<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/dung-cu-golf/2022-jordan-spieth-bo-cay-gay-putter-tung-duoc-anh-dua-len-giuong-ngu-cung.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Jordan Spieth bỏ cây gậy putter từng được anh đưa lên giường ngủ cùng</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Jordan Spieth bỏ cây gậy putter từng được anh đưa lên giường ngủ cùng</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/spiethputter-630x360.jpg"> <figcaption>Jordan Spieth bỏ cây gậy putter từng được anh đưa lên giường ngủ cùng</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Jordan Spieth ch&iacute;nh thức đổi gậy putter mới trong tuần n&agrave;y khi thi đấu ở giải AT&amp;T Byron Nelson. Anh chuyển từ gậy putter&nbsp;Scotty Cameron 009 sang Scotty Cameron T5W.</p></h3> </header> <p>Từng trả lời b&agrave;i phỏng vấn về bộ gậy golf của m&igrave;nh, đặc biệt về c&acirc;y gậy putter, Jordan Spieth chia sẻ: "T&ocirc;i l&agrave; người rất cầu kỳ trong việc lựa chọn gậy Driver v&agrave; gậy Putter. Những chiếc gậy đ&oacute; phải vừa mắt t&ocirc;i v&agrave; khi sử dụng cảm thấy thoải m&aacute;i. Thi đấu tr&ecirc;n Tour mọi thứ đều quyết định tr&ecirc;n đường line, bạn phải đ&aacute;nh một c&uacute; thật tự tin kh&ocirc;ng một ch&uacute;t lay động."</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/spiethputter.jpg?1495188348312" alt="spiethputter" /></p> <p>Spieth l&agrave; một trong những golfer hiếm hoi tuy&ecirc;n bố chung thủy với một loại gậy putter. Anh sử dụng một loại gậy putter giống như gậy Scotty Cameron 009 kể từ khi 15 tuổi. Gậy Putter <em>Scotty Cameron 009</em> đ&atilde; được anh sử dụng khi l&ecirc;n Tour thi đấu, chứng kiến 12 lần l&ecirc;n ng&ocirc;i v&ocirc; địch ở c&aacute;c giải đấu chuy&ecirc;n nghiệp của Spieth.</p> <p>Trong một lần xuất hiện trong chương tr&igrave;nh <strong>Tonight Show with Jimmy Fallon</strong> năm ngo&aacute;i, Spieth n&oacute;i rằng: "T&ocirc;i&nbsp;mang cả c&acirc;y gậy putter n&agrave;y l&ecirc;n giường ngủ với m&igrave;nh một v&agrave;i lần. Chiếc gậy golf đ&atilde; mang lại cho t&ocirc;i rất nhiều vinh quang. T&igrave;nh trạng của n&oacute;&nbsp;kh&ocirc;ng c&ograve;n tốt khi bề mặt&nbsp;đ&atilde; bị gỉ v&agrave; chẻ ở m&eacute;p trong."</p> <p>Nhưng tuần n&agrave;y, c&acirc;y gậy <span style="color: #008000;"><strong>Scotty Cameron&nbsp;009</strong></span> của Spieth kh&ocirc;ng c&ograve;n trong t&uacute;i của anh nữa v&agrave; thay v&agrave;o đ&oacute; l&agrave; c&acirc;y <span style="color: #008000;"><strong>Scotty Cameron&nbsp;T5W</strong></span>. Anh đ&atilde; quyết định cất n&oacute; đi sau khi bị trượt cắt ở The Players Championship.</p> <p>Kết th&uacute;c v&ograve;ng 1 giải AT&amp;T Byron Nelson, Jordan Spieth kết th&uacute;c với số gậy 68(-2). Anh c&oacute; 27 putt ở v&ograve;ng đấu n&agrave;y với gậy <span style="color: #008000;"><strong>Scotty Cameron T5W.&nbsp;</strong></span></p> <p>Spieth: "T&ocirc;i đ&atilde; kiểm so&aacute;t được tốc độ, v&agrave; những c&uacute; putt của m&igrave;nh. Vẫn c&ograve;n nhiều thứ phải từ từ đi&ecirc;u chỉnh nhưng t&ocirc;i cảm thấy c&acirc;y putter mới n&agrave;y đang gi&uacute;p t&ocirc;i tự tin hơn".</p> <blockquote class="twitter-tweet tw-align-center" data-lang="en"> <p dir="ltr" lang="en">"It was pretty easy to transition."<br /><br />Jordan Spieth has changed putters and is in the top 15 at <a href="https://twitter.com/attbyronnelson">@ATTByronNelson</a>.<a href="https://t.co/rLJmCKRCHB">https://t.co/rLJmCKRCHB</a> <a href="https://t.co/5VxTqsRaED">pic.twitter.com/5VxTqsRaED</a></p> &mdash; PGA TOUR (@PGATOUR) <a href="https://twitter.com/PGATOUR/status/865447479998685184">May 19, 2017</a></blockquote> <p>Trước khi chuyển gậy putter mới n&agrave;y, Spieth đang xếp thứ 39 PGA TOUR về khả năng ghi điểm strokes-gained putting. Spieth c&oacute; danh hiệu PGA TOUR thứ 9 tại Pebble Beach đầu năm nay. Anh ấy vẫn l&agrave; một tay golf xuất sắc tr&ecirc;n green, v&agrave; lu&ocirc;n l&agrave; ứng cử vi&ecirc;n cho mọi danh hiệu.</p> <p>Sẽ chẳng c&oacute; g&igrave; l&agrave; vĩnh viễn v&agrave; gắn b&oacute; m&atilde;i m&atilde;i với một điều g&igrave;, kể cả đ&oacute; l&agrave; chiếc gậy putter đ&atilde; từng l&agrave;m n&ecirc;n vinh quang cho kh&ocirc;ng &iacute;t golfer. Như trường hợp của&nbsp;Danny Willett v&ocirc; địch&nbsp;the Masters v&agrave; sau đ&oacute; đ&atilde; bẻ gậy ch&iacute;nh gậy n&agrave;y ở US Open năm ngo&aacute;i. Trả lời cho h&agrave;nh động n&agrave;y, golfer người Anh n&oacute;i: "T&ocirc;i đ&atilde; trải qua tuần thi đấu qu&aacute; tệ. Thật kh&ocirc;ng may, c&acirc;y gậy putter n&agrave;y đ&atilde; th&agrave;nh 2 mảnh rồi."</p> <p>Mark Calcavecchia, người từng trải qua mọi loại putter với nhiều kiểu kh&aacute;c nhau, chia sẻ với USA Today năm&nbsp;2015, &ldquo;T&ocirc;i c&oacute; 40 c&acirc;y putter, v&agrave; t&ocirc;i gh&eacute;t hết tất cả ch&uacute;ng".</p> <p>C&ugrave;ng chủ đề gậy Putter, huyền thoại Colin Montgomerie từng kể rằng &ocirc;ng đổi đến 7 c&acirc;y gậy putter kh&aacute;c nhau ở 8 v&ograve;ng đấu. Biện minh cho h&agrave;nh động n&agrave;y, &ocirc;ng n&oacute;i: "T&ocirc;i thay đổi thất thường như thời tiết, n&ecirc;n việc đổi gậy putter l&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; cả".</p> <p>Tiger Woods nổi tiếng thế giới với 14 danh hiệu major v&agrave; anh chỉ sử dụng c&acirc;y gậy putter Scotty Cameron Newport 2 GSS. Anh sử dụng gậy Newport Putter để v&ocirc; địch The Master 1997.</p> <p>Woods đ&atilde; bẻ cong c&acirc;y gậy Scotty v&agrave;o năm 2010 v&agrave; chuyển sang một v&agrave;i gậy putter của Nike sau khi k&iacute; kết hợp đồng. Mặc du vậy Tiger Woods vẫn lu&ocirc;n c&oacute; sẵn c&acirc;y gậy Putter của&nbsp;Cameron trong t&uacute;i v&agrave; vẫn lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng sử dụng n&oacute; bất cứ l&uacute;c n&agrave;o.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Jordan Spieth bỏ cây gậy putter từng được anh đưa lên giường ngủ cùng

By GolfEdit.com

Jordan Spieth chính thức đổi gậy putter mới trong tuần này khi thi đấu ở giải AT&T Byron Nelson. Anh chuyển từ gậy putter Scotty Cameron 009 sang Scotty Cameron T5W.

Từng trả lời bài phỏng vấn về bộ gậy golf của mình, đặc biệt về cây gậy putter, Jordan Spieth chia sẻ: "Tôi là người rất cầu kỳ trong việc lựa chọn gậy Driver và gậy Putter. Những chiếc gậy đó phải vừa mắt tôi và khi sử dụng cảm thấy thoải mái. Thi đấu trên Tour mọi thứ đều quyết định trên đường line, bạn phải đánh một cú thật tự tin không một chút lay động."

spiethputter

Spieth là một trong những golfer hiếm hoi tuyên bố chung thủy với một loại gậy putter. Anh sử dụng một loại gậy putter giống như gậy Scotty Cameron 009 kể từ khi 15 tuổi. Gậy Putter Scotty Cameron 009 đã được anh sử dụng khi lên Tour thi đấu, chứng kiến 12 lần lên ngôi vô địch ở các giải đấu chuyên nghiệp của Spieth.

Trong một lần xuất hiện trong chương trình Tonight Show with Jimmy Fallon năm ngoái, Spieth nói rằng: "Tôi mang cả cây gậy putter này lên giường ngủ với mình một vài lần. Chiếc gậy golf đã mang lại cho tôi rất nhiều vinh quang. Tình trạng của nó không còn tốt khi bề mặt đã bị gỉ và chẻ ở mép trong."

Nhưng tuần này, cây gậy Scotty Cameron 009 của Spieth không còn trong túi của anh nữa và thay vào đó là cây Scotty Cameron T5W. Anh đã quyết định cất nó đi sau khi bị trượt cắt ở The Players Championship.

Kết thúc vòng 1 giải AT&T Byron Nelson, Jordan Spieth kết thúc với số gậy 68(-2). Anh có 27 putt ở vòng đấu này với gậy Scotty Cameron T5W. 

Spieth: "Tôi đã kiểm soát được tốc độ, và những cú putt của mình. Vẫn còn nhiều thứ phải từ từ điêu chỉnh nhưng tôi cảm thấy cây putter mới này đang giúp tôi tự tin hơn".

Trước khi chuyển gậy putter mới này, Spieth đang xếp thứ 39 PGA TOUR về khả năng ghi điểm strokes-gained putting. Spieth có danh hiệu PGA TOUR thứ 9 tại Pebble Beach đầu năm nay. Anh ấy vẫn là một tay golf xuất sắc trên green, và luôn là ứng cử viên cho mọi danh hiệu.

Sẽ chẳng có gì là vĩnh viễn và gắn bó mãi mãi với một điều gì, kể cả đó là chiếc gậy putter đã từng làm nên vinh quang cho không ít golfer. Như trường hợp của Danny Willett vô địch the Masters và sau đó đã bẻ gậy chính gậy này ở US Open năm ngoái. Trả lời cho hành động này, golfer người Anh nói: "Tôi đã trải qua tuần thi đấu quá tệ. Thật không may, cây gậy putter này đã thành 2 mảnh rồi."

Mark Calcavecchia, người từng trải qua mọi loại putter với nhiều kiểu khác nhau, chia sẻ với USA Today năm 2015, “Tôi có 40 cây putter, và tôi ghét hết tất cả chúng".

Cùng chủ đề gậy Putter, huyền thoại Colin Montgomerie từng kể rằng ông đổi đến 7 cây gậy putter khác nhau ở 8 vòng đấu. Biện minh cho hành động này, ông nói: "Tôi thay đổi thất thường như thời tiết, nên việc đổi gậy putter là không có gì cả".

Tiger Woods nổi tiếng thế giới với 14 danh hiệu major và anh chỉ sử dụng cây gậy putter Scotty Cameron Newport 2 GSS. Anh sử dụng gậy Newport Putter để vô địch The Master 1997.

Woods đã bẻ cong cây gậy Scotty vào năm 2010 và chuyển sang một vài gậy putter của Nike sau khi kí kết hợp đồng. Mặc du vậy Tiger Woods vẫn luôn có sẵn cây gậy Putter của Cameron trong túi và vẫn luôn sẵn sàng sử dụng nó bất cứ lúc nào.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi