ng đi cao hơn v&agrave; khoảng c&aacute;ch xa hơn cho nhiều người chơi. Tăng bề mặt tiếp x&uacute;c gi&uacute;p b&oacute;ng kh&ocirc;ng bị lệch trung t&acirc;m mặt gậy qu&aacute; nhiều.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/PingIron400-5.jpg?1499834086256" alt="PingIron400-5" /></p> <p><strong>Bảng gi&aacute; gậy PING G400:</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="/images/A_Photos/2017/PingG400Price.jpg?1499834124733" alt="PingG400Price" /></strong></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Ping G400: sự thay thế hoàn hảo

By GolfEdit.com

Hãng gậy Ping tung ra dòng siêu phẩm mới mang tên G400, đây là dòng sản phẩm với nhiều cải tiến kỹ thuật công nghệ tốt nhất nhằm cải thiện khả năng thi đấu của người chơi một cách toàn diện.

Gậy Driver Ping G400

Gậy Driver Ping G400 mới sẽ thay thế dòng sản phẩm cực kỳ thành công G30 và G families, bao gồm 3 mẫu: G400 standard, mẫu LST (low spin), và mẫu SFT (straight flight). Mỗi mẫu có giá bản lẻ 400 đô la.

Dòng gậy driver Ping G400 đều có thiết kế Hosel (phần lỗ trên đầu gậy golf để cán gậy lắp vào) dễ điều chỉnh cộng hoặc trừ đi 1 độ ở cả hai hướng, nhằm cải tiến cung cấp khí động học. Đầu gậy có dáng thuôn hơn và thiết bị hạn chế nhiễu loạn được nâng cấp trên phần chóp của gậy kết hợp giảm lực kéo khoảng 15%. Điều đó làm tăng tốc độ đầu gậy và giúp bóng đi xa hơn. Một điều mới ở gậy driver G400 là mặt gậy được rèn mỏng hơn 6% so với dòng trước, gia tăng độ đàn hồi lên 16% khi mặt gậy tiếp xúc bóng và tốc độ bóng được nâng lên 2 dặm một giờ.

Các tính năng đáng chú ý khác bao gồm cấu trúc sườn bên trong được nâng cấp để cải thiện âm thanh và cảm giác, đỉnh chóp mỏng để hạ trọng tâm và cải thiện MOI (lực quán tính), và trọng lượng vonfram có mật độ cao tạo ra CG (trung tâm trọng lực) và MOI tối ưu nhất so với bất cứ gậy Driver nào của Ping từ trước đến nay.

Ở mẫu LST (độ xoáy thấp), trọng lượng vonfram gần mặt, làm giảm độ xoáy khoảng 300 vòng / phút. Ở dòng SFT có nhiều vonfram ở phần gót, làm cho nó dễ dàng hơn để vuông mặt và một sự lựa chọn tốt cho người chơi hay bị slice. Gậy Driver G400 tiêu chuẩn có các dòng gậy: 9 ° và 10,5 ° lofts; LST có 8,5 ° và 10 °, và mẫuSFT là 10 ° và 12 °.

Đi kèm với gậy Driver G400 là gậy Fairway G400 (270 đô la), Hybrids G400 (230 đô la cho một sản phẩm) và G400 Crossovers (230 đô la mỗi chiếc). Gậy fairway gỗ tiêu chuẩn là gậy 3 (14,5 °), 5 (17,5 °), 7 (20,5 °) và 9 (23,5 °) trong khi dòng SF TEC gậy 3 (16 °), 5 (19 °) và 7 (22 °). Mẫu gậy Stretch 3 cũng có sẵn gậy 13 ° và cán gậy dài 43 ", đầu gậy lớn hơn và vị trí CG hướng về trước một chút cho tốc độ quay thấp hơn. Đối với những người gặp rắc rối với những thanh stick khi tập, gậy golf này là một thay thế rất tuyệt vời.

PingDriverG400new

Gậy FAIRWAY WOODS

Dòng gậy FW G400 cũng có công nghệ nổi bật giống như gậy Driver G400. Mặt gậy được làm mỏng hơn 28% so với dòng G trước và mặt gậy được tăng thêm độ Flex 30%, giúp tốc độ bóng cải thiện thêm 2mph. Mặt gậy cải tiến mới này sẽ giảm spin và tăng thêm khoảng cách cho mỗi cú đánh.

PingWoodG400

Gậy HYBRIDS

Gậy G400 hybrids số 2 (17°), 3 (19°), 4 (22°), 5 (26°), và 6 (30°) cũng được cải tiến giống như gậy FW, mặt gậy được làm mỏng hơn 11% so với gậy Hybrids G trước đây. Thiết kế mới này gia tăng độ uốn cong ở mặt gậy lên tới 35%, tốc độ bóng bay thêm 1.5 mph, thêm khoảng 5 yards cho mọi cú đánh. Dòng G400 Crossovers cũng có sẵn các mẫu gậy 3, 4, và 5. Đặc biệt dòng Crossovers có vị trí CG hướng về trước giúp bóng đi thẳng hơn ở những cú đánh xa và bay cao hơn 20% so với mẫu G trước. Các tính năng khác bao gồm kết cấu mạ crôm "hydropearl" làm giảm ma sát qua sân để đạt được hiệu quả tốt hơn từ vị trí bóng nằm khó, mặt thép mỏng cho tốc độ nhanh hơn và cải thiện âm thanh và trọng lượng vonfram 20 gram cho MOI cao hơn và ổn định hơn.

PingHybridG400

Gậy SẮT:

Sự thay đổi lớn nhất trong dòng gậy sắt G400 (800 đô la/ 1 sản phẩm) là một khuôn mặt mỏng hơn và mạnh hơn, giúp mặt gậy tiếp xúc bóng mềm mại dễ dàng hơn 18%. Với công nghệ COR-eye của Ping, gậy sắt G400 mới giúp cải thiện quỹ đạo đưa bóng đi cao hơn và khoảng cách xa hơn cho nhiều người chơi. Tăng bề mặt tiếp xúc giúp bóng không bị lệch trung tâm mặt gậy quá nhiều.

PingIron400-5

Bảng giá gậy PING G400:

PingG400Price

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi